Oma energia -palvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Oma energia -palvelu on Vattenfall Oy:n, Y- tunnus 1842073-2, rekisteröity osoite Konepajankuja 3 B, 00510 Helsinki (”Vattenfall”) ylläpitämä verkkopalvelu (”Palvelu”) Vattenfallin sähkösopimusasiakkaille.

Palvelun avulla Vattenfallin asiakkaat voivat seurata omaa sähkönkulutustaan, laskutustaan ja ylläpitää tietojaan ja sopimuksiaan Vattenfallin kanssa. Oma energia -palvelua voivat käyttää ainoastaan kuluttajat, joilla on voimassa oleva Vattenfallin sähkösopimus.

Nämä ehdot yhdessä henkilötietojen käsittelyä koskevien ehtojen kanssa (”Käyttöehdot”) määrittävät Vattenfallin ja palvelua käyttävän kuluttajan tai yritysasiakkaan (”Asiakas”) suhteen sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

2. Tietoja Palvelusta

Palvelun avulla Asiakas voi seurata sähkönkulutustaan, kustannuksiaan ja sovittuja hintoja. Palvelun avulla Asiakas voi myös tarkastella laskujaan ja tehdä muutoksia sähkösopimukseensa, asiakastietoihinsa ja laskutukseen liittyviin asetuksiinsa.

3. Järjestelmävaatimukset ja yhteensopivuus

Oma energia -verkkopalvelua tukevat verkkoselaimet ja versiot:
Chrome (versio 64 tai uudempi), Edge-chromium (version 82 tai uudempi), Safari (version 12 tai uudempi).

4. Palvelun käyttö

Palvelun käyttöä varten tarvitaan voimassa oleva Vattenfallin sähkösopimus. Kun käyttäjästä tulee Vattenfallin asiakas, hänelle luodaan Oma energia -tili.

Palveluun kirjautuminen edellyttää käyttäjältä tunnistautumista. Käyttämällä palvelua Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan.

Palvelun käyttöä koskevat kysymykset käsittelee Vattenfallin asiakaspalvelu, puh. 020 722 9000 ark. klo 9-17 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min).

5. Palvelun irtisanominen

Kun Oma energia -tili luodaan ja nämä Käyttöehdot hyväksytään, Asiakas hyväksyy, että hän saa välittömästi pääsyn Palveluun. Tämä merkitsee, ettei Asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta, koska Palvelu toimitetaan välittömästi tarjoamalla Asiakkaalle suora mahdollisuus käyttää Palvelua. Asiakas hyväksyy siis sen, ettei hänellä ole peruuttamisoikeutta.

Asiakkaalla on pääsy palveluun niin kauan kuin hänellä on voimassa oleva sähkösopimus Vattenfallin kanssa. Vattenfallilla on oikeus irtisanoa Asiakkaan Palvelu ilman irtisanomisaikaa, jos Asiakas ei ole muistutuksesta huolimatta tehnyt pyydettyjä korjauksia kohtuullisessa ajassa seuraavissa tapauksissa:

  • Asiakas käyttää Palvelua tavalla, joka on näiden käyttöehtojen vastainen tai ristiriidassa Asiakkaan velvoitteisiin Vattenfallia kohtaan,
  • Vattenfallilla on syytä epäillä, että Palvelua väärinkäytetään, tai
  • Asiakas ei täytä maksuvelvoitteitaan.

Lisäksi Vattenfallilla on oikeus irtisanoa Palvelu ilmoittamalla asiakkaalle siitä vähintään 30 päivää etukäteen.

6. Palvelun siirto

Vattenfall voi siirtää ilman Asiakkaan suostumusta tämän Palvelun velvoitteensa kokonaan tai osaksi toiselle saman konsernin yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle, joka kykenee velvoitteet toteuttamaan. Asiakas ei voi siirtää Palvelua tai siihen liittyviä oikeuksia kolmannelle.

7. Yleiset ehdot

  • Vastuu Asiakkaan antamista tiedoista

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Asiakkaan Palvelun yhteydessä antamat käyttäjätiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Vattenfall ei vastaa Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista.

  • Henkilökohtaista salasanaa koskeva vastuu

Asiakas vastaa salasanansa salassapidosta ja siitä, että hän käyttää salasanaa tavalla, joka estää muita pääsemästä käsiksi Asiakkaan tietoihin.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi tai mahdollisimman pian Vattenfallin puh. 020 722 9000 ark. klo 9-17 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min), jos hän epäilee, että salasana on joutunut ulkopuolisen käsiin tai saataville.

  • Palvelun luvaton käyttö

Pääsy Palveluun on asiakaskohtainen, eikä Asiakkaalla ole oikeutta antaa muille pääsyä Palveluun tai sen sisältöön. Asiakas vastaa Palvelun luvattomasta käytöstä siinä laajuudessa, jossa Asiakas on vastuullinen tällaisesta käytöstä. Asiakkaalla on velvollisuus välittömästi tai mahdollisimman pian ilmoittaa Vattenfallille, mikäli on syytä epäillä, että ulkopuolinen henkilö on käyttänyt hänen tiliään tai että hänen tiliään on käytetty luvattomalla tavalla. Paras tapa tällaisen väärinkäytön aiheuttaman vahingon minimointiin on ottaa mahdollisimman pikaisesti puhelimitse yhteyttä Vattenfallin asiakaspalveluun puh. 020 722 9000 ark. klo 9-17 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min).

