Tietosuojailmoitus

Tämän tietosuojaa tietoverkossa koskevan ilmoituksen (jäljempänä “Tietosuojailmoitus“) tarkoituksena on selvittää Vattenfall Oy:n Internet-sivujen (jäljempänä ”Sivut”) käyttäjille, miten Vattenfall Oy ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä ”Vattenfall”) käsittelevät Sivujen käyttäjistä kerättyjä tietoja. Pyydämme Teitä ystävällisesti lukemaan koko tämän asiakirjan, ennen kuin avaatte Sivut. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy näitä ehtoja.

Jos ette hyväksy näitä ehtoja, lopettakaa näiden sivujen käyttäminen.

1. Sivujen käyttäjän tietojen suojaaminen ja tietoturva

Vattenfall sitoutuu noudattamaan näitä käyttäjien yksityisyyden suojaa tietoverkossa koskevia periaatteita ja suojaamaan Sivujen käyttäjien Vattenfallille luovuttamia tietoja. Vattenfall noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Vattenfallin tavoitteena Sivujen käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämisessä on varmistaa tietojen mahdollisimman tehokas ja turvallinen käsittely. Lisäksi Vattenfall pyrkii jatkuvasti kehittämään Sivuja ja laajentamaan niiden kautta tarjottavaa palveluvalikoimaa. Vattenfallin tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita palveluja, jotka on suunniteltu vastaamaan Sivujen käyttäjien tarpeita.

3. Tiedoksi sivujen käyttäjille

Vattenfall tiedottaa avoimesti henkilötietojen käsittelystä. Siksi Sivujen käyttäjiä pyydetään ystävällisesti tutustumaan oheiseen rekisteriselosteeseen, jossa selvitetään, miten Vattenfall käsittelee Sivujen käyttäjien henkilötietoja.

Sivujen käyttäjän rekisteröityessä Sivuille tai muuten saadessa Sivuja koskevan käyttäjätunnuksen, Sivujen käyttäjää saatetaan pyytää luovuttamaan itseään koskevia tietoja. Tietojen keräämisen tarkoituksena on pystyä tarjoamaan Sivujen käyttäjille räätälöityjä palveluita ja kehittää Sivujen sisältöä siten, että se vastaa Sivujen käyttäjien erityisiä tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.

4. Evästeet (cookies)

Vattenfall saattaa aika ajoin siirtää evästeitä Sivujen käyttäjän tietokoneelle. Eväste on tiedosto, joka siirtyy Sivuilta Sivujen käyttäjän tietokoneelle, ja jonka avulla Vattenfall voi tunnistaa Sivujen käyttäjät. Evästeiden avulla Vattenfall saa informaatiota siitä, miten ja koska Sivujen käyttäjät ovat käyttäneet Sivuja. Näin evästeet auttavat Vattenfallia kehittämään Sivujen sisältöä ja palveluitaan. Evästeiden käyttö verkkopalveluissa on nykyään tavanomaista. Jos Sivujen käyttäjä ei kuitenkaan halua vastaanottaa evästeitä, tai hän haluaa tiedon niiden siirtymisestä tietokoneelleen, selainohjelmat mahdollistavat usein evästeitä koskevan toiminnon kytkemisen pois päältä. Tietyt palvelut voivat vaatia evästeiden hyväksymisen toimiakseen.

5. Tietojen käsittely perustuu sivujen käyttäjän suostumukseen

Sivujen käyttäjää koskevien tietojen käyttö perustuu tämän suostumukseen, joka Sivujen käyttäjällä on oikeus perua milloin tahansa. Koska henkilökohtaisten tietojen kerääminen Sivujen käyttäjistä on välttämätöntä, jotta Vattenfall pystyisi tarjoamaan asiakkailleen heidän haluamiaan tuotteita ja palveluja, Sivujen käyttäjän suostumuksen peruuttaminen saattaa aiheuttaa, että Vattenfall ei pysty tarjoamaan Sivujen käyttäjälle joitakin tai mitään Vattenfallin tuotteita tai palveluita. Teknisesti Sivut on jaettu erillisiin osioihin siten, että joissakin osioissa joudutaan keräämään useampia Sivujen käyttäjiä koskevia tietoja, kun taas joissakin osioissa ei Sivujen käyttäjien henkilötietoja kerätä lainkaan.

6. Henkilötietojen luovuttaminen muille

Vattenfall ei luovuta mitään Sivujen käyttäjien henkilötietoja Vattenfallin ulkopuolisille tahoille. Johtuen tietojen käyttöön liittyvistä teknisistä ja käytännöllisistä näkökohdista, tällaisia tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää Vattenfallin alihankkijoiden palvelimilla tai nämä alihankkijat saattavat käsitellä tietoja. Kaikki Vattenfallin alihankkijat ovat sitoutuneet samoihin tietojen käsittelyä sääteleviin periaatteisiin kuin Vattenfall. Vattenfall voi antaa yhdistettyjä tilastoja Vattenfallin asiakkaista, myynnistä, kävijämääristä ja muista Sivuihin liittyvistä tiedoista luotettaville kolmansille osapuolille, mutta nämä tilastot eivät sisällä Sivujen käyttäjien henkilötietoja.

7. Yhteydenotot

Sivujen käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa ottaa yhteys Vattenfalliin tarkistaakseen häntä koskevien tietojen oikeellisuus. Vattenfall korjaa tai poistaa Sivujen käyttäjän pyynnöstä kaikki häntä koskevat puutteelliset, epätarkat tai vanhentuneet tiedot. Lisätietoja varten pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä Vattenfallin asiakaspalveluun.

Vattenfall pyrkii jatkuvasti kehittämään Sivuja ja siksi myös tätä ilmoitusta saatetaan aika ajoin päivittää vastaamaan muuttuvia tilanteita. Vattenfall pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojailmoitusta ja Sivuilla olevaa rekisteriselostetta. Pyydämme Sivujen käyttäjiä siksi käymään Sivuilla aika ajoin ja tarkistamaan tähän Tietosuojailmoitukseen mahdollisesti tehdyt muutokset.