Villkor för avtalet Fullvatten 

 

  • Priset för avtalet förblir detsamma under hela avtalsperioden, om inga ändringar görs i de skatter eller myndighetsavgifter som gäller el 
  • Avtalet har en månatlig grundavgift (€/mån.) och därtill ett fast pris enligt förbrukad energimängd (cent/kWh) 
  • Avtalet gäller under den tidsperiod som anges i avtalsbekräftelsen och när perioden löper ut kan kunden välja ett nytt avtal. 
  • Om ett nytt avtal inte väljs, byts avtalet automatiskt till ett avtal som gäller tills vidare så att elleveransen kan fortsätta utan avbrott 
  • Energin i avtalet Fullvatten har i sin helhet producerats med vattenkraft 
  • Vid flytt kan avtalet sägas upp eller flyttas till ett nytt objekt 

 

Vattenfall Oy (Vattenfall) sköter alla åtgärder i anslutning till leverantörsbytet för din del. Kunden och Vattenfall har ingått ett tidsbegränsat elförsäljningsavtal som träder i kraft den dag då elleveransen enligt överenskommelse ska börja eller den första dagen då det är tekniskt möjligt att inleda elleveransen. Vattenfall fakturerar din förbrukade elenergi och det lokala nätbolaget fakturerar elöverföringens andel. 

Faktureringen baserar sig på den timbaserade förbrukningen på alla de förbrukningsställen där det är tekniskt möjligt (s.k. timbaserad mätning). På de ställen där timbaserad fakturering inte är möjlig, tillämpas den tidsindelning som det lokala nätbolaget följer. 

Indelningen i natt- och dagenergi samt årstidsenergi följer Vattenfalls egen tidsindelning, som bygger på statsrådets förordning (66/2009). I tidsindelningen för dag- och nattenergi är tiden kl. 7–22 dagtid och tiden kl. 22–7 nattetid. Med vintervardagar enligt tidsindelningen för årstidsenergi avses perioden 1.11–31.3 mån.–lör. kl. 7–22. Resten är övrig tid. På de ställen där timbaserad fakturering inte är möjlig, tillämpas den tidsindelning som det lokala nätbolaget följer. 

Fullvatten-avtalet är tryggt och enkelt 

Såvida inte skatterna eller myndighetsavgifterna på el ändras, kommer försäljningspriset i det Fullvatten-avtal du nu har ingått att vara oförändrat under hela avtalsperioden. På ändringar av avtalsvillkoren under avtalsperioden tillämpas i övrigt branschens nedan nämnda allmänna elförsäljningsvillkor. Vattenfall har vid avtalets ingående rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet.  

Miljövänlig el 

Energin i Fullvatten-avtalet produceras helt och hållet med hjälp av vattenkraft, då Vattenfall förbinder sig att skaffa el från vattenkraft till en mängd som motsvarar ditt behov av elenergi. 

Avtalsförpliktelser 

Avtalet gäller per kund och förbrukningsställe, så om du flyttar upphör det tidsbundna avtalet på flyttdagen. Vid behov kan du dock enkelt flytta det tidsbundna avtalet till ditt nya hem. Om du flyttar ska du anmäla detta till Vattenfall genom att ringa vår kundservice eller fylla i en flyttanmälan på webbplatsen vattenfall.fi/muuttoilmoitus. I övrigt kan avtalet inte utan särskild orsak sägas upp under avtalsperioden (EFV 2014 punkterna 10.2.1.10.2.5). 

 Ifall ett tidsbundet avtal upphör av en orsak som beror på kunden och utan godtagbart skäl (SME punkterna 10.2.1. – 10.2.5) ska kunden betala 100 euro i avtalsvite eller det belopp som Vattenfall gått på förlust med i och med att prissättningsavtalet upphör, beroende på vilket belopp som är större. Storleken på den förlust som åsamkas Vattenfall som följd av att den överenskomna prissättningen upphör fastställs genom att räkna ut den beräknade förbrukningen mellan den dag då avtalet sägs upp i förtid och den ursprungliga avtalsperiodens avslutningsdag enligt följande: För den aktuella perioden ska det inköpspris som i avtalet fastställts i energiavgifter minskas med försäljningsvärdet för motsvarande mängd el beräknat enligt derivatmarknadsnoteringar på el den dag då avtalet upphörde.  

För tydlighetens skull ska ingåendet av elavtal för de relevanta lokalerna i en annan persons namn medan kunden fortsätter att bo i lokalerna inte betraktas som en flytt eller annat godtagbart skäl i den mening som avses i SME2014 10.2.4. 

Det tidsbundna avtalet är giltigt under den tidsperiod som anges i avtalsbekräftelsen. Därefter fortsätter ditt avtal att gälla tills vidare med priser som Vattenfall informerar om separat. Då är den ömsesidiga uppsägningstiden två veckor.  

Allmänna avtalsvillkor 

I avtalet tillämpas förutom dessa villkor även de allmänna elförsäljningsvillkoren EFV 2014.