Vattenfall-sovelluksen käyttöehdot

1. Yleistä

Vattenfall-sovellus on Vattenfall Oy:n, Y- tunnus 1842073-2, rekisteröity osoite Konepajankuja 3 B, 00510 Helsinki (”Vattenfall”) ylläpitämä mobiilisovellus (”Sovellus”). Sovelluksen avulla Vattenfallin sähkösopimusasiakkaat voivat seurata sähkönkulutustaan, sähkön hintatietoja sekä tarkastella sopimus- ja laskutustietojaan. Vattenfall-sovellusta voivat käyttää vain kuluttajat, joilla on voimassa oleva Vattenfallin sähkösopimus.

Nämä ehdot yhdessä henkilötietojen käsittelyä koskevien ehtojen kanssa (”Käyttöehdot”) määrittävät Vattenfallin ja Sovellusta käyttävän kuluttajan (”Asiakas”) suhteen sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

2. Tietoja Sovelluksesta

Sovellus on tarkoitettu Vattenfallin sähkösopimusasiakkaille. Sovelluksen avulla Asiakas voi seurata sähkönkulutustaan ja sähkön hintatietoja. Sovelluksen avulla Asiakas voi myös tarkastella laskujaan, sopimustietoja sekä käyttökohdetietojaan.

3. Järjestelmävaatimukset ja yhteensopivuus

Sovellusta tukevat käyttöjärjestelmät:
- Android: Versio 8, API-taso 26 ja uudempi
- iOS: versio 15.0 ja uudempi

4. Sovelluksen käyttö

Sovellus on Vattenfallin sähkösopimusasiakkaille tarkoitettu palvelu.

Sovellukseen kirjautuminen edellyttää käyttäjältä tunnistautumista. Käyttämällä Sovellusta Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan.

Sovelluksen käyttöä koskevat kysymykset käsittelee Vattenfallin asiakaspalvelu, puh. 020 722 9000 ark. klo 9-17 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min).

5. Palvelun irtisanominen

Asiakkaalla on pääsy Sovellukseen niin kauan kuin hänellä on voimassa oleva sähkösopimus Vattenfallin kanssa.

Asiakas voi lopettaa Sovelluksen käytön poistamalla Sovelluksen mobiililaitteesta.

Sovellus ei vaikuta Asiakkaan muihin velvollisuuksiin Vattenfallia kohtaan.

Vattenfallilla on oikeus irtisanoa Asiakkaan Sovellus ilman irtisanomisaikaa, jos Asiakas ei ole muistutuksesta huolimatta tehnyt pyydettyjä korjauksia kohtuullisessa ajassa seuraavissa tapauksissa:

  • Asiakas käyttää Sovellusta tavalla, joka on näiden käyttöehtojen vastainen tai ristiriidassa Asiakkaan velvoitteisiin Vattenfallia kohtaan,
  • Vattenfallilla on syytä epäillä, että Sovellusta väärinkäytetään, tai
  • Asiakas ei täytä maksuvelvoitteitaan.

Lisäksi Vattenfallilla on oikeus irtisanoa sovellus ilmoittamalla asiakkaalle siitä vähintään 30 päivää etukäteen.

6. Sovelluksen siirto

Vattenfall voi siirtää ilman Asiakkaan suostumusta tämän Sovelluksen velvoitteensa kokonaan tai osaksi toiselle saman konsernin yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle, joka kykenee velvoitteet toteuttamaan. Asiakas ei voi siirtää Sovellusta tai siihen liittyviä oikeuksia kolmannelle.

7. Yleiset ehdot

  • Vastuu Asiakkaan antamista tiedoista

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Asiakkaan Sovelluksen käyttöönoton ja käytön yhteydessä antamat käyttäjätiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Vattenfall ei vastaa Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista.

  • Sovelluksen luvaton käyttö

Pääsy Sovellukseen on asiakaskohtainen, eikä Asiakkaalla ole oikeutta antaa muille pääsyä Sovellukseen tai sen sisältöön. Asiakas vastaa Sovelluksen luvattomasta käytöstä siinä laajuudessa, jossa Asiakas on vastuullinen tällaisesta käytöstä. Asiakkaalla on velvollisuus välittömästi tai mahdollisimman pian ilmoittaa Vattenfallille mikäli on syytä epäillä, että ulkopuolinen henkilö on käyttänyt hänen tiliään tai että hänen tiliään on käytetty luvattomalla tavalla. Paras tapa tällaisen väärinkäytön aiheuttaman vahingon minimointiin on ottaa mahdollisimman pikaisesti puhelimitse yhteyttä Vattenfallin asiakaspalveluun puh. 020 722 9000 ark. klo 9-17 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min).

  • Sovelluksen ja Käyttöehtojen muutokset

Molemmat osapuolet tiedostavat, että mobiilisovelluksia ja palveluita kehitetään jatkuvasti. Vattenfall voi tehdä muutoksia Sovellukseen parantaakseen sen käytettävyyttä tai saatavuutta. Sovellusta voidaan muuttaa myös silloin, kun se mahdollistaa Vattenfallin muiden palvelujen liittämistarpeen palveluun. Vattenfall voi myös lisätä uusia palveluja kysynnän mukaan tai poistaa vähän käytettyjä toimintoja tai toimintoja, jotka ovat muuttuneet kannattamattomiksi Vattenfallille.

