CO2-tiekartta

Miten Vattenfall saavuttaa nettonollan vuoteen 2040 mennessä.

Ilmastohätätila

Ilmastohätätila on yksi aikamme suurimmista haasteista. Äärimmäisten sääilmiöiden yleistyminen ja niiden merkittävä vaikutus ihmisiin, ympäristöön ja talouteen korostavat kiireellisyyttä ja tarvetta toimia.

Jotta pahimmat vaikutukset vältetään, meidän on pysyttävä Pariisin sopimuksen 1,5 asteen globaalin lämpenemisen tavoitteessa. Viimeisin ilmastotiede osoittaa, että olemme vaarallisen lähellä useiden keikahduspisteiden rikkomista, mutta mahdollisuuksien ikkuna on vielä avoinna.

Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä huomattavasti: ne on lähes puolitettava ennen vuotta 2030 ja saavutettava nettonolla ennen vuotta 2050*. Tämän mittakaavan vähennys voidaan saavuttaa vain, jos maailma ryhtyy välittömästi kollektiivisiin toimiin. Nettonollatason saavuttamiseksi kaikkien yhteiskunnan sektoreiden on tehtävä osansa – niin valtioiden, teollisuuden, yritysten kuin yksilöiden. * IPCC:n kuudes arviointiraportti

Fossiilisista polttoaineista asteittain luopuminen ja fossiilivapaanttoman energian saatavuuden lisääminen ovat ratkaisevan tärkeitä. Fossiilivapaanttoman sähköistämisenyksen laajempi käyttöönotto esimerkiksi liikenteessä, lämmityksessä, rakennuksissa ja teollisissa prosesseissa on avainasemassa – ja samalla se tarjoaa mahdollisuuksia kestävään talouskasvuun, planeettaa vahingoittamatta. 

"”Energiayhtiönä meillä on asiantuntemus, mahdollisuus ja vastuu tarttua toimeen ja ottaa vetovastuu energiasiirtymässä."” – Anna Borg, Vattenfallin konserni- ja toimitusjohtaja

Vattenfall sitoutuu tekemään täyden osuutensa

Vattenfall ryhtyy heti toimiin ja on sitoutunut vähentämään päästöjä. Tavoittelemme noin 55 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä ja yli 90 prosentin päästövähennystä vuoteen 2040 mennessä (verrattuna perusvuoteen 2017) sekä nettonollataso vuoteen 2040 mennessä.

Näihin vähennystavoitteisiin kuuluvat Vattenfallin oman lämmön- ja sähköntuotannon lisäksi myös kaikki tuotantoketjun alku- ja loppupään päästöt, esimerkiksi uuteen fossiilivapaaseenttomaan sähköntuotantoon liittyvät toimitusketjut. Tavoite kattaa myös päästöt, joita syntyy maakaasun toimittamisesta yksityis- ja yritysasiakkaille.

 

Nettonolla tarkoittaa vähintään n. 90 prosentin vähennystä vuoteen 2040 mennessä

graafi tiekartasta kohti fossiilivapaata tulevaisuutta

Ensin:

Scope 1- ja 2-päästöjen CO2e-intensiteetin vähentäminen arvoon 9 g/kWh (yli 90 %:n vähennys). 

Absoluuttisten Scope 3 -päästöjen vähentäminen vähintään 90 prosentilla. 

Sitten:

Neutraloidaan jäljelle jäävät päästöt hiilipoistoilla.

Ohjenuorana ilmastotiede

Nettonollaan johtavalle tielle asetettuja tavoitteita ohjaa ilmastotiede. Science Based Target -aloite (SBTi) on sertifioinut Vattenfallin tavoitteet, ja ne noudattavat ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen rajoittamiselle asetettuja vaatimuksia.

Science Based Target (SBTi) -aloite

SBTi on riippumaton maailmanlaajuinen elin, jota ovat olleet perustamassa mm. CDP, YK:n Global Compact ja- World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi määrittää ilmastotieteen perusteella, kuinka paljon päästöjä on vähennettävä ja millä nopeudella, jotta globaalit lämpötilat pysyvät keikahduspisteen rajojen alapuolella. Aloitteen laaja tutkimus tuoreimmasta ilmastotieteestä tarjoaa standardin, jonka perusteella yritykset voivat asettaa tavoitteita eri alojen perusteella. 

