Avtalsvillkor för EKO Timel -avtal

  • Elpriset grundar sig på Finlands spotpris per timme som publiceras av Nordiska elbörsen (Nord Pool). Till priset läggs Vattenfalls marginal (cent/kWh) och en grundavgift (€/mån.)
  • På fakturan debiteras en andel som grundar sig på kundens egen timvisa förbrukning och ovannämnda pris per respektive timme samt en månatlig grundavgift
  • På fakturan är det även möjligt att se ett genomsnittligt pris per månad som grundar sig på kundens förbrukning
  • Pris per timme och förbrukning kan kontrolleras i tjänsten Min energi
  • EKO Timel är EKOenergi som rekommenderas av Finlands naturskyddsförbund och som i sin helhet har producerats med vindkraft. 
  • Kunden har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på två veckor. 
  • Eventuella ändringar i marginalen och grundavgiften meddelas 1 månad innan de träder i kraft

 

Ett EKO Timel -avtal är ett tillsvidare gällande elförsäljningsavtal som kunden ingår med Vattenfall Oy (Vattenfall) och som träder i kraft den dag då elleveransen enligt överenskommelse skall börja eller den första dagen då det är tekniskt möjligt att inleda elleveransen.

Avtalet gäller försäljningen av och priset på el. På försäljningspriset tillkommer myndigheternas gällande skatter och avgifter som Vattenfall är skyldig att fakturera. Därtill fakturerar den lokala nätinnehavaren elskatt och avgifterna för elöverföringen i enlighet med det avtal som ingåtts mellan kunden och distributionsnätet.

Mätning av elförbrukningen, fastställande av priset och fakturering

Den lokala nätinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Det förbrukningsställe som omfattas av det EKO Timel-avtalet ska vara försett med utrustning för timmätning och det ska vara tekniskt möjligt att använda all mätdata om elförbrukningen för faktureringen. Avtalet förutsätter att den timbaserade mätningen av elförbrukningen hela tiden är aktiverad via huvudbrytaren på förbrukningsstället. De timvisa förbrukningsuppgifter som nätinnehavaren skickar till Vattenfall används som grund för faktureringen.

Elpriset fastställs enligt den nordiska elbörsens (Nord Pool) timbaserade spotpris för Finland (”Börspriset”). På Börspriset tillkommer Vattenfalls Marginal (cent/kWh). Därtill debiteras en fast Grundavgift (euro/månad). Vattenfall har rätt att ändra Marginalen och Grundavgiften genom att informera kunden om ändringen en månad innan den träder i kraft.

Faktureringen sker kalendermånadsvis i efterskott. Priset på en timme fås så att summan av Börspriset och Marginalen för timmen i fråga multipliceras med den faktiska elförbrukningen under denna timme. Priset för en kalendermånad blir summan av priset för varje enskild timme. Det månatliga genomsnittspriset för energi som syns på fakturan är priset för en kalendermånad dividerat med elförbrukningen under samma period.

Energipriserna och elförbrukningen för de enskilda timmarna finns till påseende i Vattenfalls MinEnergi-tjänst och specificeras inte på elräkningen.

El från vindkraft

EKO Timel-avtal innebär att energin produceras helt och hållet med vindkraft. Vattenfall förbinder sig att skaffa vindel till en mängd som motsvarar kundens behov av elenergi. EKO Timel -avtal är av Finlands naturskyddsförbund rekommenderad EKOenergi (ursprungsland: Sverige och/eller Danmark).

Bindande kontrakt

Avtalet gäller en enskild kund och ett enskilt förbrukningsställe. Kunden ska meddela Vattenfall om det sker ändringar i förbrukningsstället minst två veckor på förhand genom att ringa Vattenfalls kundservice 020 722 9000 eller per post, fax eller e-post. Avtalet upphör om kunden byter förbrukningsställe. Kunden har dessutom rätt att säga upp avtalet med två veckors varsel. Vattenfall kan i sin tur säga upp avtalet med en månads varsel.

Allmänna villkor som tillämpas på avtalet

På avtalet tillämpas i övrigt de elförsäljningsvillkor som rekommenderas av Energiindustrin rf, EFV 2014. Växlingar i Börspriset i det EKO Timel-avtalet betraktas inte som sådana ändringar i pris eller avtalsvillkor som kunden ska informeras om på förhand eller som kunden kan använda som grund för att säga upp det EKO Timel-avtalet enligt punkt 10.9 i elförsäljningsvillkoren EFV 2014.

Kysy chatissa