Meddelande om användarvillkor för Vattenfalls Webbplats

Genom att besöka Vattenfall Oy:s (senare ”Vattenfall”) Webbplats på adressen www.vattenfall.fi eller en sida tillhörande denna Webbplats (senare gemensamt ”Webbplats”), förbinder sig Webbplatsens besökare att följa i denna policy nämnda villkor, oavsett med vilken anordning Webbplatsen besöks. Tillstånd att använda Webbplatsen ges inte till Webbplatsbesökare som inte godkänner villkoren som denna policy omfattas av.

Om ni inte godkänner dessa villkor, avsluta användningen av denna Webbplats.

 

1. Användarrättigheter

I enlighet med villkoren i denna policy och med Webbplatsen tillämpbar lagstiftning, ger Vattenfall Webbplatsens besökare personlig och begränsad tillgång, samt rätten att använda denna Webbplats och till den hörande filer. Denna användarrättighet innebär inte någon ensamrätt och den kan inte överlåtas. Äganderätten för denna Webbplats och dess innehåll tillhör Vattenfall. Dessa användarrättigheter har följande begränsningar:

  • Webbplatsbesökaren bör beakta Vattenfall AB:s, Vattenfalls eller deras koncernbolags rättigheter, likaväl som denna policys övriga villkor då Webbplatsen besöks eller då Webbplatsens innehåll används;
  • om inte Vattenfall uttryckligen gett ett skriftligt samtycke gällande det, får inte Webbplatsbesökaren ändra, vidarebefordra, överföra, automatiskt följa, kopiera eller spara Webbplatsen eller Webbplatsens innehåll på något sätt eller reproducera eller tillgängliggöra för publik eller använda Webbplatsinnehållet i kommersiella syften eller publiceringar. Detta förbud gäller dock inte uppgifter, som uttryckligen godkänts som undantag i denna policy;
  • Webbplatsbesökaren får inte avbryta eller på andra sätt störa eller försöka avbryta eller störa verksamheten på Webbplatsen eller andra besökares möjligheter att använda Webbplatsen på något sätt och
  • Webbplatsbesökaren får inte använda Webbplatsen till 1. sådan hantering av rubrik- eller identifieringsinformation, med hjälp av vilken ursprunget till innehållet som Webbplatsen förmedlar, kan förfalskas, 2. uppträda som Vattenfalls representant eller 3. ägna sig åt andra olagliga aktiviteter (såsom att skicka skräppost).

 

2. Upphovsrätt

Webbplatsen innehåller upphovsrättsligt skyddat material, som tillhör Vattenfall © Vattenfall Oy 2007–2015. Alla rättigheter som gäller för Webbplatsen och som inte uttryckligen erkänts i denna policy, förbehålls.

 

3. Märken, namn och beteckningar

Varumärket "Vattenfall” och alla andra av Vattenfall AB eller Vattenfall eller deras koncernbolag registrerade eller oregistrerade varumärken, produktnamn,[AS1] logotyper, företagsnamn, domännamn, deviser och tjänster är Vattenfall AB:s eller Vattenfalls eller deras koncernbolags varumärken eller beteckningar. Tillgång till Webbplatsens användar- eller andra rättigheter kan inte tolkas ha medgivits via något märke, namn eller beteckning som förekommer på Webbplatsen, utan Vattenfalls på förhand skriftliga samtycke.

 

4. Rätten till förändringar

Vattenfall förbehåller sig rätten till förändringar av Webbplatsen eller tillgång av Webbplatsen när som helst, utan att separat meddela detta. Vattenfall ansvarar inte för att Webbplatsen eller dess innehåll hålls uppdaterad eller på andra sätt ändras.

Vattenfall förbehåller sig även rätten att förändra dessa villkor efter noga övervägande. Dessa villkor träder i kraft när de har publicerats på Webbplatsen.

 

5. Ansvarsbegränsningar

Webbplatsens innehåll publiceras i befintligt skick. Användningen av Webbplatsens uppgifter, verktyg eller tjänster sker uteslutande på Webbplatsbesökarens eget ansvar. Vattenfall ansvarar inte för att Webbplatsens innehåll, dess verktyg eller tjänster är korrekta eller att de kan tillämpas till något specifikt ändamål. Med undantag för Finlands tvingande lagstiftning, ges inga garantier för uppgifternas tillgänglighet, felfrihet, tillförlitlighet eller innehåll på Webbplatsen.

Vattenfall ansvarar inte för några direkta, indirekta eller bidragande skador, förlust av affärsvinster eller avbruten affärsverksamhet uppkomna på grund av Webbplatsens användning eller inhiberad eller avbruten användning, även om en sådan möjlig skada hade anmälts till Vattenfall. Vattenfalls ansvar begränsar sig maximalt till Finlands lagstadgade tvingande lagstiftning. Vattenfall ansvarar inte på något sätt för korrektheten, förseningar eller felaktigheter i informationen på Webbplatsen. Vattenfall har inga skyldigheter att meddela Webbplatsbesökaren om förändringar av Webbplatsens innehåll. Vattenfall ansvarar inte för några förluster eller skador som orsakats av att Webbplatsbesökaren litat på informationen på Webbplatsen eller av andra besökare publicerad information på Webbplatsen.

