Fossilfri energi minskar elförbrukningens miljöpåverkan

Energiproduktion med fossila bränslen avses produktion med oförnybara källor som t.ex. olja, jordgas och kol. Benämningen fossilt grundar sig på att dessa har uppstått av kvarlevor från organismer under miljontals år.  

Vattenfalls vindpark i Ormonde, England

 

El är livsviktigt för moderna samhällen. Med denna nyttighet, som vi tar för givet, upplyser samt värmer vi våra hem och tittar på våra favoritprogram. Våra fabriker, tåg och elbilar drivs också med hjälp av den. Vi som konsumenter är vana vid att elen kommer från väggkontakten när och var vi vill, och att vi kan använda el just så mycket vi behöver. Ganska sällan kommer vi att tänka på att elen som vi förbrukar också har en klimatpåverkan, som vi kan påverka med våra egna val.

 

Det ökande globala behovet av el utmanar till en ökning av fossilfri elproduktion

Även om totalförbrukningen av el, som består av elförbrukning, energiförbrukning i transport samt energin som används för uppvärmning har minskat i Finland samt globalt, så har elförbrukningen ökat. Enligt olika uppfattningar kommer elförbrukningen globalt att fördubblas från 2016 nivån fram till år 2020. Prognosen berörs av många olika variabler, som till exempel ekonomi och befolkningstillväxt.

Denna utveckling tillsammans med ökande klimatförändringarna ställer en stor utmaning på att öka fossilfri elproduktion. Elproduktion som inte har miljöpåverkan dvs. fossilfri energi, betyder produktion som inte tillför koldioxid i atmosfären och som därmed inte uppvärmer klimatet.

 

Elbilar blir allt mer vanligare och därmed överförs transportens energiförbrukning från bränslen till el.

 

Andelen av förnybar energi är inte ännu på den nivå som den borde vara med tanke på miljön

Elförbrukningens tillväxt kräver växande utbud på ökning av elproduktion och tusentals nya kraftverk runt omkring världen de kommande årtionden. Energiproduktionen har dominerats i flera år av endast tre produktionsformer – fossila-, vatten- och kärnkraft.

Oron för klimatförändringarna ökade under slutet av 1990-talet och samtidigt ökade också uppfattningen om hur fossila bränslen påverkar klimatförändringen. På grund av det har fossila elproduktionsformer minskats systematiskt, speciellt i Västländerna. I utvecklingsländer är användning av fossila bränslen i elproduktion ännu vanligt, p.g.a. lätt tillgänglighet, pris och hög förfrågan. Förnybara energikällor producerar idag endast en relativt liten andel av elen i världen, även om deras andel ökar.

 

Livscykelns utvärdering hjälper att förstå hur de olika produktionsmetoderna påverkar miljön

Beträffande energiproduktion, så kan vi påverka utsläppen genom att producera el som inte förorsakar växthusgaser. Alla produktionsmetoder har dock sina för- och nackdelar, vare sig det är frågan om kol- eller solkraft. I framtiden behöver vi olika former av elproduktions metoder, vars miljöpåverkan är minsta möjliga. 

Bilden av den renaste möjliga energimetoden kan förändras ifall produktionsanläggningens hela livscykelns utsläpp beaktas från konstruktion till avveckling. I grafen nedan beskrivs olika produktionsmetoders livscykel utsläpp som baserar sig på livscykelanalysen av Vattenfalls egen elproduktion. Av grafen kan noteras, att varje produktionsmetod har sina miljöutsläpp, men att skillnaden mellan den renaste och den mest förorenande är märkbar. Mest skadliga för miljön är kraftverk som använder sig av fossila bränslen, eftersom el med dessa åstadkommer massor med skadliga koldioxidutsläpp som påskyndar klimatförändringen.   

Utsläpp uppkommer alltid om råvaran måste brännas för att producera energi. Grafen visar också att användning av alla förnybara energikällor inte är utsläppsfria. Till exempel solkraftens största utsläpp bildas då solcellerna tillverkas, för då används energi som är producerad med kolkraft, även om själva solkraften inte förorsakar utsläpp.  

 

Elbilar blir allt mer vanligare och därmed överförs transportens energiförbrukning från bränslen till el.

 

Kärnkraften har de minsta utsläppen enligt livcykelutvärdering. Det kan förklaras med några egenskaper produktionsmetoden har, som bl.a. kärnkraftverkets långa brukstid. En stor del av livscykelns utsläpp uppkommer redan under konstruktionen, men p.g.a. att brukstiden är lång, möjligtvis upp till 60 år, behövs de inte genast ersättas med nya. Dessutom behöver inte kärnkraftverket en stor yta, eftersom den producerar en stor mängd el på ett relativt litet jordområde, vilket innebär att mera områden kan änvändas för rekreation eller bevaras som orörd natur.

Att producera kärnkraft kräver kvantitativt mycket litet bränsle jämfört med t.ex. vad kolkraft kräver. Bränslet som används kan också återvinnas och användas på nytt, vilket minskar betydligt miljö- och klimatpåverkan. Sista och den viktigaste orsaken är att  kärnreaktionen inte tillför utsläpp i atmosfären, dvs. själva elproduktionen åstadkommer inte alls skadliga växthusgaser, utan endast kondenserat vatten.

 

Fossilfri energi är elproduktionens bästa lösning till den växande efterfrågan av energi 

Förnybara och fossilfria energikällor är inte helt oproblematiska för miljön och klimatet, med tanke på deras livscykelutvärderingar, men de erbjuder ändå de bästa möjliga alternativen till att lösa den växande efterfrågan för energi på ett klimatsmart sätt. Energi sektorn lever i en brytningspunkt och utvecklas kontinuerligt. I framtiden kommer det säkert att finnas nya metoder för fossilfri energiproduktion, som t.ex. vågenergi som ännu är på ett utvecklingsstadium.

 

Minska ditt hems koldioxidavtryck med att byta till ett fossilfritt elavtal

 

Text: Lauri Mattelmäki, produkt specialist

 

Kysy chatissa