Time in controller:2022-12-08 02:19:54

Hur produceras vindel?

720x250-tuulivoima-grafiikka.jpg

Vindens rörelseenergi omvandlas till el via vindturbinernas roterande vingblad. Vinden ger kraft till rotorn som består av vingblad och nav, och som då den roterar omvandlar vindens rörelseenergi till axelns rotationsenergi. Via växellådan överförs kraften från turbinaxeln till generatorn i tornets övre del, som sedan producerar el. Ett vindkraftverk kan omvandla ungefär en tredjedel av den vindkraft som når rotorerna till energi.

Vindkraftverken grupperas ofta i så kallade vindkraftparker, som sedan placeras antingen ute på öppet hav eller på land. I vindkraftparkerna placeras turbinerna på ett avstånd motsvarande 4–10 gånger rotorernas rotationsomkrets från varandra beroende på vindförhållandena, och på så sätt minimeras eventuella effektförluster orsakade av närliggande turbiner.

Ungefär 70 procent av vindelen produceras under årets sex kallaste månader. Under vintermånaderna blåser det avsevärt mycket mer och luftens densitet är högre, och därmed får man då ut mer energi från samma luftvolym.

Idag är kapaciteten i Finlands största anläggningar 5 MW. I framtiden kommer enskilda vindkraftverk att växa, särskilt de som byggs till havs, så att anläggningarnas kapacitet kan bli över 7 MW.


Fördelar och nackdelar med vindkraft

Vindkraftverken producerar årligen ungefär 2,8 procent av elproduktionen i Finland.

Vind är förnybar och utsläppsfri energi som finns att tillgå i nästan obegränsad mängd.

Fördelar

 • Vindkraften minskar elproduktionens utsläpp av koldioxid genom att det tränger undan el producerad med fossila bränslen från elmarknaden.
 • Vind är förnybar och utsläppsfri energi som finns att tillgå i nästan obegränsad mängd.
 • Enligt undersökningar på Villmanstrands tekniska universitet (LUT) är vindkraft på land det mest lönsamma sättet att producera el.
 • Vindkraftens miljöpåverkan kan reduceras betydligt genom att placera dem på lämpliga platser.
 • Nära 80 procent av det råmaterial som används i vindkraftverken kan återvinnas.
 • Vindkraft kan fortfarande byggas ut avsevärt, utan att reglerkraften behöver utökas.
 • Ett vindkraftverk producerar mer energi under 3–9 månader än vad som går åt till dess tillverkning, transport och upp- och nedmontering.
 • Det viktigaste målet med att stödja förnybara energikällor är att stimulera den teknologiska utvecklingen och minska kostnaderna inom miljöteknologierna. Målet är att nå en prisnivå för vindkraft som är konkurrenskraftig på elmarknaden utan stödåtgärder.
Vindkraftens stödsystem har medfört kostnader.

Nackdelar

 • Vindturbinerna behöver reglerkraft: de kan endast producera el då vindhastigheten är lämplig och därmed behöver vi även andra produktionskällor utöver vindkraften.
 • Vindkraftens egna koldioxidutsläpp är ungefär 10 g/kWh och de består främst av utsläpp som bildas i samband med byggandet, monteringen, transporten och underhållet.
 • Som med all energiproduktion, har även vindkraften negativ miljöpåverkan. Dessa är bland annat miljöpåverkan, visuell påverkan och bullerpåverkan.
 • Vindkraftens stödsystem har medfört kostnader.

Vattenfall och vindkraft

Vattenfall är en ledande aktör och utvecklare inom vindkraftbranschen.

Vattenfalls vindkraft

Vattenfalls vindkraft

Vårt kraftigt växande energibehov och samtidiga krav på att bromsa den globala uppvärmningen bildar tillsammans en utmaning som vi måste anta. De förnybara energikällorna, såsom vindkraften, har en viktig roll i lösningen av detta problem. Vindkraft är Europas snabbast växande energiproduktionsform och har en betydande roll för att de europeiska klimatmålen ska kunna uppnås.

Vi på Vattenfall strävar efter att göra vår del och därför är vi operatörer för mer än 1 000 vindkraftverk i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Den sammanlagda produktionen för våra vindkraftverk år 2016 uppgick till nästan 6 TWh, vilket motsvarar ungefär ett kärnkraftverks produktionskapacitet.

Vindkraften kräver en vindhastighet på 3,5–25 m/s.

