Time in controller:2023-10-01 09:02:09

Villkor för avtalet Fullvind

Vattenfall Oy (Vattenfall) sköter alla åtgärder i anslutning till leverantörsbytet för din del. Kunden och Vattenfall har ingått ett tidsbegränsat elförsäljningsavtal som träder i kraft den dag då elleveransen enligt överenskommelse ska börja eller den första dagen då det är tekniskt möjligt att inleda elleveransen. Vattenfall fakturerar din förbrukade elenergi och det lokala nätbolaget fakturerar elöverföringens andel.

Faktureringen baserar sig på den timbaserade förbrukningen på alla de förbrukningsställen där det är tekniskt möjligt (s.k. timbaserad mätning). På de ställen där timbaserad fakturering inte är möjlig, tillämpas den tidsindelning som det lokala nätbolaget följer.

Indelningen i natt- och dagenergi samt årstidsenergi följer Vattenfalls egen tidsindelning, som bygger på statsrådets förordning (66/2009). I tidsindelningen för dag- och nattenergi är tiden kl. 7–22 dagtid och tiden kl. 22–7 nattetid. Med vintervardagar enligt tidsindelningen för årstidsenergi avses perioden 1.11–31.3 mån.–lör. kl. 7–22. Resten är övrig tid. På de ställen där timbaserad fakturering inte är möjlig, tillämpas den tidsindelning som det lokala nätbolaget följer.

Fullvind-avtalet är tryggt och enkelt

Såvida inte skatterna eller myndighetsavgifterna på el ändras, kommer försäljningspriset i det Fullvind-avtal du nu har ingått att vara oförändrat under hela avtalsperioden. På ändringar av avtalsvillkoren under avtalsperioden tillämpas i övrigt branschens nedan nämnda allmänna elförsäljningsvillkor. Vattenfall har vid avtalets ingående rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet.

Miljövänlig el

Energin i Fullvind-avtalet produceras helt och hållet med hjälp av vindkraft. Vattenfall förbinder sig att skaffa el från vindkraft till en mängd som motsvarar ditt behov av elenergi. Fullvind-avtalet är av Finlands naturskyddsförbund rekommenderad EKOenergi (ursprungsland: Sverige och/eller Danmark).

Avtalsförpliktelser

Avtalet gäller per kund och förbrukningsställe, så om du flyttar upphör det tidsbundna avtalet på flyttdagen. Vid behov kan du dock enkelt flytta det tidsbundna avtalet till ditt nya förbrukningsställe. Om du flyttar ska du anmäla detta till Vattenfall genom att ringa vår kundservice eller fylla i en flyttanmälan på webbplatsen vattenfall.fi/muuttoilmoitus. I övrigt kan avtalet inte utan särskild orsak sägas upp under avtalsperioden (EFV 2014 punkterna 10.2.1.–10.2.5

Det tidsbundna avtalet är giltigt under den tidsperiod som anges i avtalsbekräftelsen. Innan tidsperioden löper ut får du en offert på ett nytt tidsbundet avtal. Godkännandet av det kräver inga åtgärder från din sida. Det nya avtalet fortsätter att gälla under en viss tid då det föregående har löpt ut. Om du inte godkänner det nya erbjudandet, måste du säga upp avtalet innan det nya tidsbundna avtalet börjar gälla.

Allmänna avtalsvillkor

I avtalet tillämpas förutom dessa villkor även de allmänna elförsäljningsvillkoren EFV 2014.