Time in controller:2024-05-21 20:43:16

Marknadspriset på el bestäms av efterfrågan och utbud

Det finns hundratals aktörer på den nordiska elmarknaden. Priset på el nästa dag fastställs på spotmarknaden enligt efterfrågan och utbud. De centrala aktörerna på denna marknad är på utbudssidan de elproducenter som äger kraftverken och på köpsidan detaljförsäljare av el samt stora industrianläggningar. Prissättningen sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. 

Produktion av el som förbrukas i Finland

Huvudparten av elförbrukningen i Finland täcks med kärnkraft, vattenkraft, samproduktion inom industrin, vindkraft, kondenskraft och annan produktion.  Resterande del av den el som behövs kommer huvudsakligen från Sverige. På kraftvärmeproduktionsanläggningar används i regel kol, naturgas, torv och trä. I träbaserade bränslen ingår trä, avlut från skogsindustrin kopplat till processer inom cellulosaindustrin samt andra träbaserade bränslen.

Faktorer som påverkar elpriset

  • Vattenreserver i vattenbassänger som i sin tur påverkas av temperaturen och nederbördsmängderna
  • Väder och temperatur. Varma och regniga vintrar kan få priset på el att sjunka, medan priset stiger under kalla vintrar. Till och med väderprognoserna i sig kan påverka prisutvecklingen
  • Mängden kärn-, vind- och värmekraft som produceras
  • Priserna på bränslen, exempelvis olja och kol
  • Priserna på utsläppsrätter
  • Efterfrågan på el och tillgänglig överföringskapacitet
  • Ekonomiska utsikter
  • Politisk osäkerhet
  • Ursprungsgarantier (vind, vatten, sol) som visar ursprunget för el som producerats med förnybara energikällor

Ordlista för el

Inom elproduktion och prissättning på el finns det specialtermer. Några av dessa har vi samlat i en elordlista med förklaringar.

Börsel

Betyder el till marknadspris som skaffas på Nord Pool.

Dagligt vattenflöde

Vattenflöde, det vill säga vattenmängder som flödar igenom vattenkraftverket.  Med vattenflöden menas vatten som kommer från smältande snö eller regn som flödar ner i vattenbassängerna, det vill säga sjöar eller dammar, som ligger ovanför vattenkraftverket.

Derivatmarknaden

Med hjälp av derivat kan man sälja eller köpa el till ett fast pris vid en fastställd tidpunkt i framtiden. Handel med derivat gör att man kan minska och hantera risker i och med att man på förhand vet priset på den affär man ska göra i framtiden.

Hydrologisk balans

Den hydrologiska balansen, vattenbalansen, det vill säga snö- och vattenreserverna i de olika nordiska länderna påverkar derivaten och samtidigt priserna på tidsbundna avtal och spotavtal. Om det är en torr sommar och man inte kan producera el på ett vattenkraftverk måste man använda ett dyrare produktionssätt, vilket ger högre priser.

Importel

Över 20 % av den el som förbrukas per år i Finland överförs från Sverige via kablar.

Kraftverkets produktionskapacitet

Kraftverkets största möjliga årliga produktionskapacitet.

Kraftvärmeverk

På kraftvärmeverk produceras både el och värme.

Nord Pool

En handelsplats där producenter som säljer el och återförsäljare av el möts. Marknadspriserna på el uppstår på elbörsen med en timmes precision, enligt efterfrågan och utbud.

Samproduktion inom industrin

Med samproduktion inom industrin avses el som produceras i samband med industriella processer. El uppstår bland annat vid förbränning av avlut inom pappersindustrin. Även i produktionen av processånga och -värme kan man samtidigt producera el.

Spotpris

Spotpris är det pris som uppstår på den nordiska elbörsen Nord Pool varje timme på dygnet. Priset avgörs av efterfrågan och utbud.

Timel

Vattenfalls elavtal har en helt transparent prissättning, då den bygger på spotpriser per timme på elbörsen i det prisområde som Finland tillhör.

Utsläppshandel

Utsläppshandel är ett styrmedel i EU för att minska utsläppen av växthusgaser. Utsläppshandel innebär att anläggningar som ger upphov till koldioxidutsläpp är skyldiga att för varje enhet av en viss mängd utsläpp som de orsakar är skyldiga att äga en viss mängd utsläppsrättigheter, som dessa anläggningar kan köpa av och sälja till varandra.

Vecko-, månads- och kvartalsprodukter  

Vecko-, månads- och kvartalsprodukter är produkter som elhandlare köper på derivatmarknaden Nasdaq OMX Commodities. Med dessa derivat kan man sälja eller köpa el till ett fast pris vid en fastställd tidpunkt i framtiden.

 

 

 

Elmarknaden

Elpriset på marknaderna varierar både beroende på världsekonomin och mängden nederbörd. Vår expert Peter Strandberg håller dig uppdaterad om prisutvecklingen och aspekter som påverkar elpriset. Elmarknadsöversikten publiceras endast på Finska.

Läs den senaste elmarknadsöversikten