Fullvatten Kvartal -avtalets avtalsvillkor

Ett Fullvatten Kvartal elavtal är ett tillsvidare gällande elförsäljningsavtal som kunden ingår med Vattenfall Oy (Vattenfall) och som träder i kraft den dag elleveransen enligt överenskommelse ska börja eller den första dagen då det är tekniskt möjligt att inleda elleveransen. Elleveransen måste inledas senast tre månader från det att avtalet har tecknats.

Avtalet gäller försäljningen av el samt dess pris. På försäljningspriset tillkommer myndigheternas gällande skatter och avgifter som Vattenfall är skyldig att debitera. Därtill debiterar den lokala nätinnehavaren elskatt och avgifterna för elöverföringen i enlighet med det avtal som ingåtts mellan kunden och nätinnehavaren.

Den lokala nätinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Det förbruksställe som omfattas av Fullvatten Kvartal-elavtalet ska vara försett med utrustning för timmätning och det ska vara tekniskt möjligt att använda all timbaserad mätdata om elförbrukningen för faktureringen. Avtalet förutsätter att den timbaserade mätningen av elförbrukningen hela tiden är aktiverad via huvudbrytaren på förbrukningsstället. De timvisa förbrukningsuppgifter som nätinnehavaren skickar till Vattenfall används som grund för faktureringen. Kunden faktureras i enlighet med den faktureringsrytm och -sätt som kunden valt.

 

Fullvatten Kvartal -elavtalet bygger på marknadspris

I Fullvatten Kvartal-elavtalet som du nu ingår är elenergins pris alltid i kraft ett kalenderkvartal och priset justeras fyra gånger per år. De perioder som priset fastställs för är 1.1.-31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9. samt 1.10.-31.12. Elpriset fastställs senast en månad innan periodens början. Priset för perioden baserar sig på ifrågavarande periods Nasdaq OMX Commodities-derivatmarknads kvartalprodukters noteringar och en av Vattenfall fastställd marginal. Till detta pris tillkommer vid tidpunkten gällande mervärdesskatt. Därtill debiteras en månatlig grundavgift (euro/månad). Det nya elpriset för varje kvartal meddelas alltid på adressen www.vattenfall.fi samt till varje kund via e-post eller SMS senast 30 dagar innan priset träder i kraft. Ifall kundens avtalsenliga elleverans inleds med en leveransperiod, för vilken ett pris inte har fastställs när avtalet ingås, bekräftas priset för den första perioden på ovannämnda sätt i sinom tid.

Variationer i elenergins kvartalspris är inte en sådan pris- eller avtalsvillkorsförändring som avses i de elförsäljningsvillkor som nedan hänvisas till.

 

El producerad med vattenkraft

Fullvatten Kvartal-avtalets elenergi är till sin helhet producerad med vattenkraft. Vattenfall förbinder sig att, i enlighet med kundens elenergiförbrukning, införskaffa med vattenkraft producerad el.

 

Bindande avtal

Avtalet gäller en enskild kund och ett enskilt förbrukningsställe. Kunden ska meddela Vattenfall om det sker ändringar i förbruksstället minst två veckor på förhand genom att ringa Vattenfalls kundservice 020 722 9000 eller per post, fax eller e-post. Avtalet upphör om kunden byter förbrukningsställe. Kunden har dessutom rätt att säga upp avtalet med två veckors varsel. Vattenfall kan i sin tur säga upp avtalet med en månads varsel.

 

Allmänna villkor som tillämpas på avtalet

På avtalet tillämpas i övrig de elförsäljningsvillkor som rekommenderas av Energiindustrin r.f., EFV 2014.

 

Täysvesi kvartaali -sopimuksen sopimusehdot suomeksi

Terms and conditions of Full Hydro Quarter electricity agreements in English

Kysy chatissa