Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Vattenfall Oy
Y-tunnus 1842073-2
Konepajankuja 3B
00510 Helsinki
Puhelin 020 710 2000

2. REKISTERIN NIMI

Vattenfall Oy:n (jäljempänä "Vattenfall") asiakasrekisteri (jäljempänä "Asiakasrekisteri").

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on:

 • Vattenfallin ja sen asiakkaiden (jäljempänä yhdessä ”Asiakkaat” tai erikseen ”Asiakas”) välisen asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen;
 • Vattenfallin palvelujen ja tuotteiden ylläpitäminen;
 • Vattenfallin sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitaminen siltä osin, kuin ne liittyvät niiden tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin;
 • Tuottaa informaatiota käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla Vattenfallin tai sen alihankkijoiden markkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen profiloinnissa;
 • Asiakasrekisteristä voidaan siirtää kontaktirekisteriin tietoja asiakastietojen käsittelytarkoituksen päätyttyä.
 • Luoton myöntämiseen ja luoton valvontaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito ja kehittäminen.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Yleiset asiakastiedot kuten nimi, henkilötunnus, laskutustiedot ja laskutukseen liittyvät yhteystiedot, luottotiedot ja -luokka sekä mahdollisesti Asiakkaan yhden tai useamman sähkönkäyttöpaikan sähkömittarin tai sähkömittarien yksi tai useampi lukema;
 • Tilaustiedot sekä muita Vattenfallin palveluihin ja tuotteisiin liittyviä tietoja;
 • Asiakkaan henkilötietojen käsittelyä tai suoramarkkinointia koskevat lupa- ja kieltotiedot;
 • Evästeiden keräämä tieto Asiakkaan käynneistä Vattenfallin Internet-sivuilla (osoitteessa www.vattenfall.fi) (jäljempänä ”Sivut”);
 • Sivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla Sivujen käyttäjä tunnistetaan, kuten sijainti, aika ja käyttötottumukset;
 • Edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit;
 • Asiakkaiden ja Vattenfallin asiakaspalvelun väliset puhelut sekä niihin liittyvät tiedot, jotka tallennetaan asiakastapahtuman varmentamiseksi ja laadun kehittämiseksi.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Asiakkaiden luovuttamat tiedot kuten yleiset asiakas- ja tilaustiedot;
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä tai muista julkisista luotettavista lähteistä saatavat tiedot sekä luottotietorekisteristä saatavat tiedot maksuhäiriörekisteristä saatavat tiedot. Mikäli palvelu tai tuote sitä edellyttää, luottotiedot voidaan tarkistaa luottotietorekisteristä.
 • Vattenfallin evästeiden avulla keräämät tiedot;
 • Vattenfallin tai sen alihankkijoiden keräämät lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla Sivujen käyttöä;
 • Vattenfallin tai sen alihankkijoiden yksiköt, jotka tuottavat Vattenfallin palveluihin tai tuotteisiin liittyviä palveluja ja tuotteita;
 • Muilta energiayhtiöiltä sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen mukaisesti saatavat tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Vattenfallin tahi sen alihankkijoiden yksiköille. Lisäksi Vattenfall voi luovuttaa Asiakkaan tietoja yhteistyökumppaneilleen suoramarkkinointitarkoituksia varten säädösten sallimissa rajoissa, ellei Asiakas ole kieltänyt tällaista luovuttamista. Osa Sivujen ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Luottotietoja voidaan siirtää samaan konserniin kuuluville Suomessa tai ulkomailla sijaitseville yhtiöille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain henkilötietolain ja luottolaitoslain sallimissa rajoissa.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla. Lisäksi niitä koskevat Vattenfallin tai sen alihankkijoiden yleiset, tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat periaatteet. Ainoastaan erikseen nimetyillä Vattenfallin tai sen alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy rekisteritietoina oleviin tietoihin. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

8. TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaan, joka haluaa tarkistaa Asiakasrekisterissä olevat, häntä koskevat tiedot, on pyydettävä tätä Vattenfallilta itse allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti Vattenfallin luona. Vattenfallin on ilman aiheetonta viivytystä varattava tällaiselle henkilölle tilaisuus tutustua henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen Vattenfall Oy / Rekisteritietojen tarkistus, Konepajankuja 3B, 00510 Helsinki. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävissä Sivuilla (osoitteessa www.vattenfall.fi).

9. KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus kieltää Vattenfallia käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi lisäksi kieltää Vattenfallia luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja Vattenfallin yhteistyökumppaneille suoramarkkinointia varten. Asiakas voi olla tältä osin yhteydessä Vattenfallin asiakaspalveluun puhelimitse 020 722 9000 (mpm/pvm), sähköpostitse asiakaspalvelu@vattenfall.fi tai postitse Vattenfall Oy, Konepajankuja 3B, 00510 Helsinki.

Copyright © Vattenfall Oy 2020

Kysy chatissa