Omatuotanto -sopimuksen sopimusehdot

Oman tuotannon ostosopimusehdot

Omatuotanto-sopimus on asiakkaan ja Vattenfall Oy:n (Vattenfall) välille solmittu toistaiseksi voimassa oleva pientuotannon ostosopimus, joka tulee voimaan sovittuna aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sopimuksen aloittaminen on teknisesti mahdollista. Sopimus koskee oman sähkönkäytön ylittävän omatuotannon (verkkoon syötetyn ylijäämäsähkön) ostoa ja sen hintaa. Asiakkaan tulee olla nettokuluttaja kalenterivuoden aikana, eli asiakkaan kulutuksen tulee ylittää oman tuotannon. Vattenfall ei maksa myytyä sähköä asiakkaalle, vaan hyvittää sen kulutuslaskuissa vuoden aikana. Paikallinen jakeluverkonhaltija vastaa omatuotannon sähkön siirrosta ja muista jakeluverkon haltijalle säädetyistä velvoitteista asiakkaan ja jakeluverkon haltijan välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Tuotannon mittaaminen, hinnan määräytyminen ja laskutus

Sähkön tuotannon määrien mittaamisesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksen perusteena käytetään jakeluverkonhaltijan Vattenfallille toimittamia tuntikohtaisia verkkoon syötetyn ylijäämäsähkön määriä.

 

Sähkön hinta määräytyy Pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) julkaiseman Suomen hinta-alueen tuntikohtaisen spot-hinnan mukaan (”Pörssihinta”). Pörssihinnasta vähennetään Vattenfallin marginaali (snt/kWh). Lisäksi laskutetaan kiinteä perusmaksu (EUR/kuukausi). Edellä mainittujen maksujen lisäksi laskutuksessa huomioidaan kulloinkin voimassaolevat laskutukseen liittyvät verot ja viranomaismaksut, kuten arvonlisävero. Asiakkaan vastuulla on huolehtia verotukseen liittyvistä ilmoitustarpeista ja vastata mahdollisesti syntyvistä veroseuraamuksista. Vattenfallilla on oikeus muuttaa marginaalia ja perusmaksua ilmoittamalla siitä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaan astumista.

 

Vattenfall hoitaa laskutuksen asiakkaan puolesta. Laskutus (hyvitys) tapahtuu samalla syklillä sekä laskulla, kuin kulutuskohteen laskutus. Yhden tunnin hinta saadaan ottamalla kyseisen tunnin Pörssihinta vähennettynä myyjän marginaalilla ja kertomalla tämä kyseisen tunnin verkkoon syötetyn sähkön määrällä. Kalenterikuukauden hinta saadaan laskemalla tuntien hintojen summa. Laskulla näytettävä kuukausittainen energian keskihinta on kalenterikuukauden hinta jaettuna saman jakson verkkoon syötetyn sähkön määrällä.

 

Vattenfall ei vastaa verkkopalvelun toimimattomuuden johdosta toteutumatta jääneestä ostosta ja/tai muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita verkkopalvelun toimimattomuus asiakkaalle mahdollisesti aiheuttaa. Tuntikohtaisia energian hintoja tai tuntikohtaista sähköntuotantoa ei erikseen eritellä sähkölaskulla, vaan ne ovat asiakkaan nähtävillä Vattenfallin Oma energia -palvelussa.

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen. Asiakkaan tulee ilmoittaa tuotannon käyttöpaikkansa muutoksesta Vattenfallille vähintään kaksi viikkoa ennen muutosta soittamalla Vattenfallin asiakaspalvelunumeroon 020 7229 000 tai ilmoittamalla Vattenfallille postitse tai sähköpostitse. Käyttöpaikan muuttuessa sopimus päättyy. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Vattenfall voi irtisanoa sopimuksen päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus päättyy kuitenkin välittömästi, mikäli Osapuolten välinen sähkön myyntisopimus pientuottajan tähän tuotantokäyttöpaikkaan ja sen yhteydessä olevaan kulutuskohteeseen päättyy tai keskeytetään. Sopimus päättyy välittömästi myös mikäli jakeluverkonhaltijan kanssa tehty, tätä käyttöpaikkaa ja kulutuskohdetta koskeva verkkopalvelusopimus päättyy tai verkkopalvelu keskeytetään.

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

Sopimukseen sovelletaan muutoin Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja SME 2014 siltä osin, kun ne soveltuvat omatuotannon ostosopimukseen. Omatuotanto-sopimuksen Pörssihinnan vaihtelut eivät ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kysy chatissa