Timbaserat elavtal avtalsvillkor

Ett timbaserat elavtal är ett tillsvidare gällande elförsäljningsavtal som kunden ingår med Vattenfall Oy (Vattenfall) och som träder i kraft den dag då elleveransen enligt överenskommelse skall börja eller den första dagen då det är tekniskt möjligt att inleda elleveransen.

Avtalet gäller försäljningen av och priset på el. På försäljningspriset tillkommer myndigheternas gällande skatter och avgifter som Vattenfall är skyldig att fakturera. Därtill fakturerar den lokala nätinnehavaren elskatt och avgifterna för elöverföringen i enlighet med det avtal som ingåtts mellan kunden och distributionsnätet.

Mätning av elförbrukningen, fastställande av priset och fakturering

Den lokala nätinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Det förbrukningsställe som omfattas av det timbaserade elavtalet ska vara försett med utrustning för timmätning och det ska vara tekniskt möjligt att använda all mätdata om elförbrukningen för faktureringen. Avtalet förutsätter att den timbaserade mätningen av elförbrukningen hela tiden är aktiverad via huvudbrytaren på förbrukningsstället. De timvisa förbrukningsuppgifter som nätinnehavaren skickar till Vattenfall används som grund för faktureringen.

Elpriset fastställs enligt den nordiska elbörsens (Nord Pool Spot AS) timbaserade spotpris för Finland (”Börspriset”). På Börspriset tillkommer Vattenfalls Marginal (cent/kWh). Därtill debiteras en fast Grundavgift (euro/månad). Vattenfall har rätt att ändra Marginalen och Grundavgiften genom att informera kunden om ändringen en månad innan den träder i kraft.

Faktureringen sker kalendermånadsvis i efterskott. Priset på en timme fås så att summan av Börspriset och Marginalen för timmen i fråga multipliceras med den faktiska elförbrukningen under denna timme. Priset för en kalendermånad blir summan av priset för varje enskild timme. Det månatliga genomsnittspriset för energi som syns på fakturan är priset för en kalendermånad dividerat med elförbrukningen under samma period.

Energipriserna och elförbrukningen för de enskilda timmarna finns till påseende i Vattenfalls Min energi -tjänst och specifieras inte på elräkningen.

Bindande kontrakt

Avtalet gäller en enskild kund och ett enskilt förbrukningsställe. Kunden ska meddela Vattenfall om det sker ändringar i förbrukningsstället minst två veckor på förhand genom att ringa Vattenfalls kundservice 020 722 9000 eller per post, fax eller e-post. Avtalet upphör om kunden byter förbrukningsställe. Kunden har dessutom rätt att säga upp avtalet med två veckors varsel. Vattenfall kan i sin tur säga upp avtalet med en månads varsel.

Allmänna villkor som tillämpas på avtalet

På avtalet tillämpas i övrigt de elförsäljningsvillkor som rekommenderas av Energiindustrin rf, EFV 2014. Växlingar i Börspriset i det timbaserade elavtalet betraktas inte som sådana ändringar i pris eller avtalsvillkor som kunden ska informeras om på förhand eller som kunden kan använda som grund för att säga upp det timbaserade elavtalet enligt punkt 10.9 i elförsäljningsvillkoren EFV 2014.

Kysy chatissa