Science Based Targets logo

"SBTi tarjoaa ratkaisevan standardin nettonollaraportoinnille ja varmistaa toimintamme läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden. Noudattamalla SBTi:n ohjeita voimme luottavaisin mielin viestiä siitä, miten matkamme kohti nettonollapäästöjä edistyy, ja tarjota sidosryhmille selkeät ja luotettavat puitteet suorituksemme arvioimiseksi. Kannustamme myös yhteistyökumppaneitamme arvoketjun varrella ja tätäkin laajemmalla alueella lähtemään mukaamme ja antamaan todellisen panoksen ilmastotoimiin." – Annika Ramsköld, Head of Sustainability, Vattenfall

Vattenfall on ensimmäisiä eurooppalaisia energiayhtiöitä, joiden nettonollatavoitteet SBTi on sertifioinut. Vattenfallin asettama 1,5 °C:n tavoite on tällä hetkellä kunnianhimoisin SBTi-prosessin kautta saatavilla oleva nimitys.

Mitä eri päästöluokat tarkoittavat?

Kasvihuonekaasupäästöt on ryhmitelty kolmeen eri luokkaan (scope) sen mukaan, miten ne liittyvät yrityksen toimintaan. Me ryhdymme heti toimiin vähentääksemme päästöjämme.

Scope 1: Suorat päästöt Vattenfallin omistamista tai käyttämistä varoista, kuten voimalaitoksista ja ajoneuvoista.

Scope 2: Epäsuorat päästöt ostetusta energiasta, jota Vattenfall käyttää omassa toiminnassaan.

Scope 3: Epäsuorat päästöt, esimerkiksi Vattenfallin tuotteita (esim. fossiilinen kaasu) käyttävien asiakkaiden tuottamat päästöt tai Vattenfallin toimitusketjujen päästöt.

infografiikkaa päästöluokkien vaikutuksista

Nettonolla lukuina

Nettonollan saavuttaminen tarkoittaa, että sen lisäksi, että noudatamme SBTi:n 1,5 °C:n vaatimusta merkittävistä yli 90 %:n päästövähennyksistä, me myös neutraloimme mahdolliset jäljelle jäävät päästöt. Tämä tarkoittaa, että netto-osuutemme maailmanlaajuisesta CO2-budjetista tulee olemaan nolla.

 

Vattenfallin tavoitteet matkalla kohti nettonollaa


Scope 1 ja Scope 2

Sitoudumme vähentämään Scope 1- ja 2-luokkien kasvihuonekaasupäästöjä 77 %/kWh vuoteen 2030 mennessä ja 93,5 %/kWh vuoteen 2040 mennessä perusvuoteen 2017 verrattuna.

Scope 1 ja Scope 3, kaikki myyty sähkö

Sitoudumme vähentämään Scope 1- ja 3-luokkien kasvihuonekaasupäästöjä kaikesta myydystä sähköstä 77 %/kWh vuoteen 2030 mennessä ja 94 %/kWh vuoteen 2040 mennessä perusvuoteen 2017 verrattuna.* 

*Tavoiteraja sisältää maaperään liittyvät päästöt ja poistot bioenergian raaka-aineista.  

Asettamalla erillisen tavoitteen kaiken myydyn sähkön päästöille pystymme mittaamaan tehokkaasti, miten edistymme asiakkaillemme myymämme sähkön hiilestä irtautumisessa.

Scope 3.11, myytyjen tuotteiden käyttö 

Sitoudumme vähentämään myytyjen tuotteiden käytön aiheuttamia absoluuttisia Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 54,6 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä, perusvuoteen 2017 verrattuna. Vattenfallin tapauksessa nämä ovat enimmäkseen päästöjä, joita syntyy yksityis- tai yritysasiakkaille myydyn maakaasun lämmityskäytöstä.

