Palvelun käyttöehdot

Avaamalla Vattenfall Oy:n (jäljempänä ”Vattenfall”) Internet-sivut osoitteessa www.vattenfall.fi tai näihin Internet-sivuihin kuuluvan sivun (jäljempänä yhdessä ”Sivut”), Sivujen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä käyttöehtoja (”Ehtoja”) riippumatta siitä, millä laitteella Sivuja käytetään. Sivujen käyttö ei ole sallittua Sivujen käyttäjälle, mikäli Sivujen käyttäjä ei hyväksy näitä Ehtoja.

Jos ette hyväksy näitä Ehtoja ja Tietosuojaselostettamme, lopettakaa näiden Sivujen käyttäminen.

1. Käyttöoikeus

Vattenfall myöntää Sivujen käyttäjälle näiden Ehtojen sekä Sivuihin sovellettavissa olevien säädösten mukaisen henkilökohtaisen ja rajoitetun pääsyn sekä käyttöoikeuden näille Sivuille ja niihin liittyviin tiedostoihin. Tämä käyttöoikeus ei ole yksinomainen eikä se ole siirrettävissä. Omistusoikeus näihin Sivuihin ja niiden sisältöön kuuluu Vattenfallille. Tätä käyttöoikeutta koskevat seuraavat rajoitukset:

  • Sivujen käyttäjän tulee huomioida Vattenfall AB:n, Vattenfallin tai näiden konserniyhtiöiden oikeudet samoin kuin tämän ilmoituksen muut ehdot vieraillessaan Sivuilla tai käyttäessään Sivujen sisältöä;
  • ilman Vattenfallin antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta Sivujen käyttäjällä ei ole lupa muuttaa, asettaa jakeluun, siirtää, seurata automaattisesti, kopioida tai tallentaa Sivuja tai Sivujen sisältöä millään tavalla tai toisintaa tai saattaa yleisön saataviin tai käyttää Sivujen sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin tai julkaisutarkoituksiin. Tämä kielto ei kuitenkaan koske niitä tietoja, joiden osalta on nimenomaisesti sallittu poikkeus tässä ilmoituksessa;
  • Sivujen käyttäjä ei saa keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää keskeyttää tai häiritä Sivujen toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sivuja millään tavoin ja
  • Sivujen käyttäjä ei saa käyttää Sivuja: 1. sellaiseen otsikko- tai tunnistetietojen käsittelemiseen, jolla pyritään väärentämään Sivujen kautta välitetyn sisällön alkuperä, 2. esiintyäkseen Vattenfallin edustajana taikka 3. ryhtyäkseen muihin lainvastaisiin toimiin (kuten esimerkiksi roskapostin lähettämiseen).

2. Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet

Näiden Sivujen tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Vattenfallille. Vattenfall ja sen Sivuilla olevat merkit, logot ja tavaramerkki "Vattenfall" sekä kaikki muut Vattenfall AB:n tai Vattenfallin tai näiden konserniyhtiöiden rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, tuotenimet, liikemerkit, liiketunnukset, toiminimet, verkkotunnukset, tunnuslauseet ja palvelut ovat Vattenfall AB:n tai Vattenfallin tai näiden konserniyhtiöiden omistamia tavaramerkkejä taikka tunnuksia. Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin verkkosivuston sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Vattenfallin etukäteistä kirjallista suostumusta. Pääsyä Sivuille ei voi tulkita minkään Sivuilla esiintyvän merkin, nimen tai tunnuksen käyttö- tai muun oikeuden myöntämiseksi ilman Vattenfallin etukäteistä kirjallista suostumusta.

3. Oikeus muutoksiin

Vattenfall pidättää oikeuden muuttaa Sivuja tai estää pääsyn Sivuille milloin tahansa siitä erikseen ilmoittamatta. Vattenfall ei ota vastuuta siitä, että Sivuja tai niiden sisältöä pidetään ajan tasalla tai muuten muutetaan.

Vattenfall pidättää oikeuden muuttaa myös näitä Ehtoja harkintansa mukaisesti. Näiden Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sivuilla.

4. Evästekäytäntö

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Vattenfallin Sivuilla käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita Sivujen ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen Vattenfallin tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa.

Evästeiden avulla Vattenfall voi kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään sekä mikä on päätelaitteen käyttöjärjestelmä ja tietokoneen IP-osoite. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää tunnistettuun käyttäjään, joka on esim. tilannut uutiskirjeen, ilmoittautunut Vattenfallin tapahtumiin tai kirjautunut Oma energia -palveluun. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään Vattenfallin tietosuojaselosteesta ilmenevin tavoin.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

Vattenfallin Sivuilla on käytössä Google Analytics -analytiikkatyökalu sekä Google Tag Manager-, Google Optimizer-, Hotjar-, Crazy Egg-, DoubleClick-, DoubleClick Floodlight- ja Mediamath-työkalut. Google Analytics -tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää Googlen ja Facebookin mainos- ja analytiikkapalveluissa. Google Analytics -sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen henkilöön. Voit estää seurannan Google Analyticsin opt-out toiminnolla.

Vattenfall voi käyttää sivustojen käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Vattenfall voi luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Näille kohderyhmille Vattenfall voi esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella. Vattenfall saattaa käyttää kohderyhmäsegmenttien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä Vattenfallin ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices-sivuston kautta.

5. Vastuunrajoitukset

Sivujen sisältö toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Sivuilla esiintyvän tiedon, välineiden tai palveluiden käyttö tapahtuu yksinomaan Sivujen käyttäjän omalla vastuulla. Vattenfall ei vastaa Sivujen sisällön, niillä olevien välineiden tai palveluiden oikeellisuudesta tai soveltumisesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Lukuun ottamatta Suomen pakottavaa lainsäädäntöä, Sivuilla olevien tietojen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään takuuta.

