Användningsvillkor för Vattenfall-appen

1. Allmänt

Vattenfall-appen tillhör Vattenfall Oy, FO-nummer 1842073-2, registrerad adress Verkstadsgränd 3 B, 00510 Helsingfors (”Vattenfall”) underhållna mobilapp (”App”). Med hjälp av applikationen kan Vattenfalls elavtalskunder följa sin elanvändning, prisuppgifter för elen samt kontrollera sina avtals- och faktureringsuppgifter. Vattenfall-applikationen kan endast användas av konsumenter, som har ett gällande elavtal hos Vattenfall.

Dessa villkor tillsammans med villkoren för hantering av personuppgifter (“Användarvillkor”) definierar relationen mellan Vattenfall och konsumenten som använder applikationen (“Kunden”) samt parternas rättigheter och skyldigheter.

2. Information om applikationen

Applikationen är avsedd för Vattenfalls elavtalskunder. Med hjälp av applikationen kan kunden följa sin elanvändning och prisuppgifter för el. Med hjälp av applikationen kan kunden också kontrollera sina fakturor, avtalsuppgifter samt uppgifter för användningsstället.

3. Systemkrav och kompatibilitet

Operativsystem som har stöd för applikationen:
• Android: Version 8, API-nivå 26 och nyare
• iOS: version 15.0 och nyare

4. Applikationens användning

Applikationen är en service avsedd för Vattenfalls elavtalskunder.
Inloggning i applikationen förutsätter att användaren identifierar sig. Genom att använda applikationen godkänner kunden dessa användarvillkor i sin helhet.

Frågor om applikationens användning hanteras av Vattenfalls kundservice, tfn. 020 722 9000 vard. kl 9 - 17 (8,35 cent/samtal +
16,69 cent/min).

5. Uppsägning av tjänsten

Kunden har åtkomst till applikationen så länge som hen har ett gällande elavtal med Vattenfall.
Kunden kan sluta använda applikationen genom att ta bort applikationen från sin mobil.
Applikationen påverkar inte kundens övriga skyldigheter mot Vattenfall.

Vattenfall har rätt att säga upp kundens applikation utan uppsägningstid, ifall kunden trots påminnelser inte har gjort efterfrågade korrigeringar i rimlig tid i följande situationer:

• Kunden använder applikationen på ett sätt som bryter mot dessa användarvillkor eller som strider mot kundens skyldigheter mot Vattenfall,
• Vattenfall har anledning att misstänka att applikationen missbrukas, eller
• Kunden uppfyller inte sina betalningsskyldigheter.

Dessutom har Vattenfall rätt att säga upp applikationen genom att meddela kunden om detta minst 30 dagar i förväg.

6. Förflyttning av applikationen

Vattenfall kan utan kundens godkännande flytta sina skyldigheter för den här applikationen helt eller delvis till ett annat bolag i samma koncern eller till en tredje part, som har förmåga att genomföra skyldigheterna. Kunden kan inte förflytta applikationen eller rättigheter för den till en tredje part.

7. Allmänna villkor

• Ansvar för uppgifterna som kunden har givit

Kundens ansvar är att säkerställa att de användaruppgifter som hen angivit vid uppstart och användning av applikationen är riktiga och aktuella. Vattenfall ansvarar inte för felaktiga uppgifter som kunden har uppgett.

• Otillåten användning av applikationen

Åtkomst till applikationen är kundspecifik och kunden har inte rätt att ge andra personer åtkomst till applikationen eller dess innehåll. Kunden ansvarar för otillåten användning av applikationen i den utsträckning som kunden har ansvar för sådan användning. Kunden har skyldighet att omedelbart eller så snart som möjligt meddela Vattenfall om det finns anledning att misstänka att en utomstående person har använt hennes konto eller att hennes konto har använts på ett otillåtet sätt. Det bästa sättet för att minimera skador som eventuellt kan orsakas av sådant missbruk är att så snabbt som möjligt kontakta Vattenfalls kundservice via tfn. 020 722 9000 vard. kl 9 - 17 (8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min).

• Ändringar i applikationen och användarvillkor

Båda parterna har vetskap om att mobilapplikationerna och tjänsterna utvecklas kontinuerligt. Vattenfall kan göra ändringar i applikationen för att förbättra dess användbarhet och tillgänglighet. Applikationen kan också ändras när det möjliggör anslutning av Vattenfalls övriga tjänster till applikationen. Vattenfall kan också lägga till nya tjänster baserat på efterfrågan eller ta bort funktioner med låg användning eller funktioner som har blivit olönsamma för Vattenfall.

Vattenfall förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor för att anpassa applikationen eller dess villkor till att uppfylla ändrade affärsverksamhetskrav eller till följd av ny teknik, nya anläggningar, standarder, lagstiftning, praktiska rutiner eller anpassat tekniskt underhåll, operativa eller andra ändamålsenliga rutiner.

