Regler för utlottning av presentkort på 100 € hos Partioaitta i Vattenfalls online-elförsäljningskampanj 1.1–31.3.2018

  1. Utlottningens arrangör är Vattenfall Oy, Televisionsgatan 4 A, 00240 Helsingfors (senare i denna text ”utlottningens arrangör”).
  2. I utlottningen deltar alla myndiga fysiska personer som bor i Finland och som tecknar ett nytt elförsäljningsavtal med Vattenfall Oy under perioden 1.1–31.3.2018 på www.vattenfall.fi. Varje person får delta endast en gång. Anställda vid de företag som medverkari arrangemanget av utlottningen, samt deras familjer, har inte rätt att delta.
  3. Utlottningsperioderna är 1.1–15.2.2018 och 16.2–31.3.2018. Med utlottningsperiod avses den period under vilken elavtalet har tecknats. Avtal som tecknas utanför utlottningsperioden eller som sagts upp godkänns inte för deltagande i utlottningen.
  4. Lottdragningarna sker i arrangörens lokaler på dennes vägnar inom fyra veckor från varje avslutad utlottningsperiod.
  5. Bland deltagarna lottas det ut 10 (tio) presentkort hos Partioaitta (värde 100 euro/styck); fem (5) presentkort per utlottningsperiod. Priset kan inte bytas ut mot kontanter eller andra produkter. Det sammanlagda värdet på priserna som lottas ut bland deltagarna är 1 000 euro. Utlottningens arrangör betalar lotteriskatt på priserna.
  6. Vinnarna av utlottningen meddelas personligen och priserna överlämnas till vinnarna efter utlottningen.
  7. Utlottningens arrangör tar inget ansvar för kampanjsidans funktion eller för avtalstecknande som avbryts eller försvinner på grund av tekniska problem.
  8. Uppgifterna som deltagarna lämnar kan användas för Vattenfalls direktmarknadsföring enligt personuppgiftslagen. Deltagarna lämnar sitt samtycke till att uppgifterna kan användas på det sätt som beskrivs ovan. Deltagarna kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke till direktmarknadsföring genom att meddela detta till kampanjens arrangör, exempelvis via e-post. De som deltar i kampanjen tillåter att deras namn kan komma att publiceras i Vattenfalls elektroniska medier utan någon separat ersättning.
  9. Vinnarna befriar utlottningens arrangör från allt ansvar vad gäller mottagandet eller användningen av priserna eller eventuella fel i samband med dessa. Arrangörens övergripande ansvar gentemot varje deltagare överskrider inte det sammanlagda värdet på de priser som nämns i dessa regler. De nämnda ansvarsbegränsningarna begränsar dock inte konsumentens rättigheter med stöd av konsumentskyddslagen.
  10. Genom att delta i denna utlottning förbinder sig deltagarna att följa dessa utlottningsregler och de beslut som fattas av utlottningens arrangör. Kampanjens arrangör förbehåller sig rätten till ändringar.
Kysy chatissa