Registerbeskrivning i englihet med § 10 i personuppgitslagen

1. REGISTERANSVARIG

Vattenfall Oy
FO-nummer 1842073-2
Konepajankuja 3B
00510 Helsinki
Telefon 020 710 2000

2. REGISTERNAMN

Vattenfall Oy:s (senare ”Vattenfall”) kundregister (senare ”Kundregister”).

3. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH REGISTERSYFTE

Syftet med registret är:

 • omsorg och utveckling av kundrelationen mellan Vattenfall och dess kunder (senare tillsammans ”Kunderna” eller separat ”Kunden”);
 • upprätthållande av Vattenfalls tjänster och produkter;
 • hantering av Vattenfalls inre och yttre uppgifter, i de fall där de är anknutna till deras tjänster och produkter;
 • producera information att brukas enligt ovan bestämda sätt i Vattenfalls eller dess underleverantörers marknadsföring, uppgiftsinsamling och till dem hörande uppgifter såsom profilering av kunduppgifter;
 • från kundregistret kan uppgifter överföras till kontaktregistret då kunduppgifternas hanteringsändamål är avslutat.

4. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

 • allmänna kunduppgifter såsom namn, personbeteckning, faktureringsuppgifter och till fakturering hörande kontaktuppgifter samt eventuellt avläsningen eller avläsningarna av elmätaren eller elmätarna i Kundens eldriftställe eller eldriftställen;
 • beställningsuppgifter och andra uppgifter som hör samman med Vattenfalls tjänster och produkter;
 • tillstånds- och förbudsuppgifter som hör samman med hantering av Kundens personuppgifter eller direktmarknadsföring
 • uppgifter insamlade via kakor (cookies) om Kundens besök på Vattenfalls webbplats på Internet (adress www.vattenfall.fi) (senare ”Webbplats”);
 • loggdata kopplade till användning av Webbplatsen, där loggdata hjälper till att känna igen Webbplatsens besökare, läge, tid och användarvanor;
 • användarprofiler som skapats efter ovannämnda uppgifter;
 • telefonsamtal mellan Kunder och Vattenfalls kundtjänst samt till dem hörande uppgifter, som sparas för att bekräfta kundhändelserna och för att utveckla kvaliteten.

5. REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR

 • av Kunden överlåtna uppgifter såsom allmänna kund- och beställningsuppgifter;
 • data insamlade via Vattenfalls kakor (cookies);
 • loggdata insamlade av Vattenfall eller dess underleverantörer, data som insamlats via användningen av Webbplatsen;
 • Vattenfalls eller dess underleverantörers enheter, som producerar tjänster och produkter anknutna till Vattenfalls tjänster eller produkter;
 • från andra energiföretag erhållna uppgifter, som är förenliga med reglerna för informationsutbyte på elmarknaden.

6. REGELMÄSSIG ÖVERLÅTELSE OCH ÖVERFÖRING AV INFORMATION UTANFÖR EU ELLER EES

Information kan överlåtas eller överföras till Vattenfalls eller dess underleverantörers enheter. Utöver detta, kan Vattenfall överlåta uppgifter om Kunden till sina samarbetspartner i direktmarknadsföringssyfte i enlighet med gällande lagar, såvida Kunden inte har förbjudit sådan överlåtelse. Några av de servrar som används för underhållet av Webbplatsen, kan finnas utanför EU eller EES.

7. PRINCIPER FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Uppgifterna i registret är skyddade med personliga lösenord. Utöver detta, omfattas de även av Vattenfalls eller dess underleverantörers allmänna principer gällande uppgifter i deras datasystem. Endast separat angivna arbetstagare hos Vattenfall eller dess underleverantörer har tillträde till uppgifterna i registret. Registret säkerhetskopieras regelbundet.

8. REGISTERGRANSKNING

Kund, som önskar kontrollera vilka uppgifter som sparats om denne i Kundregistret, ska be Vattenfall om detta i ett dokument underskrivet av Kunden själv eller på annat sätt bestyrkt, eller genom ett personligt besök hos Vattenfall. Vattenfall är skyldig att utan onödigt dröjsmål ge en sådan person möjlighet att bekanta sig med uppgifterna enligt § 26 i personuppgiftslagen eller om Kunden så ber, överlämna uppgifterna skriftligt. Granskningsförfrågan ska sändas till adressen Vattenfall Oy/Granskning av registeruppgifter, Konepajankuja 3B, 00510 Helsingfors. Kundregistrets registerbeskrivning finns tillgänglig på Webbplatsen (på adressen www.vattenfall.fi).

9. FÖRBUDSRÄTTIGHETER

Kunden har rätten att förbjuda Vattenfall att använda uppgifterna om denne i direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt i marknads- och opinionsundersökningar likaväl som i personregister- eller släktforskningssyften. Dessutom kan Kunden även förbjuda Vattenfall att överlåta uppgifter om denne till Vattenfalls samarbetspartner i direktmarknadsföringssyften. Gällande detta, kan Kunden kontakta Vattenfalls kundtjänst via telefon 020 722 9000 (lna/msa), via e-post asiakaspalvelu@vattenfall.fi eller via brev Vattenfall Oy, Konepajankuja 3B, 00510 Helsingfors.

Copyright © Vattenfall Oy 2020

Kysy chatissa