Genom att öppna Vattenfall Oy:s (hädanefter ”Vattenfall”) internetsidor på adressen www.vattenfall.fi eller en sida som hör till dessa internetsidor (hädanefter tillsammans ”Sidorna”) förbinder sig användarna av Sidorna att följa dessa användarvillkor (”Villkoren”) oavsett på vilken typ av enhet Sidorna används. Det är inte tillåtet för användaren att använda Sidorna, om användaren inte godkänner dessa Villkor.

Om ni inte godkänner dessa Villkor och vår Dataskyddsbeskrivning, sluta använda dessa Sidor.

1. Användarrätt

Vattenfall beviljar användare av Sidorna individuell och begränsad tillgång samt användarrätt till dessa Sidor och till dokument i anslutning till Sidorna i enlighet med dessa Villkor och bestämmelser som tillämpas på Sidorna. Denna användarrätt är inte uteslutande och går inte att flytta. Äganderätten till dessa Sidor och deras innehåll hör till Vattenfall. Denna användarrätt har följande begränsningar:

  • Den som använder Sidorna ska uppmärksamma Vattenfall AB:s, Vattenfalls och deras koncernbolags rättigheter samt övriga villkor i detta dokument då denne besöker Sidorna eller använder sig av Sidornas innehåll;
  • Utan Vattenfalls uttryckliga skriftliga medgivande har användaren inte rätt att ändra, distribuera, flytta, följa automatiskt, kopiera, reproducera, överlåta till allmänheten eller spara Sidorna eller Sidornas innehåll på något sätt. Sidornas innehåll får inte heller användas i kommersiella syften eller publiceras. Detta förbud gäller dock inte de uppgifter som i detta dokument uttryckligen har getts undantagstillstånd.
  • Sidornas användare får inte avbryta eller på annat sätt störa eller försöka avbryta eller störa Sidornas funktioner eller andra användares möjligheter att använda Sidorna på något sätt och
  • Användaren får inte använda Sidorna: 1. för sådan behandling av rubrik- eller identitetsuppgifter som strävar efter att förfalska ursprunget av det innehåll som Sidorna förmedlar, 2. för att låtsas representera Vattenfall eller 3. för att vidta olagliga åtgärder (såsom att skicka skräppost). 

2. Upphovsrätt och andra immaterialrätter

Användarrätten, varumärkena och andra immaterialrätter för dessa Sidor hör till Vattenfall. Vattenfall samt märken, logotyper och varumärket ”Vattenfall” som finns på Sidorna, samt alla andra varumärken, produktnamn, logotyper, affärskoder, firmanamn, nätkoder, sloganer och tjänster som har eller inte har registrerats av Vattenfall AB, Vattenfall eller deras koncernbolag är varumärken eller koder som ägs av dessa. Det är tillåtet att använda Sidorna och uppgifterna som Sidorna innehåller för personliga, icke-kommersiella syften. I övrigt är det förbjudet att kopiera, överföra, distribuera eller spara webbplatsens innehåll eller delar av den i någon som helst form utan Vattenfalls skriftliga medgivande på förhand. Tillgång till Sidorna kan inte tolkas som att man beviljats användarrätt eller någon annan rätt till ett märke, namn eller kod utan Vattenfalls skriftliga medgivande på förhand.

3. Rätt till ändringar

Vattenfall förbehåller sig rätten att ändra Sidorna eller hindra tillgången till Sidorna när som helst utan separat anmälan. Vattenfall tar inte ansvar för att Sidorna och deras innehåll hålls uppdaterade eller ändras i övrigt.

Vattenfall förbehåller sig också rätten att ändra dessa Villkor efter eget övervägande. Ändringar i dessa Villkor träder i kraft efter att det meddelats om detta på Sidorna.

4. Användning av kakor

En kaka (cookie) är en liten textfil som skickas till din dator och sparas där. Kakor skadar inte användarnas datorer eller filer. På Vattenfalls Sidor används kakor och motsvarande tekniker för att genomföra och utveckla Sidor och tjänster, för att förbättra användarnas erfarenheter av webbtjänsten och för att rikta marknadsföringen i tjänsterna som erbjuds av Vattenfall eller dess partner.

Med hjälp av kakor kan Vattenfall samla in uppgifter till exempel om från vilka sidor besökaren har kommit till adressen, vad besökare läser på webbplatsen och när, hur webbläsaren används, vilket operativsystem terminalen använder och datorns IP-adress. Användaren kan inte identifieras enbart med hjälp av kakor. Uppgifter som samlas in med hjälp av kakor och övrig motsvarande teknik kan dock kopplas ihop med en identifierad användare som till exempel har beställt ett nyhetsbrev, anmält sig till ett av Vattenfalls evenemang eller loggat in på tjänsten Min Energi. I sådana fall samlas uppgifterna in och behandlas på det sätt som beskrivs i Vattenfalls dataskyddsbeskrivning.

Om du vill kan du förhindra användningen av kakor genom att ändra på webbläsarens inställningar så att den inte tillåter att kakor sparas. Om funktionen stängs av kan det leda till att vissa tjänster fungerar långsammare eller att man inte kommer åt vissa webbplatser överhuvudtaget.

På Vattenfalls Sidor används analysredskapet Google Analytics samt redskapen Google Tag Manager, Google Optimizer, Hotjar, Crazy Egg, DoubleClick, DoubleClick Floodlight och Mediamath. Applikationen Google Analytics använder sig av kakor som gör att man kan skapa statistik över användningen av webbplatserna och analysera hur de används. Kakorna samlar in anonyma uppgifter om webbtrafiken, och dessa uppgifter kopplas inte ihop med enskilda personer. Du kan stänga av övervakningen med Google Analytics’ opt out-funktion.

Vattenfall kan också använda de uppgifter som samlas in om användningen av deras sidor för att skapa innehåll eller reklam som är inriktad på webbläsaren. Vattenfall kan skapa målgrupper på basis av vilka internetsidor specifika webbläsare har besökt. För dessa målgrupper kan Vattenfall presentera reklam eller innehåll som sannolikt sett är intressant för dem utgående från deras tidigare beteende på webben. Vattenfall kan för uppgörandet av målgruppssegment använda sig av samarbetspartner och beteendeuppgifter som samlats in från externa sidor.

Om du inte vill att reklam ska riktas i enlighet med dina intressen kan du förhindra detta helt och hållet eller specifikt per företag via webbplatsen YourOnlineChoices.

5. Ansvarsbegränsningar

Sidornas innehåll levereras så som de är. Användning av uppgifter, redskap och tjänster som presenteras på Sidorna sker endast på användarens eget ansvar. Vattenfall ansvarar inte för riktigheten hos Sidornas innehåll, redskap eller tjänster som finns på Sidorna eller tillämpandet av dessa för något specifikt syfte. Utöver Finlands tvingande lagstiftning ges inga garantier kring uppgifternas tillgänglighet, felfrihet, pålitlighet eller innehåll.

Vattenfall ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador, förluster av rörelsevinst eller upphörande av affärsverksamhet som kan uppkomma genom användning av Sidorna, avbrott i eller förhinder i användningen av Sidorna, även om Vattenfall meddelats om möjligheten för en sådan skada. Vattenfalls ansvar är endast i enlighet med de tvingande bestämmelserna i Finlands lag. Vattenfall ansvarar inte på något som helst sätt för förseningar, fel eller inkorrekta uppgifter på Sidorna. Vattenfall har ingen skyldighet att informera Sidornas användare om ändringar i Sidornas innehåll. Vattenfall ansvarar inte för någon förlust eller skada som uppkommit genom att användaren litat på de uppgifter som finns på Sidorna eller på de uppgifter som levererats till Sidorna.

6. Länkar och kopplingar till sociala medier 

På Sidorna kan det finns länkar och kopplingar till en tredje parts webbtjänster samt så kallade insticksprogram (till exempel insticksprogram för Facebook och LinkedIn). Insticksprogram från en tredje part som finns på Vattenfalls Sidor laddas upp från de här tjänsternas egna servrar, och då kan den tredje parten använda sig av egna kakor. På dessa tjänster som erbjuds av tredje parter på Vattenfalls Sidor och i Vattenfalls tjänster samt på sådana applikationer som förmedlas av en tredje part tillämpas den tredje partens användarvillkor och övriga villkor. Vattenfall är inte ansvarig för det material som finns på en tredje parts sidor eller för användningen av det.

Vattenfall tar inte ansvar för innehållet på sådana sidor som det finns länkkopplingar till från Vattenfalls Sidor och som någon annan än Vattenfall har gjort eller publicerat. Länkarnas placering på Sidorna betyder inte heller att Vattenfall på något sätt skulle understöda eller göra reklam för tjänster på de nämnda, länkade sidorna.

