Avtalsvillkor för Klimat Mix -avtal

Vattenfall Oy (Vattenfall) sköter alla åtgärder i anslutning till leverantörsbytet för din del. Kunden och Vattenfall har ingått ett tidsbegränsat elförsäljningsavtal som träder i kraft den dag då elleveransen enligt överenskommelse ska börja eller den första dagen då det är tekniskt möjligt att inleda elleveransen. Vattenfall fakturerar din förbrukade elenergi och det lokala nätbolaget fakturerar elöverföringens andel.

Faktureringen baserar sig på den timbaserade förbrukningen på alla de förbrukningsställen där det är tekniskt möjligt (s.k. timbaserad mätning). På de ställen där timbaserad fakturering inte är möjlig, tillämpas den tidsindelning som det lokala nätbolaget följer.

Indelningen i natt- och dagenergi samt årstidsenergi följer Vattenfalls egen tidsindelning, som bygger på statsrådets förordning (66/2009). I tidsindelningen för dag- och nattenergi är tiden kl. 07–22 dagtid och tiden kl. 22–07 nattetid. Med vinterdagar enligt tidsindelningen för årstidsenergi avses perioden 1.11–31.3 mån.–lör. kl. 07–22. Resten är övrig tid. På de ställen där timbaserad fakturering inte är möjlig, tillämpas den tidsindelning som det lokala nätbolaget följer.

Klimat Mix-avtalet är tryggt och enkelt

Såvida inte skatterna eller myndighetsavgifterna på el ändras, kommer försäljningspriset i det Klimat Mix-avtal du nu har ingått att vara oförändrat under hela avtalsperioden. På ändringar av avtalsvillkoren under avtalsperioden tillämpas i övrigt branschens nedan nämnda allmänna elförsäljningsvillkor. Vattenfall har vid avtalets ingående rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet.

Miljovänlig el

Energin i Klimat Mix-avtalet produceras helt och hållet med hjälp av vatten-, vind- och kärnkraft, då Vattenfall förbinder sig att skaffa el som producerats med dessa metoder till en mängd som motsvarar ditt behov av elenergi.

Bytesrätt

Ifall ditt Klimat Mix-avtal inkluderar bytesrätt, har du rätt att säga upp avtalet när som helst under avtalsperioden och ingå ett nytt avtal om elförsäljning med Vattenfall, som är till längden minst lika långt. Som kund ansvarar du själv för uppföljning av priser och beslutar när bytesrätten ska användas. Avgiften för bytesrätten faktureras i sin helhet i samband med den normala elräkningen. Avgiften för bytesrätten är bindande även ifall du använder dig av bytesrätten innan den är fakturerad eller då avtalet sägs upp i förtid, till exempel på grund av flytt. Avgiften för bytesrätten fastställs utifrån prognosen av din årliga elförbrukning för ditt förbrukningsställe.

Avtalsförpliktelser

Avtalet gäller per kund och förbrukningsställe, så om du flyttar upphör det tidsbundna avtalet på flyttdagen. Vid behov kan du dock enkelt flytta det tidsbundna avtalet till ditt nya hem. Om du flyttar ska du anmäla detta till Vattenfall genom att ringa vår kundservice eller fylla i en flyttanmälan på adressen vattenfall.fi/muuttoilmoitus. I övrigt kan avtalet inte utan särskild orsak sägas upp under avtalsperioden (EFV 2014 punkterna 10.2.1–10.2.5).

Det tidsbundna avtalet är giltigt under den tidsperiod som anges i avtalsbekräftelsen. Därefter fortsätter ditt avtal att gälla tills vidare med priser som Vattenfall informerar om separat. Då är den ömsesidiga uppsägningstiden två veckor.

Allmänna villkor som tillämpas på avtalet

I avtalet tillämpas förutom dessa villkor även de allmänna elförsäljningsvillkoren EFV 2014.

Kysy chatissa