Time in controller:2024-05-21 20:55:55

Vilka faktorer påverkar elpriset?

 

Har du funderat över varför elpriset stiger och sjunker hela tiden? Många olika faktorer påverkar prissättningen och svängningarna. Vi hjälper er att titta närmare på prissvängningarna och dra nytta av dem.

virtaus-720x480.jpg

Väder

Vädret påverkar elproduktionen och därigenom priset. På den nordiska marknaden påverkas tillgången till vattenkraft främst av mängden snö på vintern och långa regnperioder. Ju mer snö det är på vintern desto mer smält snö får man i bassängerna på vattenkraftverken som man därigenom kan utnyttja till elproduktion.

För att producera vindkraft krävs det naturligtvis passande vindförhållanden. I Europa kan vindkraft utnyttjas i stor utsträckning på grund av de kraftiga luftströmmarna.

Även temperaturen påverkar elpriset. Exempelvis på vintern förbrukar hushållen mycket el till uppvärmning.

merella-720x480-2.jpg

Världsekonomin och råvarupriserna

När den globala ekonomiska situationen är bra och det är högkonjunktur, ökar efterfrågan på el. När efterfrågan ökar svarar man med att öka energiproduktionen. Global ekonomisk tillväxt kan även få priset på exempelvis kol, råolja och naturgas att stiga på grund av att efterfrågan ökar. Priserna på dessa råvaror påverkar i sin tur marknadspriset på el.

Politiska beslut kan ha en inverkan på vilka energikällor som används för att producera el. Exempelvis produktion av kolkraft och kärnkraft är ofta ett politiskt beslut och samhällets beslut.

paastot-720x480.jpg

EU:s utsläppshandel

Elpriset påverkas delvis av EU:s interna utsläppshandel. Det egentliga syftet är att företagen måste betala för sina koldioxidutsläpp.

Utsläppsrätterna köps till en början av myndigheterna på en auktion, där priset på en utsläppsrätt fastställs. Efter det kan företagen handla med utsläppsrätter med varandra. En utsläppsrätt betyder rätten att släppa ut ett koldioxidton.

Utsläppsrätterna är handelsvaror över hela EU: om ett företag tänker släppa ut mer koldioxid än gränsvärdet måste det först köpa fler utsläppsrätter. När det är konkurrens om utsläppsrätterna syns det även på elpriset.

portaissa-1030x569.jpg

Tre delfaktorer som avgör elpriset

Totalpriset på företagsel är summan av tre faktorer: försäljningspriset på elenergi + elöverföringsavgift + elskatt.

Försäljningspriset på elenergi består av en grundavgift samt beroende på avtal antingen av ett fast pris eller ett pris som fastställs på elbörsen. Privatkunder måste dessutom även betala moms.

Prisvariationerna på el bygger å sin sida till syvende och sist på efterfrågan och utbud. När förbrukningen är hög måste elproduktionen öka. Ibland tvingas man ta till dyrare produktionsformer, som exempelvis kolkraft. Därför blir elpriset högre.

Elförbrukningen och -priset är oftast lägst på natten och på veckoslut, då de flesta företag endast förbrukar el på vardagar.

Ett börselavtal med timprissättning är ett fungerande alternativ, om företagets förbrukning kan riktas in eller infaller på förmånliga tider. Priserna på börsel i alla de nordiska länderna fastställs enligt den gemensamma elbörsen Nord Pool. El exporteras och importeras också mellan länder.

Man bör dock komma ihåg att en ändring i en av faktorerna inte står i direkt proportion till en prisändring, utan att priset alltid fastställs utifrån samverkanseffekterna av alla faktorer.

 

Välj rätt avtal

kiintea-icon-720x200.png

Fastprisavtal

I ett fastprisavtal förblir priset oförändrat under hela avtalsperioden och fastställs vid tidpunkten för tecknandet av avtalet enligt det rådande marknadspriset då. Priset påverkas alltså inte av svängningar på marknaden, så du får inga överraskande kostnader. Fastprisavtalet är tidsbundet. Det tecknas i regel för en period på 24–48 månader i taget.

Det passar dig som

  • vill veta den framtida prisnivån i förväg
  • vill kunna budgetera lättare

spot-icon-720x200.png

Spotavtal

I ett spotavtal är priset helt transparent. Det följer priserna på elbörsen Nord Pool, det vill säga det motsvarar den genomsnittliga nivån på marknaden. Man kan se börspriserna för varje timme föregående dag kl. 14. Avtalet gäller tills vidare.

Det passar dig som

  • förstår prissvängningarna på elbörsen
  • vill dra nytta av prissvängningar på marknaden och alltid betala det aktuella marknadspriset på el
  • förbrukar el under mer förmånliga timmar eller kan rikta in förbrukningen till förmånliga timmar
  • har en situation och ett energibehov som ändras ofta.


Beställ ett nytt elavtal för företag eller bostadsbolag

Oavsett vilket elavtal du väljer, så kommer din el från fossilfria energikällor. Våra mest populära elavtal är Klimat Mix med fast pris och Timel Mix ett timbaserat elavtal som följer elbörsens priser.

Elförbrukning 0-30 000 kWh 30 001-60 000 kWh 60 001-100 000 kWh 100 000-300 000 kWh Värmer du upp med el? Detta ger dig en mer exakt uppskattning av din månatliga elräkning. Ja Nej Visa elavtal