Scope 3 muilta osin

Sitoudumme vähentämään kaikkia muita Scope 3:n absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä 90 % vuoteen 2040 mennessä. Scope 3 -luokan muut päästöt liittyvät pääosin kasvihuonekaasupäästöihin toimitusketjuissa, jotka liittyvät investoinneissa käytettävien materiaalien polttoaineen hankintaan ja tuotantoon. Se sisältää myös kuljetuksiin ja liikematkailuun liittyvät päästöt. 

Tässä ovat kaikki päästöt koko toimitusketjussamme. 

Miten aiomme saavuttaa tavoitteemme?

Vattenfallin tapauksessa suurin osa Scope 1- ja 2 -päästöistä liittyy fossiilisten polttoaineiden käyttöön kaukolämmössä. Meillä on siirtymäsuunnitelma, jossa korvaamme fossiiliset polttoaineet erilaisilla tulevaisuuteen suuntautuvilla ratkaisuilla ja poistamme kivihiilen käytöstä asteittain vuoteen 2030 mennessä.

Merkittävä osa Scope 3 -päästöistämme perustuu asiakkaille myytyyn maakaasuun (Scope 3.11: myydyt tuotteet ja tavarat). Muihin päästöihin kuuluvat tavarantoimittajien päästöt, liikematkailusta aiheutuvat päästöt sekä toiminnasta ja kuljetuksesta syntyvät jätteet.

Scope 1- ja Scope 2 -luokkien nettonollan saavuttaminen edellyttää kaksitahoista lähestymistapaa, jossa siirrytään nopeasti pois fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiantuotannosta ja samalla lisätään fossiilittomien lähteiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa.

Hiilivoimalla tapahtuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon asteittaisella lopettamisella vuoteen 2030 mennessä on tässä keskeinen rooli. Olemme jo saavuttaneet tämän virstanpylvään Alankomaissa ja lopetamme hiilen käytön Saksassa viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Fossiiliselle kaasulle altistumista vähennetään minimiin laajentamalla erilaisten vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien teknologioiden, kuten maa- ja vesilämpölähteiden, power-to-heat-ratkaisujen ja kausittaisten varastointivaihtoehtojen, käyttöä. Samanaikaisesti laajennamme kumppanuuksiamme integroidaksemme suuremman osuuden kolmannen osapuolen hukkalämmön talteenotosta (TPI). Jäljelle jäävä tarvittava kaasuomaisuus voidaan toteuttaa fossiilivapaallattomalla vedyllä tai biokaasulla.

Vattenfallin sähköntuotanto tuuli- ja aurinkovoimasta kasvaa voimakkaasti. Vesivoimalla ja ydinvoimalla on myös jatkossa tärkeä rooli energiasiirtymässä, sillä myös ne mahdollistavat yhteiskunnan sähköistämisen fossiilivapaallattomalla energialla.

Pumpatun vesivoiman, akkujen, varastointiratkaisujen ja muiden ratkaisuiden jatkokehityksellä voidaan lisätä uusiutuvaa kapasiteettia, ja niitä tarvitaan joustavampaan energiajärjestelmään.

Mahdollistamme fossiilivapaan yhteiskunnan

Infografiikkaa Vattenfallin päästövähennysten ratkaisusta

Scope 3 -päästöjä pidetään laajalti haastavimpina, koska monet kategoriat eivät liity suoraan yritykseen. Vattenfall asettaa siitä huolimatta Scope 3 -tavoitteita, sillä näin yrityksen ilmastotoimilla voi olla paljon laajempi vaikutus, ja ne avaavat uusia innovaatioita ja yhteistyötä koko arvoketjussa.

Keskeinen askel on siirtää asiakkaat pois maakaasusta ja tarjota heille vaihtoehtoisia tapoja lämmittää kotejaan ja yrityksiään sekä pyörittää teollisia prosesseja (tämä kuuluu Scope 3.11 -luokkaan, joka liittyy myydyn maakaasun käyttöön). Painotamme kolmea keskeistä ratkaisua:

Lämpöpumppujen saatavuuden ja valikoiman lisääminen, jotta perinteiset kaasukattilat voidaan korvata.

