Villkor för avtalet Klimat Standard

 

Avtalet Klimat Standard är ett tills vidare gällande elförsäljningsavtal som kunden ingår med Vattenfall Oy (Vattenfall) och som träder i kraft den dag elleveransen enligt överenskommelse ska börja eller den första dagen då det är tekniskt möjligt att inleda elleveransen.

Avtalet gäller försäljningen av el samt dess pris. På försäljningspriset tillkommer myndigheternas gällande skatter och avgifter som Vattenfall är skyldig att debitera. Därtill debiterar den lokala nätinnehavaren elöverföringen och elskatten i enlighet med avtalet om nättjänster som ingåtts mellan kunden och nätinnehavaren.

Mätning av elförbrukningen, fastställande av pris och fakturering

Den lokala nätinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Det förbrukningsställe som omfattas av Klimat Standard-avtalet ska vara försett med utrustning för mätning av timbaserad elförbrukning och det ska vara tekniskt möjligt att använda alla uppmätta timuppgifter för faktureringen. Avtalet förutsätter att den timbaserade mätningen av elförbrukningen hela tiden är aktiverad via huvudbrytaren på förbrukningsstället. De timbaserade förbrukningsuppgifterna som nätinnehavaren skickar till Vattenfall används som grund för faktureringen.

Faktureringen av Klimat Standard -avtalet baserar sig på ett fast månadspris i euro (€/månad), som kunden betalar för upp till max 208 kWh/månad, oavsett förbrukad mängd el. Om månadsförbrukningen överstiger den maximala månadsförbrukningen, debiteras överskottsenergiförbrukningen enligt Vattenfalls prislista (c/kWh) utöver det fasta månadspriset. Grunden för faktureringen är de timbaserade förbrukningsuppgifter som nätinnehavaren skickar till Vattenfall. Om kundens förbrukning överstiger eller det förefaller sannolikt, att förbrukningen kommer att överstiga den avtalade årsgränsen på 2 500 kWh, har Vattenfall rätt att byta ut kundens produkt till försäljningsprodukten Timel Mix enligt villkoren och priserna för Timel Mix avtalet. Kunden kommer att informeras om bytet av produkten antingen per e-post eller sms. Förbrukningsdata finns tillgänglig för kunden i Vattenfalls Oma energia-tjänst.

Vid eventuella prisförändringar meddelar vi kunden 30 dagar före priserna träder ikraft, endera per e-post eller per textmeddelande. Kunden ansvarar för att Vattenfall har till sitt förfogande aktuella e-post adresser samt telefonnummer.

När avtalet börjat gälla, skickas en orderbekräftelse till dig per e-post.

Miljövänlig el

Klimat Standard avtalets energi är producerat med vatten-, vind och kärnkraft. Vattenfall förbinder sig att skaffa el som producerats med dessa metoder till en mängd som motsvarar ditt behov av elenergi.

Avtalsförpliktelser

Avtalet gäller per kund och förbrukningsställe. Kunden ska meddela Vattenfall om det sker ändringar i förbrukningsstället minst två veckor i förväg genom att ringa vår kundservice eller genom att fylla i flyttanmälan på adressen vattenfall.fi/muuttoilmoitus.  Vid behov kan du dock enkelt flytta elavtalet till ditt nya hem genom att fylla i flyttanmälan på adressen vattenfall.fi/muuttoilmoitus. Kunden har dessutom rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid. Vattenfall har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Allmänna avtalsvillkor

På avtalet tillämpas i övrigt elförsäljningsvillkoren EFV 2014 som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf.