Vattenfall Oy:s dataskyddsbeskrivning

Syftet med dataskyddsbeskrivningen (”Dataskyddsbeskrivningen”) är att informera dig om vilken typ av information vi samlar in av Vattenfall Oy:s (”Vattenfall”) samarbetspartner, kunder och potentiella kunder i samband med elproduktion, elförsäljning och leveransen av andra energirelaterade produkter och tjänster (”Tjänsten/tjänsterna”), hur vi använder denna information samt hur vi överför informationen till tredje parter. Genom att använda vår webbplats eller köpa Tjänster godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna Dataskyddsbeskrivning.

Mer information om våra webbtjänster och användning av kakor finns på sidan Användarvillkor.

1. Vad menar vi med personuppgifter?

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) hädanefter ”Förordning”) avser vi med personuppgifter varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”en registrerad/registrerade”), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

2. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson i registerärenden

Vattenfall Oy Ab
FO-nummer 1842073-2
Maskinverkstadsgränden 3 B
00510 Helsingfors

Malin Enström / Data Protection Officer
dpo.nordics@vattenfall.com

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter och dess syfte

All insamling och behandling av personuppgifter som Vattenfall utför baserar sig på de lagliga rättsliga grunderna som har fastställts i Förordningen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är genomförande av ett avtal i sådana fall då behandlingen behövs för att genomföra ett sådant avtal där den registrerade är en avtalspart eller för att genomföra sådana åtgärder som krävs för att ett avtal ska kunna ingås, på begäran av den registrerade. Detta gäller då:

 • den registrerade ingår ett avtal med oss eller blir vår kund;
 • den registrerade skickar en offertförfrågan till oss;
 • den registrerade köper en produkt eller Tjänst av oss;
 • den registrerade skickar en fråga eller respons till oss angående kundförhållandet eller Tjänsten;
 • behandlingen är nödvändig för beviljande av kredit eller för att utföra och utveckla arbetsuppgifter och Tjänster för kreditövervakningsändamål.
 • försäljningsavtalet avslutas på den registrerades initiativ innan den fastställda förfallotiden

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Vattenfalls berättigade intresse i sådana fall då behandlingen behövs för att genomföra Vattenfalls eller en tredje parts berättigade intressen (förutom då de berättigade intressena eller de grundläggande rättigheterna som förutsätter skydd av personuppgifter förbigår dessa intressen, i synnerhet om den registrerade är ett barn). Det är i synnerhet fråga om berättigat intresse, då:

 • vi lagrar historiken om användning av Tjänsten och köp och använder den för att ge dig förslag om andra produkter som vi tror skulle kunna intressera dig;
 • vi lagrar, utvärderar och använder uppgifter om dina senaste besök på vår webbplats och om hur du har rört dig mellan olika delar i webbplatsen för analysändamål och för att vi ska förstå hur de registrerade använder vår webbplats, så att vi kan göra den bättre och mera användarvänlig;
 • vi lagrar uppgifter om artiklar och produkter på vår webbplats som du har klickat på och läst, så att vi kan känna igen vad du är intresserad av och på detta vis rikta in reklam som är betydelsefull för dig.

Behandlingen av personuppgifter kan också grunda sig på samtycke. Vi meddelar dig alltid på förhand, när och till vilka delar behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke.

Vattenfall behandlar de registrerades uppgifter själv och använder sig också av underleverantörer som levererar IT-tjänster och elektroniska kundtjänster samt agerar för Vattenfalls räkning samt underentreprenörer.

4. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du rätt att granska de uppgifter som finns sparade om sig själv i personregistret och kräva att felaktiga uppgifter rättas eller raderas. Till de delar som behandlingen av personuppgifterna baserar sig på samtycke har du också rätt att ta tillbaka samtycket eller ändra det.

