Vesivoima on uusiutuva energialähde, joka on taloudellisesti houkuttelevaa ja toimitusvarmaa sekä aiheuttaa ainoastaan vähäisiä CO2-päästöjä.

Sähkön tuottaminen vesivoimalla

Miten veden virtaus muutetaan energiaksi?

Veden virtauksen muuttaminen energiaksi ei ole monimutkainen prosessi. Siitä huolimatta rahalliset investoinnit vesivoimaloihin ovat isoja, mutta samalla ne ovat pitkäikäisiä, turvallisia ja toimintavarmoja energiantuotantolaitoksia.

 1. Vesivoimalaitos hyödyntää kahden eri vesipinnan välistä korkeuseroa
 2. Vesi johdetaan korkeammalta tasolta alemmalle tasolle laitoksen turbiinin läpi
 3. Turbiini pyörittää generaattoria
 4. Muuntaja muuntaa sähköjännitteen sähköverkkoon sopivaksi
 5. Sähkö jatkaa matkaansa verkkoon

Osa voimalaitoksista on rakennettu maan alle, jolloin laitoksen putouskorkeutta on pystytty kasvattamaan. Mitä suurempi putouskorkeus, sitä suurempi energiantuotanto.

Omistamme yli 100 vesivoimalaa, joista valtaosa sijaitsee Ruotsissa ja joitain Suomessa ja Saksassa.


Ympäristö ja vesivoima

Laajamittaisesti ajatellen vesivoiman vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön ovat hyvin vähäisiä.

Vattenfall on yksi johtavista vesivoiman tuottajista Pohjoismaissa

Tuotannon ympäristövaikutukset

Vesivoiman tuotannon aikaiset ympäristövaikutukset aiheutuvat lähinnä säännöstelystä. Säännöstely aiheuttaa vaihtelua veden pintoihin ja virtaamiin, ja niillä voi olla vaikutuksia kalastoon, virkistyskäyttöön sekä ekologiaan.

Vesivoimaloita säännöstellään tiettyjen luparajojen mukaan ja paljon tehdään myös vapaaehtoista yhteistyötä voimalaitosten vaikutusalueella olojen parantamiseksi. Vesistöjä säännöstellään myös virkistyskäyttö- ja tulvansuojelutarkoituksissa, ei pelkästään vesivoimantuotannon vuoksi.

Merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät veden patoamiseen ja säännöstelyaltaiden rakentamiseen. Padot estävät kalan liikkumista, mutta vaelluskalakantojen elinolojen parantamiseksi tehdään jatkuvasti työtä, ja myös Vattenfall on sekä Suomessa että Ruotsissa mukana näissä hankkeissa siellä missä Vattenfallilla on vesivoimantuotantoa.

Vesivoiman käyttö

Vesivoiman ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavan sen käytön perusenergian* sekä säätövoiman* tuotantoon. Vettä (ja näin ollen energiaa) voidaan varastoida silloin kun vettä on riittävästi ja sähkönkulutus alhaista, ja käyttää silloin kun sähkönkulutus on korkeimmillaan. Suomessa vesivoimalla tuotetaan noin 15 % sähköstä, ja Vattenfallin tuotannon osuus on tästä < 1 %.

* Perusenergia = jatkuva sähköntarve
* Säätövoima = sähköntuotanto, jolla voidaan nopeasti vastata kysynnän muutoksiin. Koska sähköä ei voida juurikaan varastoida, mutta vettä voidaan, niin vesialtaita voidaan käyttää sähköjärjestelmän ”akkuina”. 

Vattenfallin tuottamasta s&#228;hk&#246;st&#228; noin 30 % tuotetaan vesivoimalla

Vattenfallin vesivoima

Vattenfall on yksi johtavista vesivoiman tuottajista Pohjoismaissa ja 3. suurin Euroopassa. Omistamme yli 100 vesivoimalaitosta pääasiassa Ruotsissa, mutta vesivoimaloita on myös Suomessa ja Saksassa.

