Användarvillkor för tjänsten Min energi

1. Allmänt

Tjänsten Min energi är Vattenfall Oy:s, FO-nummer 1842073-2, registrerad adress Maskinverkstadsgränden 3 B, 00510 Helsingfors (”Vattenfall”) tillhandahållna webtjänst (”Tjänsten”) för Vattenfalls elavtalskunder.

Med hjälp av tjänsten kan Vattenfalls kunder följa sin egna elanvändning, fakturering samt underhålla sina uppgifter och avtal med Vattenfall. Tjänsten Min energi kan endast användas av konsumenter, som har ett gällande elavtal hos Vattenfall.
Dessa villkor tillsammans med villkoren för hantering av personuppgifter (“Användarvillkor”) definierar relationen mellan Vattenfall och konsumenten eller företagskunden som använder tjänsten (“Kunden”) samt parternas rättigheter och skyldigheter.

2. Information om tjänsten

Med hjälp av tjänsten kan kunden följa sin elanvändning, sina kostnader och avtalade priser. Med hjälp av tjänsten kan kunden också kontrollera sina fakturor och göra ändringar i sitt elavtal, sina kunduppgifter och inställningar för fakturering.

3. Systemkrav och kompatibilitet

Webbläsare och versioner som stöder webbtjänsten Min energi:
Chrome (version 64 eller nyare), Edge-chromium (version 82 eller nyare), Safari (version 12 eller nyare).

4. Användning av tjänsten

För att använda tjänsten behövs ett gällande elavtal hos Vattenfall. När användaren blir kund hos Vattenfall, skapas ett Min energi-konto för henne.

Inloggning till tjänsten förutsätter att användaren identifierar sig. Genom att använda tjänsten godkänner kunden dessa användarvillkor i sin helhet.

Frågor om tjänstens användning hanteras av Vattenfalls kundservice, tfn. 020 722 9000 vard. kl 9 - 17 (8,35 cent/samtal +
16,69 cent/min).

5. Uppsägning av tjänsten

När kontot Min energi skapas och de här Användningsvillkoren godkänns, godkänner kunden att hon får omedelbar åtkomst till tjänsten.

Det här innebär att kunden inte har någon ångerrätt, eftersom tjänsten levereras direkt och kunden erbjuds direkt möjlighet att använda tjänsten. Kunden godkänner alltså, att hon inte har någon ångerrätt.

Kunden har åtkomst till tjänsten så länge som hon har ett gällande elavtal med Vattenfall. Vattenfall har rätt att säga upp kundens tjänst utan uppsägningstid, ifall kunden trots påminnelser inte har gjort efterfrågade korrigeringar i rimlig tid i följande situationer:

• Kunden använder tjänsten på ett sätt som går emot dessa användarvillkor eller som strider mot kundens skyldigheter mot Vattenfall,

• Vattenfall har anledning att misstänka att tjänsten missbrukas, eller
• Kunden uppfyller inte sina betalningsskyldigheter.
Dessutom har Vattenfall rätt att säga upp tjänsten genom att meddela kunden om detta minst 30 dagar i förväg.

6. Förflyttning av tjänsten

Vattenfall kan utan kundens godkännande flytta sina skyldigheter för den här tjänsten helt eller delvis till ett annat bolag i samma koncern eller till en tredje part, som har förmåga att genomföra skyldigheterna.

Kunden kan inte förflytta tjänsten eller rättigheter för den till en tredje part.

7. Allmänna villkor

• Ansvar för uppgifterna som kunden har givit

Kundens ansvar är att säkerställa att de användaruppgifter som hen angivit för tjänsten är riktiga och aktuella. Vattenfall ansvarar inte för felaktiga uppgifter som kunden har uppgett.

• Ansvar för ett personligt lösenord

Kunden ansvarar för att hemlighålla sitt lösenord och för att använda lösenordet på ett sätt som hindrar andra från att komma åt hennes uppgifter.

Kunden förbinder sig till att omedelbart eller så snabbt som möjligt meddela Vattenfall via tfn. 020 722 9000 vard. kl. 9-17 (8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min), om hon misstänker att lösenordet har hamnat i händerna på eller åtkomst för utomstående.

• Otillåten användning av tjänsten

Åtkomst till tjänsten är kundspecifik och kunden har inte rätt att ge andra personer åtkomst till tjänsten eller dess innehåll. Kunden ansvarar för otillåten användning av tjänsten i den utsträckning som kunden har ansvar för sådan användning. Kunden har skyldighet att omedelbart eller så snart som möjligt meddela Vattenfall om det finns anledning att misstänka att en utomstående person har använt hennes konto eller att hennes konto har använts på ett otillåtet sätt. Det bästa sättet för att minimera skador som eventuellt kan orsakas av sådant missbruk är att så snabbt som möjligt kontakta Vattenfalls kundservice via tfn. 020 722 9000 vard. kl 9 - 17 (8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min).

• Ändringar i tjänsten och användarvillkor

Båda parterna har vetskap om att mobilapplikationerna och tjänsterna utvecklas kontinuerligt. Vattenfall kan göra ändringar i tjänsten för att förbättra dess användbarhet och tillgänglighet. Tjänsten kan också ändras när det möjliggör anslutning av Vattenfalls övriga tjänster till tjänsten. Vattenfall kan också lägga till nya tjänster baserat på efterfrågan eller ta bort funktioner med låg användning eller funktioner som har blivit olönsamma för Vattenfall.

