Time in controller:2021-10-21 11:08:01

Företagets elskatt 

Elskatten är en skatt som betalas direkt till staten och som uppbärs av eldistributionsbolaget. Från och med början av 2021 sjönk elskatten i skatteklass 2 i Finland till EU:s miniminivå, vilket gör det mer lönsamt att använda el än fossila bränslen. 

Mindre företag har numera bättre möjlighet att gynnas av den lägre skatteklassen.Elskatten är antingen 2,253 cent/kWh (klass 1) eller 0,05 cent/kWh (klass 2) beroende på elskatteklass.Nätbolaget fakturerar kunden för elskatt i samband med överföringsavgiften och förmedlar den vidare till staten.

Företagets verksamhet påverkar elskatteklassen

Skatteklassen avgörs av företagets verksamhet på elanläggningsplatsen. 

Skatteklass 1 
Till den högre skatteklassen, dvs. klass 1, hör privata hushåll, jord- och skogsbruk, byggbranschen, företag inom servicebranschen och den offentliga sektorn.

Skatteklass 2 
Verksamhet enligt skatteklass 2 är tillverkningsindustri, gruvdrift, brytning och yrkesmässig växthusodling samt datacenter. Sådant är: 

  • El som används i ordinarie produktionsverksamhet 
  • El som används för belysning och uppvärmning av fabriksområde och byggnader 
  • El som förbrukas vid värmeproduktion i värmecentral i anknytning till fabriken, om värmen som värmecentralen producerar inte överförs någon annanstans än för användning i industriprocesser eller uppvärmning på fabriksområdet i fråga 
  • Mindre utövning av stödverksamhet som inte tillhör industri på produktionsplatsen, om det hör till företagets egen industriproduktion (t.ex. företagets huvudkontor, personalmatsalar, fabriksbutiker, hälsovårdstjänster, självständiga produktutvecklingsenheter, service-, reparations- och städtjänster, fastighetsskötarens bostad samt bilvärmestolpar) 

Mer information om elskatt: 
  
Vero.fi   

Elbeskattning per skatteklass 1.1.2021 

Elskatteklass 1 
2,253 cent/kWh (moms  0 %) = 2,79372 cent/kWh (moms  24 %)  
 
Elskatteklass 2 
0,05 cent/kWh (moms  0 %) = 0,062 cent/kWh (moms  24 %)  

Ändring av elskatteklass 

Du kan själv ansöka om att ändra din elskatteklass.

Alla industrikunder och professionella växthusodlare ska göra en skriftlig anmälan (försäkran) till nätbolaget om sin rätt till en lägre elskatteklass.

Hur ansöker jag om ändring av elskatteklass?

Kontrollera först vilket elnätsbolag du är kund hos. Elnätsbolaget är alltid regionalt och ansvarar för elöverföringen. Det går alltså inte att byta. Elnätsbolaget sköter också beskattningen av elskatt.

Kontakta ditt elnätsbolag och fråga dem hur du kan ansöka om ändring av elskatteklass. Följ deras anvisningar. Förfarandena skiljer sig åt mellan nätbolagen. 

Företag som tillhör elskatteklass 2 får statligt stöd och omfattas av EU:s bestämmelser för statligt stöd. Stödtagarna måste därför registrera sig i stödtagarregistret för accisbeskattning.

Elskatteskyldighet 

Skyldiga att betala elskatt är i regel nätinnehavarna och elproducenterna.

Vill du läsa mer om elskatt?

Beskattning är krångligt och det är bra för företaget att känna till hur det fungerar. Vattenfall har sammanställt en rapport för företag om de viktigaste energi- och elskattefrågorna.

Ladda ner elskatteguiden (på finska)