Villkor för avtalet Timel Mix

Villkor för avtalet Timel Mix

  • Elpriset baserar sig på  den nordiska elbörsens (Nord Pool) timbaserade spotpris för Finlands prisområde, på vilken Vattenfalls marginal (cent/kWh) och grundavgift  (€/mån) tillkommer.
  • Energiandelen på fakturan baserar sig på kundens egna enskilda timförbrukning och det rörliga priset för envar timme som beskrivs ovan.
  • Förändringar i elmarknadspriserna, det vill säga både uppgående och nedgående, påverkar direkt på timpriset som kunden förbrukar just den timmen. Detta innebär, att kunden kan styra sin elförbrukning till de lägsta timpriserna och kan således på detta vis även påverka på fakturans storlek.
  • På fakturan kan även ses kundens månatliga snittpris, som baserar sig på kundens egen konsumtion. 
  • De enskilda timpriserna samt förbrukningarna finns till påseende i Min energi – tjänsten.
  • Energin som förbrukas produceras helt fossilfritt, och med din valda produktionsmetod.
  • Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid.
  • Eventuella ändringar av marginal och grundavgift meddelas 1 månad innan ändringarna träder i kraft.

Avtalet Timel Mix är ett tills vidare gällande elförsäljningsavtal som kunden ingår med Vattenfall Oy (Vattenfall) och som träder i kraft den dag elleveransen enligt överenskommelse ska börja eller den första dagen då det är tekniskt möjligt att inleda elleveransen.

Avtalet gäller försäljningen av el samt dess pris. På försäljningspriset tillkommer myndigheternas gällande skatter och avgifter som Vattenfall är skyldig att debitera. Därtill debiterar den lokala nätinnehavaren elöverföringen och elskatten i enlighet med avtalet om nättjänster som ingåtts mellan kunden och nätinnehavaren.

Mätning av elförbrukningen, fastställande av pris och fakturering

Den lokala nätinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. Det förbrukningsställe som omfattas av Timel Mix-avtalet ska vara försett med utrustning för mätning av timbaserad elförbrukning och det ska vara tekniskt möjligt att använda alla uppmätta timuppgifter för faktureringen. Avtalet förutsätter att den timbaserade mätningen av elförbrukningen hela tiden är aktiverad via huvudbrytaren på förbrukningsstället. De timbaserade förbrukningsuppgifterna som nätinnehavaren skickar till Vattenfall används som grund för faktureringen.

Elpriset baserar sig på den nordiska elbörsens (Nord Pool) timbaserade spotpris för Finlands prisområde (”Börspris”). På börspriset tillkommer Vattenfalls marginal (cent/kWh). Därtill debiteras en fast grundavgift (euro per månad). Vattenfall har rätt att ändra marginalen och grundavgiften genom att underrätta kunden om ändringen en (1) månad innan ändringen träder i kraft.

Faktureringen sker varje kalendermånad i efterskott. Priset på en timme fås genom att multiplicera summan av börspriset och marginalen för timmen i fråga med den faktiska elförbrukningen under denna timme. Priset för en kalendermånad är summan av priset för varje enskild timme. Det månatliga genomsnittspriset för energi som syns på fakturan är priset för en kalendermånad dividerat med elförbrukningen under samma period.

Energipriserna och elförbrukningen för de enskilda timmarna specificeras inte på elräkningen, utan finns till påseende i Vattenfalls tjänst Min energi.

Med vatten, vind och kärnkraft producerad el

Energin i Timel Mix-avtalet produceras helt och hållet med vatten-, vind- samt kärnkraft, om inte ett separat ursprung har valts för avtalet. Om du valt ursprung för förnybar energi i ditt avtal, har energin producerats enbart med antingen vatten- eller vindkraft. Vattenfall förbinder sig att skaffa el som producerats med dessa metoder till en mängd som motsvarar kundens behov av elenergi.

Avtalsförpliktelser

Avtalet gäller per kund och förbrukningsställe. Kunden ska meddela Vattenfall om det sker ändringar i förbrukningsstället minst två veckor på förhand genom att ringa vår kundservice. Avtalet upphör om förbrukningsstället ändras. Vid behov kan du dock enkelt flytta elavtalet till ditt nya hem genom att fylla i flyttanmälan på adressen vattenfall.fi/muuttoilmoitus. Kunden har dessutom rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid. Vattenfall har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Allmänna avtalsvillkor

På avtalet tillämpas i övrigt elförsäljningsvillkoren EFV 2014 som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf. Variationer i börspriset i Timel Mix-avtalet betraktas inte som sådana ändringar i pris eller avtalsvillkor som kunden ska informeras om på förhand eller som kunden kan använda som grund för att säga upp Timel Mix-avtalet enligt punkt 10.9 i elförsäljningsvillkoren EFV 2014.