  • Palvelun ja Käyttöehtojen muutokset

Molemmat osapuolet tiedostavat, että mobiilisovelluksia ja palveluita kehitetään jatkuvasti. Vattenfall voi tehdä muutoksia Palveluun parantaakseen sen käytettävyyttä tai saatavuutta. Palvelua voidaan muuttaa myös silloin, kun se mahdollistaa Vattenfallin muiden palvelujen liittämistarpeen Palveluun. Vattenfall voi myös lisätä uusia palveluja kysynnän mukaan tai poistaa vähän käytettyjä toimintoja tai toimintoja, jotka ovat muuttuneet kannattamattomiksi Vattenfallille.

Vattenfall pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja mukauttaakseen Palvelua tai sen ehtoja täyttämään muuttuneet liiketoimintavaatimukset tai uuden tekniikan, uusien laitteistojen, standardien, lainsäädännön, käytäntöjen tai soveltuvan teknisen, ylläpidon, operatiivisen tai muun asiaankuuluvan käytännön seurauksena.

Palvelu on tällä hetkellä maksuton, mutta Vattenfall pidättää oikeuden veloittaa Asiakkaalta maksun tulevaisuudessa palvelun tarjoamisesta sellaisenaan tai lisäpalvelujen osalta. Mikäli palvelu muuttuu osaksi tai kokonaan maksulliseksi Vattenfall tiedottaa Asiakasta asiasta kohtuullisessa ajassa etukäteen.

8. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Palvelun tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Vattenfallille, sen kumppaneille tai lisenssinantajille. Palvelussa olevat merkit, logot ja tavaramerkki "Vattenfall" sekä kaikki muut Vattenfall AB:n tai Vattenfallin tai näiden konserniyhtiöiden rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, tuotenimet, liikemerkit, liiketunnukset, toiminimet, verkkotunnukset, tunnuslauseet ja palvelut ovat Vattenfall AB:n tai Vattenfallin tai näiden konserniyhtiöiden omistamia tavaramerkkejä taikka tunnuksia. Palvelun ja sen sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin Palvelun sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Vattenfallin etukäteistä kirjallista suostumusta. Pääsyä Palveluun ei voi tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin, nimen tai tunnuksen käyttö- tai muun oikeuden myöntämiseksi ilman Vattenfallin etukäteistä kirjallista suostumusta.

9. Kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet ja vahingonkorvaus

Käyttöehdoilla ei miltään osin rajoiteta Kuluttajan kuluttajasuojalain mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia. Palvelun irtisanomisesta lisätietoja kohdassa 5.
Mahdollisen vahingonkorvauksen osalta sovelletaan kuluttajasuojalain pakottavia määräyksiä.

10. Vattenfallin vastuu ja vastuun rajoitus

Vattenfall ei anna mitään takuita Palveluun liittyen. Vattenfall ei myöskään takaa Palvelun virheetöntä ja keskeytyksetöntä tarjoamista. Vattenfallin vastuun määrittävät sovellettava kuluttajansuojalainsäädäntö ja muu sitova lainsäädäntö, eikä Vattenfallilla ole siten sitovan lainsäädännön velvoittamaa vastuuta suurempia vastuita. Käyttöehdot eivät vähennä, rajoita tai poista Vattenfallin kuluttajasuojalain mukaista virhevastuuta.
Käyttötiedot ja muut Palvelun puitteissa välitettävät tiedot ovat sähköverkkoyhtiöiden, sähkönmyyntiyritysten ja muiden asiaankuuluvien lähteiden tarjoamia. Vattenfallin tavoite on, että kaikki Palveluun sisältyvät tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajantasaisia, mutta Vattenfall ei voi kuitenkaan taata Palvelun osalta täydellistä luotettavuutta tai virheettömyyttä.

Vattenfall ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta tulonmenetys, voiton- menetys, toiminnan keskeytyminen tai palvelun käytöstä tai palvelun käyttökatkoksesta aiheutunut tietojen menettäminen. Vattenfall ei myöskään vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, joiden aiheuttaja on vika tietojärjestelmässä tai tiedonsiirrossa tai viallinen tai vahingollinen ohjelmisto tai muu kolmannen osapuolen verkkosivusto tai materiaali, johon olla linkki tai viittaus palvelusta.

Jos Vattenfallin palveluun liittyvien velvollisuuksien täyttäminen vaikeutuu tai estyy sellaisen olosuhteen vuoksi, johon Vattenfallilla ei ole määräysvaltaa ja jonka seurauksia ei olisi kohtuullisesti voitu välttää tai estää, se vapauttaa vahingonkorvauksesta ja muista seurauksista.

11. Henkilötiedot

Vattenfall käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä asiakas- ja sopimussuhteen, suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella. Asiakas voi tutustua Vattenfallin ajantasaiseen tietosuojaselosteeseen kokonaisuudessaan osoitteesta www.vattenfall.fi/tietosuojaseloste/. Tietosuojaselosteesta ilmenee mm. oikeutesi rekisteröitynä, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä luovutetaan.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos Palvelua koskevaa osapuolten erimielisyyttä ei saada ratkaistuiksi osapuolten välisillä neuvotteluilla ja/tai maistraatin kuluttajaneuvojan välistyksellä, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Palvelua koskeva kanne voidaan saattaa käsittelyyn Vattenfallin kotipaikkakunnan Helsingin käräjäoikeudessa tai Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

13. Yhteystiedot

Vattenfallin ajantasaiset yhteystiedot ovat osoitteessa www.vattenfall.fi.