Time in controller:2024-06-15 05:08:21

Elproduktion med vattenkraft 

VF_Hydro_Illustration.svg

 

 

Hur omvandlas vattenströmmar till energi?

Att omvandla vattenströmmar till energi är ingen komplicerad process. Trots det är de finansiella investeringarna i vattenkraftverk stora men samtidigt är de långsiktiga, trygga och tillförlitliga energiproduktionsanläggningar.

 1. Vattenkraftverk utnyttjar höjdskillnaden mellan två olika vattennivåer.
 2. Vattnet leds från den högre vattennivån till den lägre via verkets turbin.
 3. Turbinen roterar generatorn.
 4. Transformatorn anpassar den elektriska spänningen så att den passar elnätet.
 5. Elen fortsätter sin resa in i nätet.


En del kraftverk har byggts på land och därmed har verkets fallhöjd kunnat ökas. Ju högre fallhöjd, desto större energiproduktion.

Vi äger fler än 100 vattenkraftverk, varav majoriteten finns i Sverige och några i Finland och Tyskland.


Miljön och vattenkraften

I ett större perspektiv är vattenkraftens klimat- och miljöpåverkan mycket liten.

Vattenkraftproduktionens tidiga miljöpåverkan orsakas främst av regleringen

Produktionens miljöpåverkan

Vattenkraftproduktionens tidiga miljöpåverkan orsakas främst av regleringen. Regleringen orsakar växlingar i vattennivåer och genomströmningar, och de kan påverka fiskebeståndet, rekreationsändamålen samt ekologin.

Vattenkraftverken regleras enligt bestämda tillståndsgränser och mycket görs även genom frivilligt samarbete inom kraftverkens påverkningsområde för att förbättra förhållandena. Vattensystemen regleras även för rekreations- och översvämningsskyddsändamål, inte enbart för vattenkraftsproduktion.

De mest betydande miljöpåverkningarna hör samman med uppdämning av vatten och byggande av regleringsbassänger. Dammarna förhindrar fiskars vandring, men arbete för att förbättra vandringsfiskars levnadsförhållanden pågår ständigt, och även Vattenfall medverkar i dessa projekt i både Finland och Sverige, där Vattenfall har vattenkraftsproduktion.

I Finland produceras ca 15 procent av elen med vattenkraft.

Användningen av vattenkraft

Vattenkraftens unika egenskaper möjliggör att den används i produktionen av grundenergi* samt reglerkraft*. Vatten (och därmed energi) kan lagras när det finns tillräckligt med vatten och elförbrukningen är låg, och användas när elförbrukningen är som högst. I Finland produceras ca 15 procent av elen med vattenkraft, och Vattenfalls andel av detta är <1 procent.

* Grundenergi = ständigt elbehov.
* Reglerkraft = elproduktion som snabbt kan svara mot förändringar i efterfrågan. Eftersom elektricitet inte kan lagras men vatten kan, kan vattenbassänger användas som elsystemets ”reservbatterier”.

Vattenfall är en av de ledande vattenkraftsproducenterna i Norden

Vattenfalls Vattenkraft

Vattenfall är en av de ledande vattenkraftsproducenterna i Norden och den tredje största i Europa. Vi äger över 100 vattenkraftverk, främst i Sverige, men vi har vattenkraftverk även i Finland och Tyskland.

De nordiska ländernas sammanlagda produktion är ungefär 33 TWh (1 TWh räcker till att värma upp och belysa ca 40 000 hem i ett år). Av den el som Vattenfall producerar, är ungefär 30 procent producerad med vattenkraft, och är den mest betydande förnybara energiformen. Vattenfalls första år handlade i hög grad om vattenkraftsproduktion, eftersom Vattenfalls föregångare, Kungliga Vattenfallsstyrelsens (grundad 1909) uppgift var att ansvara för vattenkraftinvesteringarna i Sverige.

I Finland äger Vattenfall nio kraftverk.

Vattenkraftsproduktionen i Finland

I Finland äger Vattenfall nio kraftverk. Av dessa är Pamilo kraftverk i Ilomants kommun i norra Karelen den största. I Pamilo kraftverk regleras sjön Koitere. Nedre Koitajoki fungerar som Pamilo-kraftverkets förbiledningskanal och är et lekområde för insjölax. Vattenfall samarbetar aktivt för att återinföra insjölaxen.

I Norra Österbotten finns sammanlagt fyra kraftverk av vilka två stycken finns i Kalajoki (Hinkua och Oksava), ett i Pyhäjoki (Venetpalo) och ett i Siikajoki (Uljua). Dessutom finns ett kraftverk i Södra Österbotten i Lappo å (Hirvikoski) och tre andra i Mellersta Finland. Hilmo vattenkraftverk reglerar Kivijärvi och Leuhunkoski reglerar Saarijärvi. Den av Vattenfall Finland producerade elen säljs på den nordiska elbörsen.


Vårt miljöarbete i Finland 

Vi bryr oss om vattensystemen och vår miljö, samt strävar efter att bevara deras mångfald.

Myndighetssamarbete

Myndighetssamarbete

 • Samarbetsprojekt för bland annat förbättringar av regleringspraxis
 • Avlednings- och vattennivårekommendationer vid olika tidpunkter
 • Förbereda oss inför klimatförändringar
 • Insjölaxundersökning i nedre Koitajoki om återinförande av insjölaxens naturliga livscykel
Lagstadgade skyldigheter

Lagstadgade skyldigheter

 • Vattennivåns övre och nedre gränser samt avledningar
 • Ombesörjande av fiskbeståndet (fiskutsättning, avgifter för fiskenäringen, granskningar av fiskenäringen)
 • Ersättning för andra eventuella olägenheter
Frivilligarbete

Frivilligarbete

 • 84 100 € årligen för att förbättra förhållandena i Norra Österbottens vattensystem.
 • Byggande av fiskleder i mellersta Finland (en del av FRESHABIT-projektet)
 • Utveckling av lokala miljöförhållanden

 

Expertens kommentar

”Vattenkraft är en förnybar, utsläppsfri och för omgivningen ren energiform. Genom att välja vattenkraftsproducerad el, minskar du även koldioxidavtrycket som din elförbrukning orsakar.”

Marja Rankila, miljökoordinator
Vattenfall Oy