Pohjoismaiden tuotanto on yhteensä noin 33 TWh (1 TWh riittää n. 40 000 kodin lämmmittämiseen ja valaisemiseen yhdeksi vuodeksi). Vattenfallin tuottamasta sähköstä noin 30 % tuotetaan vesivoimalla, ja se on tärkein uusiutuva energiamuoto. Vattenfallin alkuajat perustuvat pitkälti vesivoimantuotantoon, sillä Vattenfallin edeltäjän, Kunliga Vattenfallsstyrelsen (perustettu 1909), tehtävänä oli vastata vesivoimainvestoinneista Ruotsissa.

Vesivoimatuotantomme suomessa

Suomessa Vattenfall omistaa 9 voimalaitosta. Näistä suurin on Pamilon voimalaitos Ilomantsin kunnassa Pohjois-Karjalassa. Pamilon voimalaitoksella säännöstellään Koiteretta. Ala-Koitajoki toimii Pamilon voimalaitoksen ohijuoksutuskanavana, ja on järvilohen kutemisalue. Vattenfall tekee aktiivista yhteistyötä järvilohen palauttamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaalla on yhteensä 4 voimalaitosta, joista 2 voimalaitosta sijaitsee Kalajoessa (Hinkua ja Oksava), 1 Pyhäjoessa (Venetpalo) ja 1 Siikajoessa (Uljua). Lisäksi yksi voimalaitoksista on Etelä-Pohjanmaalla Lapuanjoessa (Hirvikoski) ja kolme muuta Keski-Suomessa. Hilmon voimalaitos säännöstelee Kivijärveä ja Leuhunkoski Saarijärveä. Vattenfall Suomen vesivoimalla tuotettu sähkö myydään pohjoismaiseen sähköpörssiin. 


Ympäristötyömme suomessa

Pidämme vesistöistä ja luonnosta sekä tähtäämme niiden monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Viranomaisyhteistyössä

 • Yhteistyöhankkeet mm. säännöstelykäytäntöjen parantamiseksi
 • Juoksutus- ja vedenkorkeussuositukset eri aikoina
 • Ilmastonmuutokseen varautuminen
 • Järvilohitutkimus Ala-Koitajoella järvilohen luontaisen elinkierron palauttamiseksi

Lakisääteiset velvoitteet

 • Vedenkorkeuden ylä- ja alarajat sekä juoksutukset
 • Kalakantojen hoito (kalaistutukset, kalatalousmaksut, kalataloudelliset tarkkailut)
 • Muiden mahdollisten haittojen kompensaatiot

Vapaaehtoistoiminta

 • Vuosittain 84 100 € Pohjois-Pohjanmaan vesistöjen olosuhteiden parantamiseen
 • Kalateiden rakentaminen Keski-Suomessa (osa FRESHABIT-projektia)
 • Paikallisten ympäristöolojen parantaminen

Asiantuntijan kommentti

"Vesivoima on uusiutuva, päästötön ja ympäristölleen puhdas energiamuoto. Valitsemalla vesivoimalla tuotetun sähkön pienennät myös omasta sähkönkulutuksestasi aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.”

Marja Rankila, ympäristökoordinaattori
Vattenfall Oy

Vesivoimalla tuotettua sähköä

Voit valita määrä-aikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.

Täysvesi -sähkösopimus

Vesisähkö on vähäpäästöistä ja uusiutuvaa sähköä ilman lisähintaa. Täysvesi sähkösopimus on tyypiltään määrä-aikainen. Sopimuskauden lähestyessä loppuaan sopimus kannattaa uusia tai vaihtaa.

Sopimuksen kesto: Määräaikainen 12 kk
Tuotantotapa: 100 % vesivoimaa
Hinta: Yleissähkö 4,68 snt/kWh
Perusmaksu: 1,80 €/kk

Tee sopimus

Tutustu tuotteeseen

Täysvesi Kvartaali -sähkösopimus

Tämä vaivaton sähkösopimus sopii kaikkiin koteihin ja on 100-prosenttisesti vesivoimalla tuotettua uusiutuvaa energiaa. Sopimus on toistaiseksi voimassa ja sähkön hinta tarkistetaan neljästi vuodessa.

Sopimuksen kesto: Toistaiseksi voimassa
Tuotantotapa: 100 % vesivoima
Hinta: Yleissähkö 4,95 snt/kWh
Hinta 1.1.2018 - 31.3.2018: Yleissähkö 4,90 snt/kWh
Perusmaksu: 3,50 €/kk

Tee sopimus

Tutustu tuotteeseen

Kysy chatissa