Vattenfall pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja mukauttaakseen Sovellusta tai sen ehtoja täyttämään muuttuneet liiketoimintavaatimukset tai uuden tekniikan, uusien laitteistojen, standardien, lainsäädännön, käytäntöjen tai soveltuvan teknisen, ylläpidon, operatiivisen tai muun asiaankuuluvan käytännön seurauksena.

Sovellus on tällä hetkellä maksuton, mutta Vattenfall pidättää oikeuden veloittaa Asiakkaalta maksun tulevaisuudessa palvelun tarjoamisesta sellaisenaan tai lisäpalvelujen osalta. Mikäli Sovellus muuttuu osaksi tai kokonaan maksulliseksi Vattenfall tiedottaa Asiakasta asiasta kohtuullisessa ajassa etukäteen.

8. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Sovelluksen tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Vattenfallille, sen kumppaneille tai lisenssinantajille. Sovelluksessa olevat merkit, logot ja tavaramerkki "Vattenfall" sekä kaikki muut Vattenfall AB:n tai Vattenfallin tai näiden konserniyhtiöiden rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, tuotenimet, liikemerkit, liiketunnukset, toiminimet, verkkotunnukset, tunnuslauseet ja palvelut ovat Vattenfall AB:n tai Vattenfallin tai näiden konserniyhtiöiden omistamia tavaramerkkejä taikka tunnuksia. Sovelluksen ja sen sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin Sovelluksen sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Vattenfallin etukäteistä kirjallista suostumusta. Pääsyä Sovellukseen ei voi tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin, nimen tai tunnuksen käyttö- tai muun oikeuden myöntämiseksi ilman Vattenfallin etukäteistä kirjallista suostumusta.

9. Kuluttajasuojalain mukaiset oikeudet ja vahingonkorvaus

Käyttöehdoilla ei miltään osin rajoiteta Kuluttajan kuluttajasuojalain mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia. Palvelun irtisanomisesta lisätietoja kohdassa 5.
Mahdollisen vahingonkorvauksen osalta sovelletaan kuluttajasuojalain pakottavia määräyksiä.

10. Vattenfallin vastuu ja vastuun rajoitus

Vattenfall ei anna mitään takuita Sovellukseen liittyen. Vattenfall ei myöskään takaa Sovelluksen virheetöntä ja keskeytyksetöntä tarjoamista. Vattenfallin vastuun määrittävät sovellettava kuluttajansuojalainsäädäntö ja muu sitova lainsäädäntö, eikä Vattenfallilla ole siten sitovan lainsäädännön velvoittamaa vastuuta suurempia vastuita. Käyttöehdot eivät vähennä, rajoita tai poista Vattenfallin kuluttajasuojalain mukaista virhevastuuta.

Käyttötiedot ja muut Sovelluksen puitteissa välitettävät tiedot ovat sähköverkkoyhtiöiden, sähkönmyyntiyritysten ja muiden asiaankuuluvien lähteiden tarjoamia. Vattenfallin tavoite on, että kaikki Sovellukseen sisältyvät tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajantasaisia, mutta Vattenfall ei voi kuitenkaan taata Sovelluksen osalta täydellistä luotettavuutta tai virheettömyyttä.

Vattenfall ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta tulonmenetys, voiton- menetys, toiminnan keskeytyminen tai palvelun käytöstä tai palvelun käyttökatkoksesta aiheutunut tietojen menettäminen. Vattenfall ei myöskään vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, joiden aiheuttaja on vika tietojärjestelmässä tai tiedonsiirrossa tai viallinen tai vahingollinen ohjelmisto tai muu kolmannen osapuolen verkkosivusto tai materiaali, johon olla linkki tai viittaus palvelusta.

Jos Vattenfallin palveluun liittyvien velvollisuuksien täyttäminen vaikeutuu tai estyy sellaisen olosuhteen vuoksi, johon Vattenfallilla ei ole määräysvaltaa ja jonka seurauksia ei olisi kohtuullisesti voitu välttää tai estää, se vapauttaa vahingonkorvauksesta ja muista seurauksista.

11. Henkilötiedot

Vattenfall käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä asiakas- ja sopimussuhteen, suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella. Asiakas voi tutustua Vattenfallin ajantasaiseen tietosuojaselosteeseen kokonaisuudessaan osoitteessa: vattenfall.fi/tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteesta ilmenee mm. oikeutesi rekisteröitynä, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä luovutetaan.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos Palvelua koskevaa osapuolten erimielisyyttä ei saada ratkaistuiksi osapuolten välisillä neuvotteluilla ja/tai maistraatin kuluttajaneuvojan välistyksellä, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Palvelua koskeva kanne voidaan saattaa käsittelyyn Vattenfallin kotipaikkakunnan Helsingin käräjäoikeudessa tai Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

13. Yhteystiedot

Vattenfall Oy:n ajantasaiset yhteystiedot ovat osoitteessa www.vattenfall.fi.