Vattenfall förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor för att anpassa tjänsten eller dess villkor till att uppfylla ändrade affärsverksamhetskrav eller till följd av ny teknik, nya anläggningar, standarder, lagstiftning, praktiska rutiner eller anpassat tekniskt underhåll, operativa eller andra ändamålsenliga rutiner.

Tjänsten är i dagsläget gratis, men Vattenfall förbehåller sig rätten att i framtiden debitera en kostnad från kunden för tjänstens nuvarande utbud eller för mertjänster. Ifall tjänsten ändras till att bli helt eller delvis kostnadsbelagd, kommer Vattenfall meddela kunden om detta i rimlig tid.

8. Upphovsrättigheter och övriga immateriella rättigheter

Tjänstens upphovsrätt, varumärken och övriga immateriella rättigheter tillhör Vattenfall, dess partners eller licensgivare. Alla tjänstens märken, logotyper och varumärket "Vattenfall" samt alla övriga registrerade eller icke-registrerade varumärken, produktnamn, affärsmärken, affärsidentifikationer, verksamhetsnamn, webbidentifikationer, motton och tjänster är varumärken eller identifikationer som ägs av Vattenfall AB eller Vattenfall eller dess koncernbolag. Användning av tjänsten och dess uppgifter för personligt och inte affärsmässigt syfte, är tillåtet. I övriga fall är kopiering, överföring, delning eller sparande av tjänstens innehåll eller delar utav det förbjudet utan ett på förhand skriftligt godkännande från Vattenfall. Åtkomst till tjänsten kan inte tolkas som beviljande av användarrättigheter eller andra rättigheter för märken, namn eller identifikationer som visas på sidan, utan skriftligt godkännande på förhand från Vattenfall.

9. Rättigheter och skadeersättning enligt konsumentskyddslagen

Användarvillkoren kan inte på något sätt begränsa konsumentens rättigheter eller skyldigheter enligt konsumentskyddslagen. Mer information om uppsägning av tjänsten finns under punkt 5.
För eventuell skadeersättning tillämpas obligatoriska bestämmelser i konsumentskyddslagen.

10. Vattenfalls ansvar och ansvarsbegränsning

Vattenfall ger inga garantier för tjänsten. Vattenfall garanterar inte heller felfri eller avbrottsfri tillgång till tjänsten. Vattenfalls ansvar definieras av den tillämpade konsumentskyddslagens reglering och annan bindande lagstiftning och Vattenfall har därmed inte större ansvar än det ansvar som åläggs av den bindande lagstiftningen. Användarvillkoren minskar, begränsar eller avlägsnar inte Vattenfalls felansvar enligt konsumentskyddslagen.
Användaruppgifterna och andra uppgifter som förmedlas inom ramen för tjänsten tillhandahålls av elnätsbolagen, elförsäljningsbolagen och andra ändamålsenliga källor. Vattenfalls målsättning är att alla uppgifter som ingår i tjänsten ska vara riktiga, kompletta och aktuella, men Vattenfall kan trots det inte garantera fullständig pålitlighet eller felfrihet för tjänsten.
Vattenfall ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster, kostnader eller olyckshändelser, inkluderat utan begränsning inkomstförlust, vinstförlust, avbrott i verksamheten eller förlust av uppgifter som orsakats av användning av tjänsten eller ett användningsavbrott i tjänsten. Vattenfall ansvarar inte heller för förluster eller skador, som är orsakade av ett fel i datasystemet eller i dataöverföringen eller felaktig eller skadlig programvara eller annan webbsida eller material från tredje part, dit det finns en länk eller hänvisning från tjänsten.

Om uppfyllandet av skyldigheterna för Vattenfalls tjänst försvåras eller förhindras på grund av sådana förhållanden som Vattenfall inte har bestämmanderätt över och vars följder inte hade kunnat undvikas eller förhindras på ett måttligt sätt, friskrivs Vattenfall från skadeersättning och övriga följder.

11. Personuppgifter

Vattenfall hanterar dina personuppgifter som registerhållare i kund- och avtalsrelation, baserat på godkännande eller berättigat intresse. Kunden kan läsa mer om Vattenfalls aktuella sekretesspolicy i sin helhet på Dataskyddsbeskrivning - Vattenfall.

I sekretesspolicyn beskrivs bland annat dina rättigheter som registrerad, vilka uppgifter som samlas in och vart de överlämnas.

12. Lösning av meningsskiljaktigheter

Om parternas meningsskiljaktigheter vad gäller tjänsten inte går att lösa med förhandlingar mellan parterna och/eller med förmedling av regionens konsumentvägledare, kan konsumenten ta ärendet till konsumenttvistenämnden för en lösning.

En procedur som berör tjänsten kan tas upp till hantering i tingsrätten i Vattenfalls hemort Helsingfors eller i tingsrätten i kundens hemort.

13. Kontaktuppgifter

Vattenfalls aktuella kontaktuppgifter finns på adressen www.vattenfall.fi/sv.