Avtalsvillkor för Grundel-avtal

Grundel-avtalet är ett tidsbundet elförsäljningsavtal mellan kunden och Vattenfall Oy (Vattenfall) som träder i kraft från det datum för elleverans som däri avtalats. Elleveransen skall börja senast tre månader efter att avtalet tecknats. Grundel-avtalet gäller försäljningspriset på el. Det lokala nätbolaget fakturerar därtill för överföringen av el och elskatten.

Faktureringen baserar sig på den timvisa förbrukningen på alla de förbrukningsställen där det är tekniskt möjligt (s.k. timbaserad mätning). Indelningen i natt- och dagenergi samt årstidsenergi följer Vattenfalls egen tidsindelning, som bygger på Statsrådets förordning (66/2009). I tidsindelningen för dag- och nattenergi är tiden kl. 7–22 dagtid och tiden kl. 22–7 nattetid. Med vintervardagar enligt tidsindelningen för årstidsenergi avses under perioden 1.11.–31.3. mån.-lör. kl. 7–22. Resten är övrig tid. Om det inte är möjligt att tillämpa timbaserad fakturering på ett förbrukningsställe tillämpas i stället den tidsindelning som det lokala nätbolaget följer.

Grundel-avtalet är tryggt och enkelt

Såvida inte skatterna eller myndighetsavgifterna på el ändras, kommer försäljningspriset i det Grundel-avtal du nu har ingått att vara oförändrat under hela avtalsperioden. På ändringar av avtalsvillkoren under avtalsperioden tillämpas i övrigt branschens nedan nämnda allmänna elförsäljningsvillkor.

När du ingick avtalet valde du det alternativ som passade din elanvändning bäst. Om det under avtalsperioden sker stora förändringar i din elanvändning och det blir ändringar i sättet att mäta energi, har du rätt att en gång per år byta till ett annat tidsbundet avtal med Vattenfall enligt de då gällande priserna. Du väljer själv hur ofta och på vilket sätt du faktureras.

Bytesrätt

Ifall ditt Grundel-avtal inkluderar Bytesrätt, har du rätt till att bryta avtalet när som helst under kontraktstiden, och göra ett nytt avtal med Vattenfall, som är till längden minst lika långt som det du tecknar nu, till då gällande priser. Det nya avtalet inkluderar inte automatiskt bytesrätt, utan skild överenskommelse. Kunden ansvarar själv för uppföljning av priser och beslutar själv när Bytesrätten skall användas.

Bytesrätten faktureras i sin helhet efter att avtalet är tecknat i samband med den normala fakturan. Då du bifogar Bytesrätten till ditt avtal, förbinder du dig att betala avgiften även ifall du använder dig av Bytesrätten före den är fakturerad, eller då kontraktet bryts i förtid, t.ex. på grund av flytt. Avgiften för Bytesrätt baserar sig på prognosen av din årliga elförbrukning för ditt förbrukningsställe.

Avtalsförpliktelser

Avtalet gäller per kund och förbrukningsställe. Om du flyttar, ska du två veckor i förväg meddela Vattenfall att din förbrukningsställe ändras genom att ringa vår kundtjänst eller meddela det per post, telefax eller e-post. Ditt avtal upphör då du flyttar, men du kan ingå ett nytt tidsbundet avtal enligt de priser som då gäller.

I övrigt kan avtalet inte utan särskild orsak sägas upp under avtalsperioden (EVF 2014 10.2.1−10.2.5). Om du säger upp avtalet utan särskild ovan nämnd orsak, har Vattenfall rätt att kräva att du i avtalsvite betalar 15 % av den beräknade totala faktureringen för den återstående avtalsperioden, dock minst 50 euro, inklusive moms 24 %.

I god tid innan din avtalsperiod löper ut får du en offert om ett nytt tidsbundet avtal. Om du inte vill teckna detta avtal, fortsätter ditt avtal att gälla tillsvidare med priser som Vattenfall informerar om separat. Då är den ömsesidiga uppsägningstiden två veckor.

Allmänna villkor som tillämpas på avtalet

På avtalet tillämpas i övrigt de allmänna elförsäljningsvillkoren EFV 2014.

Kysy chatissa