Vad händer när det inte blåser?

Vindkraften kräver en vindhastighet på 3,5–25 m/s. Om det inte blåser, eller om det blåser för hårt, producerar vindkraftverken ingen el. En anläggnings effektivitet ökar med vindhastigheten och full kapacitet har den vid vindhastigheter på ungefär 12–14 m/s. Vid hårda vindar (över 25 m/s) stängs turbinen av för att förhindra onödig påfrestning. Anläggningarna görs automatiska och tack vare detta vänder sig turbinen i vindriktningen, och på så sätt kan vinden utnyttjas oavsett varifrån det blåser.

Oberoende av klockslag och årstid, kommer den fysiska elen alltid från närmaste kraftverk. Elförsäljning handlar alltid om avtal och pengaöverföringar, inte om fysisk elöverföring. Den vindel som du använder, produceras alltså inte under den faktiska tiden som du använder den. Därför är inte elen i ditt hem beroende av vindhastigheten.

All vindel vi säljer är EKOenergi-märkt

Vår vindkraft är EKOenergi

De negativa miljöeffekter som vindkraften orsakar kan avsevärt minskas genom att placera vindkraftverken på för dem lämpliga platser. All vindel vi säljer är EKOenergi-märkt enligt Finlands naturskyddsförbund, vars kriterier är de vi utgår ifrån vid valet av kraftverkens utplacering.

EKOenergi-märkningen tilldelas vindkraften med villkoret att kraftverket inte placeras inom naturskyddsområden, värdefulla landskapsområden eller kulturarvsområden eller viktiga fågelområden. Försäljarna av EKOenergi ska informera om elens ursprungsland och den förnybara energins produktionsform.

Expertens kommentar

”Det har förutsagts att världens energibehov växer med ungefär 30 procent under kommande årtionde. Detta innebär att efterfrågan på el växer globalt både ute i Europa och hos oss i Finland. Samtidigt måste vi sträva efter att med alla medel minska den globala uppvärmningen, som till stor del beror på användningen av fossila bränslen. De förnybara energikällorna, med vindkraften inkluderad, har en central roll i att täcka det växande energibehovet och minska den globala uppvärmningen.” 

Lauri Mattelmäki, produktexpert
Vattenfall Oy

Fakta om vindel

Visste du att världens största vindturbin har en rotorbladslängd på svindlande 80 meter?

 • Finlands första vindkraftverk kopplad till elnätet togs i bruk år 1986.
 • Den första skriftliga hänvisningen till en väderkvarn är från år 644.
 • Vindkraft är förnybar energi som har sitt ursprung i solens strålning.
 • Finlands vindkraftskapacitet är den 25:e högsta i världen.
 • Vinden föds när solen värmer upp atmosfären och då skapar temperaturförändringarna tryckskillnader, med hjälp av vilka luftmassorna börjar förflytta sig.
 • Vinden är en urgammal energikälla, med hjälp av vilken vi har seglat över världshaven och malt vår säd.
 • Vindkraften stärker Finlands försörjningstrygghet.
 • Vindkraftverkens livslängd är ungefär 2025 år.
 • Finlands vindkraftspotential skulle räcka till att täcka hela landets elenergibehov.
 • Enligt beräkningar är vindkraftverkens möjliga utnyttjandebara vindenergitillgångar tillräckliga för att täcka hela världens elkonsumtion mer än fyrtio gånger om.
 • Vindenergi finns tillgängligt överallt och den finns jämnt fördelad mellan olika områden och länder i världen.
 • Vindkraftsbranschen erbjuder redan nu många arbetsplatser och den vindkraftsproducerande industrin är en växande marknad. Dagens exportvolymer skulle kunna ökas avsevärt, eftersom det finns en stor expertis inom vindkraftsteknologin i Finland.
Välj ett elavtal med el från vindkraft

Vattenfalls vindkraft är EKOenergi som är certifierad av Finlands naturskyddsförbund. Elen du använder är producerad med 100 % förnybar och ursprungsgaranterad vindkraft.

EKO timel är till 100 % förnybart, med vindkraft producerad börsel. För varje förbrukad kilowattimme betalas en avgift till Finlands naturskyddsförbund, som riktar pengarna till organisationer som jobbar med miljöarbete. Pris: Moms 10 % från 1.12.2022-30.4.2023 Därefter stiger momsen till 24 %.

Visa mera Mindre CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Välj avtalet