Time in controller:2023-02-08 01:25:52

  

720px-co2-7.png


Hur uppstår koldioxidutsläpp?

El som köps av Vattenfall både till hushåll och småföretag orsakar under produktionsfasen inga koldioxidutsläpp. Ursprunget till den el du köper har kontrollerats. På det sättet faller utsläppen under produktionen bort – uträkningen anger hur mycket det innebär i kilogram.

Minskningen av koldioxidutsläppen har beräknats genom att ta ditt företags elförbrukning multiplicerat med residualmixen och med utsläppskoefficienten. Till exempel, 2017 var utsläppskoefficienten 264,04 g/kWh. Residualmixen anger ursprunget till vanlig blandad el och utsläppskoefficienten utsläppen under produktionen.

Källa: Energimyndigheten

720px-forest-3.png


Skogen som kolsänka

Skogarna har en betydande roll i bekämpningen av klimatförändringarna. Skogarna binder koldioxid från atmosfären och fungerar därmed som viktiga kolsänkor. Kolsänkornas kapacitet är dock inte oändlig.

Tack vare ditt val använder du skogen som kolsänka i mindre utsträckning. Antalet kvadratmeter visar hur många kvadratmeter skog som frigörs till annan användning än som kolsänkor. Antalet kvadratmeter har beräknats utifrån ditt företags förbrukning.

Till grund för exemplet har man använt nationell statistik från FN:s klimatkonvention. Skogens effektivitet som kolsänka har beräknats som en nettosiffra, det vill säga att skogen både suger åt sig och producerar koldioxidutsläpp.

Källa: FN:s klimatkonvention

720px-car-4.png


Körda kilometer med bil

Antalet kilometer illustrerar med ett exempel hur mycket man bör minska på bilkörningen för att uppnå samma effekt som med ditt företags elavtal med tanke på förbrukningen.

Mängden koldioxidutsläpp står i direkt proportion till mängden bränsle som används och dess kvalitet. Bränsleförbrukningen påverkas bland annat av fordonets vikt, däckens friktionsegenskaper och motorns verkningsgrad. Ett ekonomiskt körsätt som sparar in på bränslet minskar även fordonets koldioxidutsläpp. Här har man använt koefficienten 178 g/km, som är koldioxidutsläppet från en genomsnittlig bil.

Källa: Autoalan tiedotuskeskus

 

720px-contract-1.png


Klimatvänlig el

Från Vattenfall får du ett fossilfritt elavtal till ditt lilla eller medelstora företag antingen i form av ett tidsbundet avtal, ett avtal som följer marknadspriset eller ett avtal som är direkt bundet till börspriset. Fossilfri innebär en elproduktion som inte ökar mängden koldioxidutsläpp i atmosfären och därmed inte värmer upp klimatet. All den el du köper är ursprungsmärkt, det vill säga du kan vara säker på att en mängd el motsvarande ditt företags elförbrukning alltid produceras fossilfritt.

Se alla våra elavtal

 

 

Tips för ett klimatvänligt liv

Även ett litet företag kan vara en vägvisare

Är det sant att endast stora aktörers gärningar har en verklig inverkan när man talar om att bromsa klimatförändringarna? Är det sant att klimatförändringarna kan ge möjligheter för små företag att utveckla sin verksamhet?

Läs artikeln (på finska)

Årliga koldioxidutsläpp/person

Finländarens genomsnittliga koldioxidavtryck är 10 300 kg (CO2/person/år). Enligt en utredning skulle det vara möjligt att minska det med en dryg tredjedel med lösningar som finns redan idag.

Tips på smarta vardagsgärningar hittar du på Sitras webbplats

720x350-small-carbon-footprint-2.jpg

Vad beror det på att klimatvänlig el ger ett litet koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket uppstår när man tar med hela livscykeln för den produktionsmetod som används för att producera elen: byggande, användning och avveckling. Exempelvis produktionen på ett vindkraftverk är utsläppsfri, men utsläppen utgörs av att man exempelvis producerar cement och stål som används för att bygga vindkraftverket.

720px-source-certificate-2.jpg

Vad är ursprungsgarantier?

El kan endast marknadsföras som el producerad med förnybar energi om det har beviljats en ursprungsgaranti. I Finland beviljas ursprungsgarantier av stamnätsbolaget Fingrid Abp. En elåterförsäljare köper alltid lika många ursprungsgarantier som den mängd el som har producerats med det aktuella produktionssättet som har sålts till kunden. Mängden el har alltså överenskommits, men tidpunkten för produktionen kan skilja sig från tidpunkten för förbrukningen. Med ditt val styr du alltså dina pengar till de elproducenter som har en utsläppsfri produktion. Kärnkrafts ursprung har man dock försäkrat sig om genom bilaterala avtal. Kärnkraft är parallellt med vatten- och vindkraft den viktigaste utsläppsfria produktionsformen för el. Därför har den en stor roll i bekämpningen av klimatförändringarna.

Läs också: Hur vet jag att jag får den el jag har beställt?