Vattenfall ei vastaa mistään Sivujen käytön tahi käytön estymisen tai keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Vattenfallille. Vattenfallin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen. Vattenfall ei vastaa millään tavalla Sivuilla olevien tietojen oikeellisuudesta, viivästyksistä tai virheistä. Vattenfallilla ei ole velvollisuutta tiedottaa Sivujen käyttäjille Sivujen sisällön muuttumisesta. Vattenfall ei vastaa mistään tappiosta eikä vahingosta, joka johtuu siitä, että Sivujen käyttäjä on luottanut Sivuilla olevaan tietoon tai käyttäjien Sivuille toimittamaan tietoon.

6. Linkit ja sosiaalisen median liitännäiset

Sivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook- ja LinkedIn-yhteisöliitännäisiä). Vattenfallin Sivuilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Vattenfallin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Vattenfall ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.

Vattenfall ei ota vastuuta niiden sivujen sisällöstä, joihin Sivuilta on linkkiyhteys ja jotka joku muu kuin Vattenfall on tehnyt tai julkaissut. Linkkien sijainti Sivuilla ei myöskään tarkoita, että Vattenfall mitenkään kannattaisi tai mainostaisi mainittujen linkitettyjen sivujen palveluita.

Sivuille johtava ulkoinen linkki tai sen ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Sivujen toimintaan tahi Vattenfallin maineeseen taikka luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen tuotteet liittyisivät Vattenfallin tai sen konserniyhtiöiden toimintaan tai olisivat niiden sponsoroimia. Tällainen linkki ei saa myöskään sisältää Vattenfallin tai sen konserniyhtiöiden tavaramerkkejä. Vattenfallilla on oikeus yksinomaisen harkintansa perusteella kieltää linkitys Sivuille, vaikka se täyttäisi edellä kerrotut ehdot.

7. Tietojen esittäminen

Sivuilla kohdassa ”Tietosuojaseloste” määritellään, miten Vattenfall säilyttää ja käyttää Sivujen käyttäjiä koskevia tietoja, joita Vattenfall on kerännyt Sivujen käyttäjien käynneistä Sivuilla. Kaikkien muiden Sivujen käyttäjien esittämien tietojen tai Sivuille tulevan sisällön osalta noudatetaan näitä Ehtoja.

Lähettämällä tai tarjoamalla materiaalia Vattenfallille (kuten esimerkiksi palautetta, tietoja, vastauksia, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita, suunnitelmia, tilauksia tai pyyntöjä) joko sähköpostitse tai Sivujen kautta, Sivujen käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja:

  • Sivujen käyttäjän toimittama materiaali ei ole väärän sisältöistä, laitonta, hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta tahi kolmansien oikeuksia loukkaavaa;
  • Sivujen käyttäjä ryhtyy tarpeellisiin toimiin poistaakseen Sivuille toimittamassaan materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaat tai vahingoittavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista;
  • Sivujen käyttäjän toimittama materiaali on Sivujen käyttäjän omaa tai Sivujen käyttäjällä on rajoittamaton oikeus toimittaa se Vattenfallille ja Vattenfallilla on oikeus julkaista Sivujen käyttäjän toimittama materiaali maksutta ja/tai sisällyttää materiaali tai sen sisältämä osa omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- ja maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta;
  • Sivujen käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä lähettämäänsä materiaaliin perustuvia vaatimuksia Vattenfallia kohtaan ja
  • Sivujen käyttäjä sitoutuu korvaamaan Vattenfallille kaikki kustannukset, jotka tälle mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy Sivujen käyttäjän lähettämän materiaalin vuoksi.

8. Sivujen käyttäjien luovuttamista tiedoista

Kaikki Sivujen käyttäjien Sivuille toimittama, ilmoittama tai lähettämä aineisto on julkista ja vapaasti kenen tahansa käytettävissä, ja sen katsotaan olevan luovutettu korvauksetta ja oikeuksin luovuttaa se edelleen ilman mitään rajoituksia (jäljempänä "Luovutettu tieto"). Vattenfallin ei katsota velvoittautuneen millään tavoin Luovutetun tiedon suhteen.

Vattenfallilla on oikeus julkistaa, kopioida ja jakaa Luovutettua tietoa joko sellaisenaan tai liitettynä muuhun aineistoon, kuten tekstiin, kuvaan tai ääneen, ja näin käyttää sitä mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Vattenfall ei tarkasta Luovutetun tiedon sisältöä tai sen oikeellisuutta eikä velvoittaudu millään tavoin sen suhteen. Vattenfallilla on oikeus milloin tahansa poistaa Luovutettuja tietoja Sivuilta.

9. Vajaavaltaiset

Alle 18-vuotiaat ja muut vajaavaltaiset henkilöt eivät voi luovuttaa Vattenfallille mitään tietoja ilman vanhempiensa tai muun laillisen edunvalvojansa suostumusta eivätkä alle 18-vuotiaat ja muut vajaavaltaiset henkilöt voi tehdä tilauksia tai muita oikeustoimia Sivuilla ilman tällaista suostumusta, ellei Suomen laki sitä salli.

10. Ilmoituksen laillisuus

Jos jokin kohta näistä Ehdoista todetaan millä tahansa perusteella lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ei tämä vaikuta millään tavoin tämän ilmoituksen laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin.

11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Sivujen ja näiden Ehtojen käyttämiseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan näitä asioita koskevat mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä kohtuullisessa ajassa, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Sivujen käyttäjänä oleva kuluttaja voi saattaa erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kysy chatissa