Applikationen är i dagsläget gratis, men Vattenfall förbehåller sig rätten att i framtiden debitera en kostnad från kunden för tjänstens nuvarande utbud eller för mertjänster. Ifall applikationen ändras till att bli helt eller delvis kostnadsbelagd, kommer Vattenfall meddela kunden om detta i rimlig tid.

8. Upphovsrättigheter och övriga immateriella rättigheter

Applikationens upphovsrätt, varumärken och övriga immateriella rättigheter tillhör Vattenfall, dess partners eller licensgivare.
Alla applikationens märken, logotyper och varumärket "Vattenfall" samt alla övriga registrerade eller icke-registrerade varumärken, produktnamn, affärsmärken, affärsidentifikationer, verksamhetsnamn, webbidentifikationer, motton och tjänster är varumärken eller identifikationer som ägs av Vattenfall AB eller Vattenfall eller dess koncernbolag.

Användning av applikationen och dess uppgifter för personligt och inte affärsmässigt syfte, är tillåtet. I övriga fall är kopiering, överföring, delning eller sparande av applikationens innehåll eller delar utav det förbjudet utan ett på förhand skriftligt godkännande från Vattenfall. Åtkomst till applikationen kan inte tolkas som beviljande av användarrättigheter eller andra rättigheter för märken, namn eller identifikationer som visas på sidan, utan skriftligt godkännande på förhand från Vattenfall.

9. Rättigheter och skadeersättning enligt konsumentskyddslagen

Användarvillkoren kan inte på något sätt begränsa konsumentens rättigheter eller skyldigheter enligt konsumentskyddslagen. Mer information om uppsägning av tjänsten finns under punkt 5.
För eventuell skadeersättning tillämpas obligatoriska bestämmelser i konsumentskyddslagen.

10. Vattenfalls ansvar och ansvarsbegränsning

Vattenfall ger inga garantier för applikationen. Vattenfall garanterar inte heller felfri eller avbrottsfri tillgång till applikationen. Vattenfalls ansvar definieras av den tillämpade konsumentskyddslagens reglering och annan bindande lagstiftning och Vattenfall har därmed inte större ansvar än det ansvar som åläggs av den bindande lagstiftningen. Användarvillkoren minskar, begränsar eller avlägsnar inte Vattenfalls felansvar enligt konsumentskyddslagen.

Användaruppgifterna och andra uppgifter som förmedlas inom ramen för applikationen tillhandahålls av elnätsbolagen, elförsäljningsbolagen och andra ändamålsenliga källor. Vattenfalls målsättning är att alla uppgifter som ingår i applikationen ska vara riktiga, kompletta och aktuella, men Vattenfall kan trots det inte garantera fullständig pålitlighet eller felfrihet för applikationen.
Vattenfall ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster, kostnader eller olyckshändelser, inkluderat utan begränsning inkomstförlust, vinstförlust, avbrott i verksamheten eller förlust av uppgifter som orsakats av användning av tjänsten eller ett användningsavbrott i tjänsten. Vattenfall ansvarar inte heller för förluster eller skador, som är orsakade av ett fel i datasystemet eller i dataöverföringen eller felaktig eller skadlig programvara eller annan webbsida eller material från tredje part, dit det finns en länk eller hänvisning från tjänsten.

Om uppfyllandet av skyldigheterna för Vattenfalls tjänst försvåras eller förhindras på grund av sådana förhållanden som Vattenfall inte har bestämmanderätt över och vars följder inte hade kunnat undvikas eller förhindras på ett måttligt sätt, friskrivs Vattenfall från skadeersättning och övriga följder.

11. Personuppgifter

Vattenfall hanterar dina personuppgifter som registerhållare i kund- och avtalsrelation, baserat på godkännande eller berättigat intresse. Kunden kan läsa mer om Vattenfalls aktuella sekretesspolicy i sin helhet på adressen Dataskyddsbeskrivning - Vattenfall. I sekretesspolicyn beskrivs bland annat dina rättigheter som registrerad, vilka uppgifter som samlas in och vart de överlämnas.

12. Lösning av meningsskiljaktigheter

Om parternas meningsskiljaktigheter vad gäller tjänsten inte går att lösa med förhandlingar mellan parterna och/eller med förmedling av regionens konsumentvägledare, kan konsumenten ta ärendet till konsumenttvistenämnden för en lösning.

En procedur som berör tjänsten kan tas upp till hantering i tingsrätten i Vattenfalls hemort Helsingfors eller i tingsrätten i kundens hemort.

13. Kontaktuppgifter

Vattenfall Ab:s aktuella kontaktuppgifter finns på adressen www.vattenfall.fi/sv.