Som registrerad har du enligt Förordningen (från och med den 25.5.2018) rätt att motsätta dig eller be om att behandlingen av dina uppgifter begränsas samt lämna in klagomål om behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Av speciella personliga skäl har du också rätt att motsätta sig profilering som riktas mot dig och övriga behandlingsåtgärder i sådana fall då grunden för behandling av uppgifter är kundförhållandet med Vattenfall. I samband med ditt krav ska du specificera den speciella situation som motsättningen baserar sig på. Vattenfall kan vägra att genomföra begäran som motsättningen gäller endast på sådana grunder som finns fastslagna i lagen.

Som registrerad har du också rätt att när som helst och utan kostnader motsätta dig behandlingen, inklusive profilering, till de delar som det handlar om direktmarknadsföring.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur?

Vi behandlar de registrerades följande personuppgifter i samband med marknadsföringen och leveransen av Tjänsterna.

(1) De registrerades grunduppgifter såsom namn, användar-id och/eller annan enskild identifikation, lösenord, kön, modersmål samt de registrerades kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer och adress;

 • När du registrerar sig som användare av Tjänsterna på vår webbplats blir du ombedd att lämna ut de grundläggande uppgifterna om dig själv och dina kontaktuppgifter samt att skapa ett individuellt lösenord. De uppgifter som samlas in används för att sköta och utveckla Tjänsterna och kundförhållandet, analysera och profilera ditt beteende samt rikta in reklam i Vattenfalls egna och andra instansers webbtjänster.

(2) Logguppgifter i anslutningen till användningen av Tjänsterna med vilka den registrerade identifieras, såsom plats, tid och användningsvanor samt andra uppgifter om besöket (såsom telefonuppgifter mellan de registrerade och Vattenfalls kundtjänst); 

 • De nämnda uppgifterna används för att sköta kundförhållandet, utbilda personalen, skapa en användarprofil baserad på kundförhållandet och rikta in reklam i Vattenfalls egna och andra instansers webbtjänster.

(3) Köpuppgifter, det vill säga köpta produkter och Tjänster, kreditklassningens betalningshistoria, kundnummer och lösenord;

(4) Tekniska uppgifter, det vill säga elförbrukning, nätbolag, användningsplatsens nummer, uppgifter om fel och avbrott samt

(5) Serviceuppgifter, det vill säga korrespondens i vissa fall, samtalsinspelningar, köpuppgifter samt eventuella klagomål.

 • vi använder uppgifterna bland annat för att svara på de registrerades respons om våra produkter och Tjänster

(6) Demografiska uppgifter, anrikningsuppgifter och prognosmodeller;

(7) Uppgifter om inloggade besökare på vår webbplats, det vill säga lösenord, kommunikationsuppgifterna (besökstiden, åtkomsten till vår webbplats och avlägsningen från den);

(8) Uppgifter om att spara eller flytta en fullmakt för bemyndigande.

En förutsättning för vårt avtalsförhållande och/eller för att vårt kundförhållande ska kunna uppstå är att den registrerade ger oss sina grundläggande uppgifter och kontaktuppgifter. Utan dessa uppgifter kan vi inte leverera Tjänsterna.

6. Varifrån får vi uppgifterna?

Personuppgifterna samlas in från de registrerade själva då de registrerar sig samt då de använder Tjänsterna. Insamlingen av de registrerades personuppgifter sker vanligtvis på följande sätt: webbplatser, telefonförsäljning, kundtjänstkommunikation, SMS-meddelanden, brevförsändelser som innehåller skriftliga avtal eller annat material, försäljning och marknadsföring på till exempel arbetsplatser, köpcentrum, evenemang och mässor, e-postkommunikation samt enkäter och tävlingar. Utöver det kan personuppgifter samlas in och uppdateras från följande källor: befolkningsdatasystemet, myndigheter, kredituppgiftsbolag, leverantörer av kontaktuppgifter, centraliserat informationsutbytessystemet för detaljhandelsmarknaden för el (datahub) och från övriga motsvarande pålitliga källor samt från betalningsanmärkningsregistret. Om Tjänsten eller produkten förutsätter det kan kreditupplysningen granskas från kreditupplysningsregistret.

