Information om kompensation för elräkningar

Kompensationer för elräkningar gäller privatkunder. Stödet gäller inte kostnader för elöverföring. Om du inte längre är vår kund behöver vi ditt kontonummer för att kunna göra en återbetalning. Du kan meddela oss ditt kontonummer via e-post eller ringa kundtjänst.

Vem får kompensation?

Du får kompensation om du uppfyller följande två villkor:

  • Din elräkning uppgick till över 90 euro per månad under perioden november 2022–januari 2023.
  • Energipriset översteg 10 cent/kWh eller ditt avtal baserades på börspriset Timel Mix eller EKO Timel.

Det avtalsenliga energipriset finns på fakturan. Fakturorna finns också i vår nättjänst Min energi. Om ditt Vattenfall-avtal har ändrats, beaktas detta separat i beräkningarna.

 

Vanliga frågor
Får alla Vattenfall-kunder kompensation för elräkningarna?

Kompensationen gäller endast en del kunder eftersom avtalet för de flesta kunder fortfarande är förmånligt eller förbrukningen låg. Som regel kan du få kompensation om din elräkning översteg 90 euro per månad under perioden november 2022–januari 2023. Dessutom krävs att energipriset i ditt avtal överstiger 10 cent/kWh eller att du har ett timbaserat börselavtal. 

Hur stor är den första kompensationsposten och när betalas den ut?

Om slutsumman på din faktura för november och/eller december översteg självriskandelen på 90 euro per månad, kan du få kompensation. Kompensationsbeloppet utgör hälften av den återstående andelen för båda månaderna. Kompensationen är högst 700 euro per månad. 

Undantag: I lagen har en nedre gräns för energipriset per kilowattimme fastställts. Avtal med ett pris under denna gräns berättigar inte till kompensation.  Gränsen är 10 cent/kWh.  De tvååriga tidsbestämda avtal som ingicks 2021 och har ett fast energipris är förmånligare än detta. I dessa fall kan en kompensation inte fås. Fakturans slutsumma har i detta fall ingen betydelse. 

Om kompensationen för en månad är under 5 euro, betalas den inte. 

De första kompensationsposterna är synliga i de fakturor som förfaller till betalning i april. Om dina fakturor skickas med två eller tre månaders mellanrum (inte månatligen), påverkar faktureringsintervallet tidtabellen för utbetalningen av kompensationerna.  Det beräknade datumet för följande faktura finns angett på din senaste faktura

 

Hur stor är den andra kompensationsposten och när betalas den ut?

Den andra kompensationsposten ges för förbrukningen i januari och priserna för januari.  Motiveringarna är de samma som i den första posten, det vill säga det avtalsenliga energipriset är över 10 cent/kWh ELLER så har du ett spot-avtal. 

Din andra kompensationspost kan vara i samma storleksklass som den första, eftersom syftet är att täcka en summa som motsvarar två månader. Om din faktura för januari uppgår till över 90 euro, kompenseras summan som överskrider detta belopp i sin helhet med upp till 1 400 euro. Kompensationer på mindre än 10 euro betalas inte ut i denna post, så i praktiken ska slutsumman på fakturan vara över 100 euro.  

Om du under den här tidsperioden exempelvis har förnyat avtalet, bytt avtalstyp, elleverantör eller flyttat till en ny adress, beaktas dessa ändringar i beräkningen. 

Om du faktureras månatligen är kompensationerna synliga i fakturan som förfaller till betalning i maj. På motsvarande sätt visas kompensationsposten senare om du faktureras med två eller tre månaders mellanrum.

Behöver jag göra något för att få kompensation?

Om du för närvarande är kund hos oss får du kompensationen som du eventuellt har rätt till automatiskt i kommande elräkningar. Som nuvarande kund hos Vattenfall behöver du inte vidta några åtgärder för att få kompensationen. 

Om du har bytt elleverantör från Vattenfall till en annan leverantör ska du skicka ett kontonummer till Vattenfall, till vilket Vattenfalls andel av kompensationen ska betalas.  Du kan tryggt meddela kompensationskontots nummer i tjänsten Min energi.  För att kunna hantera dina uppgifter säkert och felfritt kan vår kundtjänst tyvärr inte ta emot kontonummer muntligt.

Hur vet jag om energipriset i mitt avtal överstiger 10 cent/kWh?

Enligt nuvarande bedömning omfattar kompensationen tills vidare gällande avtal (Fortlöpande elavtal, Timel MIX, EKO Timel, Fullvatten kvartal) och tidsbundna avtal med fasta priser som ingåtts under 2022. Energipriset i de avtal som ingicks 2021 är huvudsakligen förmånligare än 10 cent/kWh.

Jag bytte elleverantör under perioden november 2022–januari 2023. Hur betalas kompensationerna?

Om du har bytt elleverantör under perioden i fråga sköter båda elleverantörerna sin andel av kompensationen. Din nuvarande elleverantör kompenserar sin andel i form av en post som minskar totalbeloppet på dina följande fakturor. Din tidigare elleverantör skickar inte längre några fakturor till dig, så kompensationen kan inte göras med en faktura. Du ska kontakta din tidigare elleverantör separat för betalning av kompensationen.

Om du alltså har bytt elleverantör från Vattenfall till en annan leverantör under ovan nämnda tidsperiod, ska du skicka ett kontonummer till Vattenfall till vilket Vattenfalls andel av kompensationen ska betalas.  Du kan tryggt meddela kompensationskontots nummer i tjänsten Min energi.  För att kunna hantera dina uppgifter säkert och felfritt kan vår kundtjänst tyvärr inte ta emot kontonummer muntligt.

 

Mitt elavtal med Vattenfall byttes eller jag flyttade till en ny adress under november 2022–januari 2023. Hur betalas kompensationerna?

Om du under den här tidsperioden exempelvis har förnyat avtalet, bytt avtalstyp eller flyttat till en ny adress, beaktas dessa ändringar i beräkningen.

Hur kan jag meddela mitt kontonummer?

Om du inte längre är vår kund behöver vi ditt kontonummer för att kunna göra en återbetalning. Du kan meddela oss ditt kontonummer via e-post eller ringa kundtjänst.

 

Påverkar den här kompensationen andra elstöd?

Kompensationerna påverkar inte andra elstöd som du kan få.

Läs om alla elstöd här.

 

Faktura

Den första kompensationsposten

Posten täcker kostnaderna för perioden november–december 2022. Om slutsumman på din faktura översteg självriskandelen på 90 euro per månad, kan du få kompensation. Kompensationsbeloppet utgör hälften av den återstående andelen för båda månaderna. Kompensationen är högst 700 euro per månad. Om kompensationen för en månad är under 5 euro, betalas den inte.

Calendar

Den andra kompensationsposten

Posten baserar sig på förbrukningen och priset i januari. Den här posten betalas dubbelt upp, det vill säga om din räkning för januari uppgår till över 90 euro, kompenseras summan som överskrider detta belopp i sin helhet med upp till 1 400 euro. I den här posten betalas inte heller mycket små summor ut.