Avtalsvillkor för Klimat Standard

  • Avtalet har ett månadspris (€/mån). Kunden kan förbruka el till samma fasta månadspris (€/mån), upp till det månatliga övre gräns som gäller. 
  • Den månatliga övre gränsen för förbrukning är 160 kWh i december, januari och februari, och för de övriga månaderna 125 kWh per månad. 
  • För förbrukning som överskrider den månatliga övre gränsen, faktureras ett energibaserat pris (cent/kWh). 
  • Den förbrukade energin produceras helt fossilfritt. 
  • Kunden har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på två veckor. 

 

Avtalet Klimat Standard är ett tills vidare gällande elförsäljningsavtal som kunden ingått med Vattenfall Oy (Vattenfall) och som träder i kraft den dag elleveransen enligt överenskommelse ska börja, eller den första dagen då det är tekniskt möjligt att påbörja elleveransen. Avtalet gäller försäljning av el samt dess priser. Försäljningspriset kompletteras med myndigheters skatter och avgifter som Vattenfall är skyldig att debitera. Därtill debiterar den lokala nätinnehavaren elöverföringen och elskatten i enlighet med avtalet om nättjänster som ingåtts mellan kunden och nätinnehavaren. 

Mätning av elförbrukning, fastställande av pris och fakturering 

Den lokala nätinnehavaren ansvarar för mätning av elförbrukning. Det förbrukningsställe som omfattas av Klimat Standard-avtalet ska vara försett med en utrustning som lämpar sig för mätning av timbaserad elförbrukning, och det skall vara tekniskt möjligt att använda all uppmätt timdata för fakturering. Avtalet förutsätter att den timbaserade mätningen av elförbrukning hela tiden är aktiverad via huvudbrytaren på förbrukningsstället. Faktureringen baserar sig på den förbrukningsdata som Vattenfall erhåller av nätinnehavaren. 

Faktureringen av Klimat Standard-avtalet baserar sig på en månadsavgift med fast pris i euro, som beräknas utifrån den genomsnittliga förbrukningen för en typkonsument som använder mindre än 1 500 kWh/år, med beaktande av säsongsvariationer i elförbrukningen. En förbrukningsgräns för en månad har definierats för kunden, som är december, januari och februari 160 kWh, och övriga månader 125 kWh. 

Om din förbrukning överskrider den månatliga förbrukningsgränsen, debiterar Vattenfall en avgift för den överskridande delen av förbrukningsgränsen enligt gällande prislista (cent/kWh), som en del av månadsfaktureringen. Förbrukningsdata finns tillgänglig för kunden i Vattenfalls Oma energia-tjänst. 

Om förbrukningen avsevärt eller upprepade gånger överskrider gränsen för genomsnittlig månadsförbrukning, har Vattenfall rätt att erbjuda en ersättningsprodukt som är mer lämpad för kundens förbrukning. 

Vid eventuella prisförändringar meddelar vi kunden 30 dagar före priserna träder i kraft, endera per e-post eller med textmeddelande. Kunden ansvarar för, att Vattenfall har till sitt förfogande aktuella e-post adresser samt telefonnummer. Vattenfall har rätt att granska Klimat standard-avtalet, så att det motsvarar den årliga prognos som nätoperatören lämnar innan elleveransen inleds. När beställningen har trätt ikraft, skickas ett meddelande till dig per e-post. 

Miljövänlig el 

Klimat Standard avtalets energi är producerat med vatten-, vind och kärnkraft. Vattenfall förbinder sig att inhandla el som producerats med dessa metoder, till en mängd som motsvarar ditt behov av elenergi. 

Avtalsförpliktelser 

Avtalet är kund- och förbrukningställsspecifikt. Kunden bör meddela Vattenfall om det sker förändringar i förbrukningsstället minst två veckor i förväg, genom att ringa vår kundservice eller genom att fylla i flyttanmälan på adressen vattenfall.fi/muuttoilmoitus. Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid. Vattenfall kan säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. 

Allmänna avtalsvillkor 

Utöver dessa villkor tillämpas de allmänna elförsäljningsvillkoren EFV 2014 som rekommenderas av Finsk Energiindustri r.f. 

 

Dessa avtalsvillkor gäller för alla produkter som har beställts eller ändrats efter 1.3.2024. De tidigare avtalsvillkoren finns här.