Dessutom kan man också samla in och uppdatera personuppgifter för de ändamål som finns beskrivna i den här Dataskyddsbeskrivningen från offentligt tillgängliga källor och myndigheter eller på basis av information som man fått från övriga tredje parter inom gränserna för den tillämpade lagstiftningen. Denna typ av uppdatering av uppgifter sker manuellt eller automatiskt.

7. Lagenligt utlämnande och överföring av uppgifter utanför EU eller EES-området

Uppgifter kan utlämnas och överföras till Vattenfalls eller dess underleverantörers enheter. Dessutom kan Vattenfall utlämna dina uppgifter till sina samarbetspartners för direktmarknadsföringsändamål inom ramarna för vad bestämmelserna tillåter, om du inte har förbjudit denna typ av utlämnande. En del av de servrar som används för att driva Tjänsterna kan ligga utan för EU eller EES. I sådana fall ser Vattenfall till att dataskyddet ligger på en tillräckligt hög nivå på ett sätt som lagen föreskriver. Kredituppgifter kan överföras till bolag som tillhör samma koncern i Finland eller utomlands eller andra bolag eller utanför EU eller EES endast i den utsträckning som lagen tillåter.

8. Registrets skyddsprinciper och den tidsperiod som uppgifterna lagras

Vattenfalls mål när det kommer till insamlingen och den övriga hanteringen av de registrerades personliga uppgifter är att garantera att uppgifterna behandlas så effektivt och säkert som möjligt. Dessutom strävar Vattenfall efter att kontinuerligt utveckla sin webbplats och genom denna vidga urvalet av Tjänster som erbjuds. Vattenfalls mål är att skapa kostnadseffektiva Tjänster som har planerats för att motsvara de registrerades behov.

Inom Vattenfall är det endast sådana arbetstagare hos Vattenfall eller dess underleverantörer som behöver kunna behandla personuppgifter för arbetets del som har rättighet att göra det. Varje användare har ett eget användarnamn och ett lösenord till systemet. Uppgifterna samlas in i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och övriga tekniska metoder. Databaserna och deras säkerhetskopior ligger i ett låst utrymme, och endast vissa på förhand utnämnda personer har tillgång till uppgifterna.

Personuppgifterna lagras så länge som det behövs för ändamålet. Enligt de allmänna försäljningsvillkor (SME 2014) är du berättigad att kräva återbetalning för tre år bakåt i tiden (för konsumenter gäller 10 år bakåt i tiden) för fakturerings- och mätningsfel vid elförsäljning eller för fel avläsning av elmätaren. På basen av denna bestämmelse lagrar vi dina uppgifter i minst 3 eller 10 år efter att elavtalet har upphört att gälla beroende på om du är konsument- eller företagskund, förutsatt att den gällande lagstiftningen inte kräver annat. Uppgifter om potentiella kunder lagras huvudsakligen 3 månader från den senaste marknadsföringsåtgärden.

Uppgifterna kan också lagras för eventuella rättegångar eller forskning eller då du har köpt en produkt som vi måste spara uppgifterna om för att kunna uppfylla garantiskyldigheten.

Vattenfall utvärderar regelbundet hur nödvändigt det är att lagra uppgifterna med beaktande av den lagstiftning som tillämpas. Dessutom tar Vattenfall hand om sådana rimliga åtgärder med vilka man garanterar att det inte lagras föråldrade eller felaktiga personuppgifter om den registrerade i registret, och inte heller sådana uppgifter som är oförenliga med behandlingssyftena. Vattenfall rättar eller förstör sådana personuppgifter utan dröjsmål då de upptäcks.

9. Vem kan man kontakta?

All kontakt och alla förfrågningar gällande denna registerbeskrivning ska ställas skriftligen till den kontaktperson som har namngetts i punkt två (2).