Biomassasta tai orgaanisesta jätteestä, kuten kasvimateriaalista ja maatalousjätteestä, tuotetun biokaasun käytöllä on myös tärkeä rooli. Vattenfall laajentaa myyntiä asiakkaille, minkä lisäksi se pyrkii osaltaan varmistamaan riittävän biokaasukapasiteetin saatavuuden kaikilla markkinoilla.

Lämpöverkkojen laajentaminen siten, että useammat kodit ja yritykset voivat käyttää vähähiilistä lämpöä.

Lisäksi autamme kuluttajia hyötymään energiatehokkuustoimista, mikä vähentää sekä kaasun että sähkön kulutusta ja sitä kautta myös päästöjä. 

Vattenfallin yritys- ja kotitalousasiakkaat Ruotsissa ovat jo pitkään hyötyneet täysin fossiilivapaasta sähköstä, ja Alankomaiden kuluttajat liittyivät tähän joukkoon vuonna 2022. Myös Suomessa kaikki Vattenfallin kuluttaja- ja pienyritysasiakkaat ovat jo vuodesta 2021 lähtien käyttäneet vain fossiilivapaasti tuotettua sähköä. Saksassa tavoitteena on, että kaikki asiakkaat saavat energiansa fossiilivapaasta sähköstä vuoteen 2030 mennessä, ja Alankomaissa toimivat yritykset viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Tämä vähentää myydyn sähkön päästöjä (Scope 3.3D). 

Vaikutus koko arvoketjussa

"Integroimalla vastuullisuusvaatimukset suuriin tarjouskilpailuihin ja muilla vastaavilla toimenpiteillä voimme ostovoimamme kautta nopeuttaa siirtymää kohti fossiilivapaita arvoketjuja." – Annika Ramsköld, Head of Sustainability, Vattenfall

Scope 3 -päästöjen vähentämistavoitteisiin kuuluvat muun muassa toimitusketjun päästöt, ja tavoitteiden saavuttamiseen käytämme useita toisiaan täydentäviä strategioita.  Näitä ovat aktiivinen yhteydenpito toimittajiin ja vastuullisuusvaatimusten sisällyttäminen tarjouskilpailuihin. 

Meillä on myös aktiivinen rooli useissa maailmanlaajuisissa aloitteissa, joilla pyritään merkittäviin päästövähennyksiin kaikilla keskeisillä aloilla.

Vattenfall on esimerkiksi yksi First Movers Coalitionin perustajajäsenistä. Aloite käynnistettiin COP26:ssa Glasgow'ssa, ja se on sitoutunut asettamaan toimittajille useita vaatimuksia, jotka vähentävät merkittävästi hiilijalanjälkeä keskeisissä materiaaleissa ja palveluissa.

Olemme sitoutuneet:

- vaatimaan tavarantoimittajiamme käyttämään fossiilitonta terästä (breakthrough steel), jolloin vähintään 10 % vuosittain hankitusta teräsmäärästä on vuoteen 2030 mennessä fossiilitonta, esimerkiksi Hybritin fossiilivapaatatonta terästä;

- vaatimaan kuorma-autokuljetuspalvelujen tarjoajiltamme, että vähintään 30 % niiden raskaista ja 100 % keskiraskaista ajoneuvohankinnoista on vuoteen 2030 mennessä päästöttömiä ajoneuvoja; 

- vaatimaan lentoyhtiöitä ja lentorahtipalvelujen tarjoajia korvaamaan vähintään 5 % perinteisestä lentopolttoainetarpeestaan SAF-polttoaineilla (Sustainable Airline Fuels, vastuulliset lentopolttoaineet) ja/tai käyttämään hiilipäästöttömiä käyttövoimatekniikoita vuoteen 2030 mennessä.

Osana SteelZero-aloitetta minimoimme edelleen tuuliturbiinien hiilijalanjälkeä. Välitavoitteemme on käyttää 50 % vähäpäästöistä terästä vuoteen 2030 mennessä, ja lopullinen tavoitteemme on hankkia sataprosenttisesti nettonollaterästä vuoteen 2040 mennessä.