En extern länk som leder till Sidorna eller dess egenskaper får inte ha en skadlig effekt på Sidornas funktion, skada Vattenfalls anseende eller skapa en felaktig uppfattning om att den organisation som finns länkad eller dess produkter skulle ha någon koppling till Vattenfall eller dess koncernbolags verksamhet eller skulle vara sponsrade av dessa. Sådana länkar får inte heller innehålla Vattenfalls eller dess koncernbolags varumärken. Vattenfall har uteslutande rätt att enligt övervägande förbjuda en länk till sina Sidor, trots att den uppfyller ovan nämnda villkor.

7. Presenterande av uppgifter

Under avsnittet ”Dataskyddsbeskrivning” på Sidorna finns bestämmelser om hur Vattenfall förvarar och använder sådana uppgifter om användarna som Vattenfall har samlat in om användarnas besök på Sidorna. Vad gäller alla andra uppgifter som användarna gett eller innehåll som kommit in till Sidorna används dessa Villkor.

Genom att skicka eller erbjuda material till Vattenfall (till exempel respons, uppgifter, svar, frågor, kommentarer, förslag, idéer, planer, beställningar eller förfrågningar) antingen per e-post eller via Sidorna, förbinder sig användaren att följa följande villkor:

  • Det material som användaren levererat är inte felaktigt till sitt innehåll, olagligt, i strid med god sed eller i övrigt odugligt eller i strid med tredje parts rätt.
  • Användaren av Sidorna vidtar nödvändiga åtgärder för att avlägsna eventuella virus eller andra orena eller skadliga egenskaper i materialet innan det skickas till Sidorna.
  • Det material som användaren av Sidorna levererat är användarens eget, alternativt har användaren obegränsad rätt att leverera det till Vattenfall och Vattenfall har rätt att utan kostnad publicera materialet som användaren skickat och/eller inkludera materialet eller delar av det i sina egna produkter utan ansvars- eller betalningsskyldigheter och utan att anmäla källa;
  • Användaren av Sidorna förbinder sig att ställa krav på Vattenfall som baserar sig på det material som skickats och
  • Användaren av Sidorna förbinder sig att ersätta Vattenfall för de kostnader som eventuellt uppstår för Vattenfall av de åtgärder som en tredje part vidtar på grund av det material som användaren skickat.

8. Om de uppgifter som Sidornas besökare uppger

Allt det material som användarna levererar, meddelar eller skickar in är offentligt och fritt för vem som helst att använda, och det anses ha uppgetts utan ersättning och med rätt att ge det vidare utan några begränsningar (nedan ”Uppgifter som uppgetts”). Vattenfall anses inte ha tagit på sig några skyldigheter i förhållande till de Uppgifter som uppgetts.

Vattenfall har rätt att publicera, kopiera och dela de Uppgifter som uppgetts antingen så som de är eller i anslutning till annat material såsom text, bild eller ljud, och på detta sätt använda materialet till vilka kommersiella eller ickekommersiella syften som helst.

Vattenfall granskar inte de Uppgifter som uppgetts eller deras giltighet och tar inte på sig något ansvar i förhållande till detta. Vattenfall har rätt att när som helst avlägsna Uppgifter som uppgetts från sidorna.

9. Omyndiga

Personer under 18 år och övriga omyndiga kan inte uppge uppgifter till Vattenfall utan en förälders eller annan laglig intressebevakares medgivande och personer under 18 år och andra omyndiga kan inte göra beställningar eller andra rättshandlingar på Sidorna utan ett sådant medgivande om inte Finlands lag så tillåter.

10. Dokumentets laglighet

Om någon punkt av dessa Villkor av vilken som helst orsak konstateras strida mot lag eller vara icke verkställbar påverkar det inte på något vis dokumentets laglighet eller verkställbarhet i övrigt.

11. Lag som tillämpas och tvistelösning

På användningen av Sidorna och dessa Villkor tillämpas Finlands lag, med undantag av dess lagvalsregler. Parterna ska i första hand sträva efter att lösa eventuella tvister om dessa frågor genom förhandlingar. Om man inte når samförstånd inom en rimlig tid löses tvister i Helsingfors tingsrätt som första instans. En konsument som är användare av sidorna kan även hänskjuta ärendet till tingsrätten i användarens hemort eller till konsumenttvistenämnden för avgörande.

Kysy chatissa