 

6. Länkar

Vattenfall ansvarar inte för de webbplatsers innehåll som Webbplatsen länkar till, och som någon annan än Vattenfall har gjort eller publicerat. Länkarna på Webbplatsen innebär inte heller att Vattenfall på något sätt stöder eller marknadsför nämnda webbplatsers tjänster som det länkats till.

En extern länk eller dess egenskaper, som leder till Webbplatsen, får inte skada Webbplatsens verksamhet eller Vattenfalls anseende, eller skapa en felaktig uppfattning att den länkade sidan eller dess produkter är sammankopplade med Vattenfalls eller dess koncernbolags verksamhet eller att de vore sponsrade av dem. En sådan länk får inte heller innehålla Vattenfalls eller dess koncernbolags varumärken. Vattenfall har efter eget övervägande rätten att förbjuda länkning till Webbplatsen, även om den skulle uppfylla ovannämnda villkor.

 

7. Presentation av uppgifter

Under Webbplatsens punkt ”Integritetspolicy” definieras hur Vattenfall sparar och använder Webbplatsbesökarnas uppgifter, som Vattenfall samlat in via Webbplatsanvändarnas Webbplatsbesök. För alla övriga uppgifter som Webbplatsbesökarna återgivit eller för Webbplatsens framtida innehåll, gäller följande villkor:

  • Genom att skicka eller erbjuda material till Vattenfall (såsom respons, information, svar, frågor, kommentarer, förslag, idéer, planer, beställningar eller förfrågningar) via e-post eller Webbplatsen, förbinder sig Webbplatsbesökaren att följa dessa villkor:
  • materialet som Webbplatsens besökare skickar, är inte innehållsmässigt felaktigt, olagligt, mot god sed eller på andra sätt olämpligt att publiceras eller stötande för tredje part;
  • Webbplatsbesökaren utför nödvändiga åtgärder för att avlägsna möjliga virus eller andra orenheter eller skadande egenskaper i materialet som denne vill skicka till Webbplatsen, och detta görs innan materialet skickas;
  • materialet som Webbplatsbesökaren skickar är besökarens eget eller så har Webbplatsbesökaren en obegränsad rätt att skicka det till Vattenfall, och Vattenfall har rätten att publicera materialet som skickats av Webbplatsbesökaren avgiftsfritt och/eller inkludera materialet eller delar av dess innehåll i sina egna produkter, utan ansvars- eller betalningsskyldigheter och utan källhänvisning;
  • Webbplatsbesökaren förbinder sig att inte framföra några krav på Vattenfall gällande det skickade materialet och
  • Webbplatsbesökaren förbinder sig att ersätta Vattenfall för alla kostnader, som denne möjligen drabbas till följd av åtgärder, som en tredje part vidtar på grund av materialet som Webbplatsbesökaren skickat.

 

8. Information som Webbplatsens besökare överlåtit

Allt material som Webbplatsens besökare har publicerat, meddelat eller skickat till Webbplatsen är offentligt och fritt för vem som helst att använda, och det ses som överlåtet utan ersättning och med rätten att vidarebefordra det utan begränsningar (senare ”Överlåten information”). Vattenfall åtar sig inget ansvar på något sätt gällande Överlåten information.

Vattenfall har rätten att publicera, kopiera och dela Överlåten information som sådant eller bifogat i annat material, såsom text, bild eller ljud, och därmed använda det i vilka som helst kommersiella eller icke-kommersiella syften.

Vattenfall granskar inte innehållet i Överlåten information, eller dess korrekthet och har inga skyldigheter gentemot det på något sätt. Vattenfall förbehåller sig rätten att när som helst radera Överlåten information från Webbplatsen.

 

9. Under förmyndare

Alla under 18 år och andra personer under förmyndarskap, får inte överlåta någon information till Vattenfall utan samtycke från sina vårdnadshavare eller annan laglig förmyndare, och ingen under 18 år eller andra personer under förmyndarskap får beställa eller utföra andra juridiskt bindande aktiviteter på Webbplatsen utan ett sådant samtycke, om inte Finlands lag så tillåter.

 

10. Policyns legitimitet

Om något av villkoren som denna policy innehåller, på något sätt visar sig vara lagstridigt eller icke-verkställbart, påverkar det inte på något sätt denna policys legitimitet eller verkställbarheten i andra delar.

 

11. Tillämpbar lag och tvistlösningar

Användningen av Webbplatsen och dessa villkor tillämpar Finlands lag, med undantag för dess lagvalsregler. I första hand strävar parterna efter att lösa eventuella meningsskiljaktigheter genom förhandlingar. Om förlikning inte kan nås inom rimlig tid, löses tvisten i Helsingfors tingsrätts första instans. Konsument som använt Webbplatsen kan även hänskjuta tvisten till sin hemorts tingsrätt eller konsumenttvistenämnden för avgörande.

Kysy chatissa